Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:42 23 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primăria Constanța. Proiect privind câinii fără stăpân. Vrei să adopți doi câini? Trebuie acordul vecinilor

ro

30 Jan, 2016 03:20 2965 Marime text
Aseară Primăria Municipiului Constanța a publicat pe pagina oficială și pe pagina de Facebook Proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Constanta, prin gestiune directa

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice pana la data de 19.02.2016. 

Proiectul de hotarare se poate obtine in format electronic, pe baza de cerere depusa la sediul primariei din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimisein scris: 
- prin posta, la sediul Primariei municipiului Constanta din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28; 
- prin fax, la nr. 0241/488176; 
- prin e-mail, la adresa cristina.itoafa@primaria-constanta.ro. 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0241/488175, persoana de contact: Cristina Itoafa
 
ANUNȚ
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind ”aprobarea organizării și funcționării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Constanța, prin gestiune directă”.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat :
- la sediul Primariei Municipiului Constanta, str. Mihail Kogalniceanu nr. 28;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 29.01.2016 (capitolul Transparență decizională, subcapitol Informare și consultare). Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic, pe baza de cerere depusă la sediul primăriei din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de
hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 19.02.2016.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Mihail
Kogalniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488176;
- prin e-mail, la adresa cristina.itoafa@primaria-constanta.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/488175, persoană de contact:
Cristina Itoafă.
 
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E
 
privind
aprobarea organizării şi funcţionării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Constanţa prin gestiune directă Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data 
de___________________.
 
Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr7503/19.01.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 de servicii publice, comerţ, turism şi agrement şi raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului şi referatul Direcţiei Servicii Publice nr. …………….;
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân cu modificările ulterioare;
Analizând dispoziţiile art. 3, alin. 1, lit. m, art. 5alin.1 lit b, ale Ordonanţei de Guvern nr. 71/ 2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local şi Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/ 2002, coroborate cu Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările ulterioare;
Ţinând cont de dispoziţiile HCL nr. 499/23.12.2004 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor dotări urbane, ecarisaj, dezinsecţie-deratizare, completată și modificată prin HCL nr. 16 /03.02.2014;
În temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit „c” şi lit. „d” şi art. 115, alin (1), lit.
“b”, din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată.
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate privind organizarea și funcţionarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Constanţa sub forma gestiunii directe, conform anexei nr.1.
ART.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi funcţionare al srviciului de gestionare câini fără stăpân în municipiul Constanţa, conform anexei nr.2.
Art.3. Începând cu data prezentei, se abrogă HCL nr. 499/23.12.2004 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor dotări urbane, ecarisaj, dezinsenţie-deratizare.
Art.4. Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotǎrâre Direcţiei servicii publice, Direcţiei financiare, Direcţiei
administraţie publică locală în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, spre stiinţǎ.
 
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL DOTARI URBANE, ECARISAJ,
DERATIZARE și DEZINSECTIE,
Nr. 6927/18.01.2016
 
REFERAT
de necesitate şi oportunitate privind aprobarea organizării şi funcţionării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Constanţa prin gestiune directă 
Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân se realizează în conformitate cu
OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu completari şi modificări de Legea nr. 227/2002, completată și modificată de Legea nr. 258/2013.
La momentul actual, realizarea efectivă a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, reprezintă obiectul unui acord cadru încheiat în luna februarie 2012, în urma unei proceduri de achiziţie, pentru o durata de 4 ani şi care va înceta la data de 03.02.2016.
În perioada 09-30.11.2015 a fost organizat recensământul câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanţa. Conform rezultatelor finale consemnate în raportul privind rezultatele recensământului câinilor fără stăpân, întocmit de Directia servicii publice cu nr.3673/02.12.2015 care a stat la baza întocmirii Recensământului populaţiei canine fără stăpân din municipiul Constanţa înregistrat cu nr. 3783/12.01.2016 a rezultat un numar
de 1550 câini prezenţi pe domeniul public al municipiului Constanţa, la data de 30.11.2015.
Pentru funcţionarea serviciului în condiţii optime, s-a întocmit un studiu de oportunitate, prin care se propune organizarea şi funcţionarea serviciului prin
modalitatea gestiunii directe, în conformitate cu dispoziţiile art. 29 din Legea nr.51/2006.
Potrivit studiului de oportunitate această modalitate de gestiune conduce la soluţionarea nemijlocită a următoarelor aspecte:
- asumarea directă a prerogativelor şi responsabilităţilor în ceea ce priveşte organizarea şi funcţonarea serviciului;
- coordonarea şi controlul permanent al activităţii şi implicarea directă în derularea și efectuare tuturor operaţiunilor;
- implementarea directă a politicilor și startegiilor proprii;
- implicarea directă în desfăşurarea tuturor operaţiunilor și activităţilor prin angajarea personalului specializat propriu care să realizeze activităţile specifice
și controlul peamanent al calităţii acestora;
- creşterea transparenţei prin colaborarea permanentă cu organizaţiile pentru protecţia animalelor, mass media și alte segmente sociale interesate de
desfăşurarea activităţii;
- Organizarea şi coordonarea directă a campaniilor de promovare a adopţiilor şi prevenire a abandonului;
- atragerea de fonduri pentru modernizarea adăpostului şi clinicii veterinare, inclusiv fonduri cu finanţare internaţională;
- reducerea costurilor prin eliminarea unor categorii de cheltuieli specifice activităţilor prestate de agenţi economici, cum ar fi profitul şi allte asemenea
costuri pe care autoritatea locală este nevoită să le deconteze;
- reducerea sau eliminarea costurilor de manoperă sau materiale pentru mai multe categorii de operatiuni;
- taxele încasate pentru câinii revendicaţi sau daţi în adopţie la distanţă, vor reprezenta venituri la bugetul local, ce pot fi transformate în surse de
autofinanţare a serviciului; 
- atragerea ONG-urilor prin voluntariat sau sponsorizări obţinute de acestea pentru hrană, medicamente, sterilizare a câinilor din adapost;
- realizarea controlului direct în aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniu;
- planificarea activităţilor de capturare care se vor desfăşura conform unui grafic de prindere;
- creşterea gradului de siguranţă în ceea ce priveste utilizarea metodelor de prindere, adăpostire, hrănire, controlul bolilor și tratare a câinilor din adăpost;
- soluţionarea promtă a sesizărilor venite din partea cetăţenilor;
- implicarea directă în responsabilizarea cetăţenilor;
- urgentarea recuperării câinilor pierduţi;
- monitorizrea directă a câinilor adoptaţi sau revendicaţi;
- promovarea adopţiei;
- sancţionarea abandonului.
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit „c” şi lit. „d” şi art. 115,
alin (1), lit. “b”, din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată,
supunem dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Constanţa proiectul de hotărâre privind "aprobarea organizării şi funcţionării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Constanţa prin gestiune directă" .
Anexa 1 la HCLM nr ............................
 
STUDIU DE OPORTUNITATE
organizarea şi funcţionarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Constanţa prin gestiune directă
 
CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN 
Totalitatea activităţilor de gestionare a câinilor fără stăpân reprezintă un serviciu public care face parte din categoria serviciilor de administrare a domeniului public și privat.
Acest serviciu public este organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de autoritatea administraţiei publice locale.
Scopul serviciului are în vedere următoarele aspecte de ordin social: reducerea numărului de câini fără stăpân; ameliorarea sănătăţii şi bunăstării câinilor din adăposturi;  stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună;  prevenirea abandonului și a pierderii câinilor;  facilitarea recuperării câinilor pierduţi;  promovarea deţinerii responsabile a câinilor;  reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze;  reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor;  prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor;  reducerea comerţului ilegal și a traficului cu animale.
Pentru realizarea scopului serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân este necesară îndeplinirea următoarelor activităţi:
a) capturarea și transportarea în adăpost a câinilor fără stăpân, după un grafic prestabilit sau pe baza reclamaţiilor scrise a persoanelor juridice şi/sau fizice;
b) eliberarea animalelor din adăpost în urma revendicării sau adopţiei;
c) adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, deparazitarea, vaccinarea, identificarea câinilor ce rămân în adăpost şi microciparea celor revendicaţi sau adoptaţi și
înregistrarea în Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân;
d) eutanasierea câinilor fără stăpân conform legislatiei in vigoare;
f) adopţia și adopţia la distanţă a câinilor fără stăpân și revendicarea celor cu stăpân;
g) efectuarea dezinfecţiilor și dezinsecţiilor în adăpost;
h) satisfacerea cerinţelor și nevoilor comunităţii locale cum ar fi acţionarea în cel mai scurt timp după diferite sesizări din partea cetăţenilor cu privire la disconfortul produs de câinii fără stăpân;
i) protecţia şi conservarea mediului natural;
j) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.
În conformitate cu art. 3 din legea nr. 51/2006, actualizată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, responsabilitatea organizării acestora, revine autorităţilor administraţiei publice locale.
Serviciile de utilităţi publice se înfiinţează, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
Potrivit aceluiaşi act normativ, autorităţile administraţiei publice locale acţionează în numele și interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă şi raspund faţă de acestea pentru:
a) modul în care gestionează și administrează infrastructura edilitar-urbană a municipiului Constanţa;
b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân.
Prin urmare, autorităţile administraţiei publice locale au urmatoarele atribuţii:
a) stabilirea strategiilor de dezvoltare şi funcţionare a serviciul de gestionare a câinilor fără săpân;
b) luarea iniţiativelor și adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân;
c) exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare, referitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân.
Prin realizarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân se va asigura indeplinirea urmatoarelor obiective:
a. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor;
b. dezvoltarea durabilă a serviciilor;
c. protecţia animalelor şi protecţia mediului.
 
CAP. II. SITUAŢIA ACTUALĂ
Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân se realizeaza în conformitate cu OUG nr. 155 din 21/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu completari şi modificări de Legea nr. 227/2002, completată și modificată de Legea nr. 258/2013.
La momentul actual, realizarea efectivă a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, reprezintă obiectul uni acord cadru încheiat în luna februarie 2012, în urma unei proceduri de achiziţie, pentru o durata de 4 ani şi care va înceta la data de 03. 02.2016.
De la încheierea acordului cadru sus menţionat şi până în prezent, rezultă
urmatoarea situaţie comparativă privind gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Constanţa:
anul câini capturaţi câini adoptaţi sesizări\reclamaţii de la cetăţeni referitoare la disconfortul șinesiguranta provocatede prezenta cainilor pe
strazi persoane muşcate conform datelor furnizate de spitalul clinic de boli infecţioase Constanţa 
2012 3149 19 726 2654
2013 3212 142 919 2360
2014 4648 556 699 1763
2015 4912 436 371 1038
 
EVALUAREA NUMARULUI CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA
La sfârşitul anului 2013, s-a realizat o estimare a numarului de câini fără stăpân din municipiul Constanţa, la care au participat inspectori din cadrul direcţiei Servicii Publice, precum și din cadrul Direcţiei Poliţie Locală, împreună cu echipele de prinzători.
Pentru realizarea evăluarii cartierele municipiului au fost grupate in 4 zone de acţiune, caracterizate prin stabilitate şi apartenenţă la teritoriu a populaţiei
canine iar în urma numărătorii de zi şi de noapte, a rezultat că numărul câinilor din această categorie era la acel moment de aproximativ 7000 capete. Pe langă aceste 4 zone, au fost luate în considerare şi zonele limitrofe, plajele, taluzurile, unde populaţia canină este în proces de migrare continuă, iar în urma numărătorii, în focarele identificate de echipele de prinzători, a rezultat un numar de aproximativ 3000 capete. Astfel, rezultatul final al evaluării a însumat aproximativ 10 000 de câini fără stăpân prezenţi pe teritoriul municipiului Constanţa la data de 29.01.2014. În scopul reducerii numărului de câini şi al înmulţirii necontrolate a acestora, precum și pentru prevenirea atacului canin asupra oamenilor, a raspândirii unor zoonoze, s-a întocmit un plan de măsuri pe zone împărţite în cartiere şi perioade de acţiune pentru anul 2014, potrivit căruia numărul de câini capturaţi în decursul anului era de aproximativ 3120 câini. 
În urma analizării activităţii pe anul 2014, a rezultat un numar de 4648 caini capturati din care, 319 adopţii şi 237 revendicari.
Astfel la sfârşitul anului 2014 ar fi trebuit ca numărul câinilor fără stăpân din municipiul Constanţa să se reducă la aproximativ 5352 capete.
In scopul reevaluarii numarului de caini, in perioada 09.-30.11.2015 a fost organizat recensamantul cainilor fara stapan de pe domeniul public al municipiului Constanta, pentru care a fost constituita o comisie formata din 68 functionari publici din aparatul de specialitate al primarului, respectiv reprezentanti ai directiilor Servicii Publice și Politie Locala.
Au fost luate în considerare 5 zone de acţiune, pentru fiecare zonă fiind repartizata o echipă.
Conform rezultatelor finale consemnate în raportul privind rezultatele recensământului câinilor fără stăpân, întocmit de Directia servicii publice cu nr.
3673/02.12.2015 care a stat la baza întocmirii Recensământului populaţiei canine fără stăpân din municipiul Constanţa înregistrat cu nr. 3783/12.01.2016 a rezultat un numar de 1550 câini prezenţi pe domeniul public al municipiului Constanţa, la data de 30.11.2015.
Precizăm ca un număr important de câini prezenţi în spaţiul public erau deja identificaţi prin crotaliere, fapt care demonstrează că aceştia au fost adoptaţi sau revendicati de la adapostul public.
În concluzie una dintre cauzele prezenţei câinilor fără stăpân pe străzile municipiului Constanţa, o reprezintă abandonul și deţinerea iresponsabilă a câinilor cu stapân.
Prin urmare se impun măsuri urgente pentru prevenirea abandonului câinilor adoptaţi şi a celor rezultaţi din gospodării.
Astfel unul din obiectivele prioritare in programul de gestionare a cainilor fara stapan în municipiul Constanţa il reprezinta promovarea adopţiilor şi a deţinerii
responsabile a câinilor cu stăpân, intrucat aceasta reprezintă principala problema cu care ne confruntam.
Prin urmare sunt necesare campanii de promovare a adopţiilor şi prevenire a abandonului canin.
În acest sens, este necesară derularea consecventa a unor campanii publicitare și târguri de adopţii, activităţi care până în prezent s-au desfăşurat sporadic.
De asemenea, se impun măsuri eficiente pentru prevenirea abandonului şi a deţinerii iresponsabile a câinilor, prin colaborarea cu organele de poliţie și a Direcţiei Sanitar Veterinara, instituţii cu atributii şi responsabilităţi în aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în domeniu, precum și instituirea in cadrul Regulamentului de organizare și functionare al serviciului de gestionare a cainilor fara stapan a unor norme privind sanctionarea abandonului și a detinerii iresponsabile a cainilor fara staspan.
Penntru functionarea serviciului prin modalitatea gestiunii directe, este necesara angajarea personalului contractual propriu, cu urmatoarea structura organizatorica: 
 sef serviciu- 1 persoana;
 inspector asistent-1 persoana;
 inspector debutant-1 persoana;
 referent debutant -1 persoana;
 medici veterinari- 2 persoane;
 tehnicieni veterinari- 2 persoane;
 prinzatori- 3 persoane;
 ingrijitori- 4 persoane.
Total: 15 persoane
De asemenea sunt necesare urmatoarele investitii initiale:
1. Extinderea și modernizarea adapostului existent sau amenajarea unui adapost nou cu o capacitate mai mare.
În prezent dispunem de un adăpost cu o capacitate de 400 locuri, acesta îndeplinind condiţiile minimale prevăzute de legislaţia sanitar veterinară.
Din anul 2001 nu au fost făcute investiţii semnificative pentru modernizarea acestuia, fiind efectuate numai reparaţii curente pe cheltuiala prestatorului serviciilor sanitar veterinare.
Pentru aducerea activităţii la standardele impuse de legislatia comunitară, atât din punct de vedere ecologic cât şi sub aspectul bunăstării animalelor, este necesară fie extinderea şi modernizarea adăpostului existent, fie amenajarea altuia pe o suprafaţă de teren mai mare iar în acest scop pot fi atrase fonduri pe proiecte de dezvoltare comunitara și protecţia mediului.
Este necesar să se amenajeze un adăpost cu o capacitate care sa permită menţinerea câinilor astfel încât eutanasierea să se efectueze numai în cazuri
exceptionale.
Investiţia va fi realizată în baza unui studiu de fezabilitate specializat, în realizarea căruia trebuie să se ţină cont de normele sanitar veterinare privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum și îndeplinirea standardelor de protecţie a mediului.
2. Amenajarea și dotarea unui cabinet veterinar la standardele de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare;
Clinica existentă în cadrul adăpostului este dotată de către societatea prestatoare şi îndeplineşte numai condiţiile minimale prevăzute de legislaţia în vigoare.
Este necesară amenajarea și dotarea acesteia cu aparatura modernă, în scopul controlului bolilor câinilor din adăpost şi asigurării unor tratamente la standarde de calitate ridicată.
În acest sens trebuie amenajat un bloc operator dotat cu aparatură modernă și instrumentar de calitate dar şi o sală special amenajata pentru câinii asupra cărora s-a intervenit din punct de vedere medical.
3. Achiziţia a 2 autoutilitare dotate conform legislaţiei privind transportul câinilor fără stăpân.
 
CAP III. DESCRIEREA ACTIVITATII
Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân se realizează prin instituirea de norme clare privind transportul, ingrijirea animalelor fara stapan, care prezinta un grad ridicat de pericol social.
Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura protectia cainilor conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protectia cetatenilor din unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza.
In scopul cresterii eficientei, serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân trebuie sa se realizeze prin modalitatea gestiunii directe, cu personal propriu, care va efecua urmatoarele activitati:
a) Capturarea cainilor fara stapan, pe baza reclamaţiilor scrise şi telefonice ale persoanelor fizice sau juridice cu respectarea urmatoarelor conditii:
- activitatea de prindere a câinilor fără stăpân se desfăşoară prin echipe mobile ce vor patrula prin municipiu, de regulă între orele 08:00 – 16:00, conform planificărilor;
- capturarea câinilor se va face de către personalul angajat, care trebuie sa fie instruite in acest sens;
- capturarea câinilor se realizează prin evitarea unui tratament brutal, iar persoanele care capturează cainii fara stapan vor fi in mod obligatoriu vaccinate
antirabic;
- persoanele care captureaza câinii vor lucra în echipe de cate doi plus şoferul mijlocului de transport și vor purta echipamentul de protectie adecvat;
- personalul calificat poate captura câinii cu ajutorul armelor pentru captură cu săgeată care utilizează gazul carbonic comprimat sau cu cartuşe cu percuţie pentru propulsarea unor seringi sau săgeţi care permit injectarea cu produse imobilizante.
Totodată personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase.
Pentru capturare se vor folosi crosele speciale formate din tije de aluminiu, având la capăt o buclă care poate sa gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate să ţină câinele la distanţă şi să-l poată manipula.
Bucla trebuie fixate la lăgimea dorită, pentru a evita ştrangularea animalului, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus in cuşcă. - cainii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, vor fi imobilizaţi numai cu ajutorul armelor pentru captură cu sageata care utilizează gazul carbonic comprimat sau cu cartuşe cu percuţie pentru propulsarea unor seringi sau
sageti care permit injectarea cu produse imobilizante;
- pentru imobilizare se vor utiliza numai substante aprobate de organele sanitar veterinare, prin injectare pe cale intramusculara, cu respectarea prescriptiilor medicale, ea fiind putin periculoasa pentru trecatori; poate fi utilizata și orice alta asociere de produse autorizate cu respectarea legislatiei in vigoare;
- este interzisa utilizarea armelor pentru capturarea cateilor, acestia putand fi raniti grav;
b) Transportarea câinilor capturaţi se va face cu respectarea urmatoarelor: 
- autovehiculele de transport trebuie sa ofere animalelor siguranta, securitate, protectie impotriva intemperiilor și aerisire adecvata;
- fiecare animal trebuie sa aiba o cusca separata, in conditii speciale fiind acceptate maximum 2 animale; caini pot fi legati cu o lesa de colier in cusca iar la nevoie li se pot pune botnite de nailon;
- custile vor fi alese in functie de talia animalului, ele trebuind sa fie mai lungi decat corpul animalului;
- pentru animalele moarte respectiv bolnave vor exista custi separate;
- autovehiculele vor fi curate și vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan și cu nr. de telefon;
- autovehiculele trebuie sa fie dotate cu urmatorul echipament: plasa, scara, custi metalice sau din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim ajutor;
- soferii autovehiculelor trebuie sa fie instruiti, sa acorde ajutor animalelor bolnave;
- se interzice efectuarea eutanasiei in autovehiculele de transport pentru caini;
c) Adăpostirea cainilor se va realiza cu îndeplinirea urmatoarele cerinţe:
- cazarea câinilor în cuşti separate pentru a reduce stresul asupra lor şi pentru a putea controla bolile, - câinii vor fi separaţi după următoarele criterii: stare de sănătate, vârstă sex grad de agresivitate, iar femelele care alăptează vor fi cazate impreună cu puii lor. - pardoselile vor fi executate din ciment care a fost etanşat şi care permite o curăţare şi desinfectare uşoară, iar pentru a evita băltirea apei acestea vor fi prevăzute
cu o înclinaţie de 2% spre o reţea de rigole care se scurg în reţeaua de canalizare. O suprafaţa din pardoseală va fi executată din lemn + paturi de scânduri de asemenea cu posibilitate de scurgere. - gardurile despărţitoare au o înălţime de peste 185 cm și împiedică scurgerea de dejecţii dintr-un spaţiu în altul, - gardurile despărţitoare sunt confecţionate din 10 – 15 cm beton continuate cu plase de metal încastrate, - deasupra porţilor sunt prevăzute plase de sârmă cu o înălţime de aproximativ 50cm, - cuştile exterioare sunt confecţionate din plasă de sârmă pe stâlpi metalici, - adăpostul este prevăzut cu drenaj și instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deşeuri zilnice, - trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia și umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor, personalului şi publicului
vizitator,- cuştile exterioare vor trebui acoperite.
Adăpostirea câinilor se va face in cuşti individuale cu respectarea următoarelor dimensiuni: pentru câini de talie mare: 120cm x 160 cm,  pentru câini de talie mijlocie: 110cm x 148 cm, pentru câini de talie mica: 91cm x 122 cm, custile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o
suprafaţă de 6,5 mp 
Locurile imprejmuite trebuie sa aiba urmatoarele dotari:
- sa existe apa potabila in permanenta;
- vasele pentru alimentare sa fie curate și dezinfectate zilnic și intotdeauna inaintea aducerii unui nou animal in cusca;
- vasele pentru alimentare sa fie asezate astfel incat cainii sa nu poata urina sau defeca in ele și sa poata fi curatate și dezinfectate usor;
- daca spatiile nu sunt incalzite, se pun obligatoriu scanduri pentru odihna și culcusuri;
- pentru culcusurile cainilor tineri se vor folosi pături, prosoape, cutii de carton, care pot fi curatate și dezinfectate usor.
c) Preluarea, inregistrarea, consultarea cainilor adusi in adăpost se face intr-un spatiu destinat acestei activitati (cabinetul medicului veterinar), suficient de spatios și igienizat astfel incat sa asigure spatiul necesar pentru miscarea personalului, a persoanelor care vin pentru adoptii.
d)Tratarea câinilor se va face în spaţiul special pus la dispoziţie de medicul veterinar angajat care va respecta normele sanitar veterinare in vigoare. In aceste spatii se vor efectua interventiile chirurgicale de sterilizare a animalelor, precum și eutanasierea.
e) Controlul bolilor se efectueaza zilnic fiecarui animal din adăpost, orice eveniment medical va fi inregistrat in fisa individuala și in registrul central. Examinarea se va face de medicul veterinar al adăpostului sau in lipsa acestuia de catre tehnicianul veterinar.
Personalul adăpostului va fi instruit sa recunoasca semnele de boala și sa le aduca la cunostinta personalului veterinar.
Se asigură spaţiu pentru depozitarea cadavrelor în vederea transportului la o unitate de incinerare autorizată.
Acest spaţiu nu este deschis vizitatorilor sau persoanelor străine adăpostului.
f) Hranirea cainilor in adăpost se face pe durata de viata dupa cum urmeaza:
- cateii in varsta de 6-12 saptamani vor fi hraniti de 3 ori pe zi, - cainii in varsta de peste 12 saptamani vor fi hraniti de doua ori pe zi iar cainii de peste
un an vor fi hraniti o data pe zi. - hrana trebuie sa intotdeauna proaspata, iar hrana uscata va fi administrata individual și supravegheat.
g) Intretinerea curateniei se face prin curatirea, spalarea și dezinfectia fiecarei custi sau boxe , operatii efectuate zilnic și inainte de intrarea unui nou animal. Se va avea in vedere ca pe perioda efectuarii curateniei apa și dezinfectantul sa nu vina in contact cu animalele.
h) Eutanasierea cainilor se va efectua de catre un medic veterinar cu substantele prevazute de legislatia in vigoare și prin procedeele acceptate de normele sanitar veterinare, cu obligatia ca procedeele și substantele utilizate sa nu provoace chinuirea animalelor.
Aceasta operatie se va face doar de catre medicii veterinari care poseda atestatul de libera practica.
 
CAP IV METODOLOGIA DE LUCRU
Pentru realizarea studiului de oportunitate în vederea alegerii modalităţii de gestiune pentru acest serviciu public, s-au utilizat în metodologia de lucru,
următoarele:
- sesizări telefonice primite de la persoane fizice și juridice;
- reclamaţii primite în cadrul serviciului;
- audienţe la primar, viceprimar;
- rapoarte de activitate ale inspectorilor;
- sugestii şi observaţii din partea ONG-urilor;
- recomandări ale Direcţiei Sanitar Veterinare;
- articole din presă referitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân;
- legislatia în vigoare;
- studiu comparativ privind organizarea serviciului în alte unităţi administrativ teritoriale;
- datele statistice proprii;
- date statistice de la instituţii (politie, DSV, spitale, prefectura).
 
CAP V. MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ REALIZAREA GESTIUNII DIRECTE A SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN
Motive de ordin legislativ
În conformitate cu Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, H.G. nr. 955 din 15 iunie 2004 actualizată, pentru aprobarea
reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, se propune ca serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân să se realizeze prin modalitatea gestiune directă, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare și functionare.
Legislatia aplicabilă serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, este reprezentata de:  Ordonanta Guvernului Nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea și functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;  Hotararea Guvernului nr.955 din 2004 pentru aprobarea reglementarilor- cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice și a
contractelor de concesiune de servicii, modificata și completata;  Ordinul Ministerului Sanatatii Nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea
Normelor de igiena și a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;  OUG nr. 155 din 21/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân, aprobată cu completari şi modificări de Legea nr.227/2002, completată și modificată de Legea nr. 258/2013;  Legea Nr. 205 din 26 mai 2004 privind protectia animalelor;  Legea Nr. 9 din 11 ianuarie 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor;  Legea Nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a cainilor fara stapan.
Motive de ordin economico-financiar 
Prezentul studiu de oportunitate are ca scop, justificarea gestiunii directe și stabilirea de repere oportune, menite sa asigure cresterea calitatii serviciului public.
Pentru estimarea costurilor necesare functionarii serviciului prin modalitatea gestiunii directe, au fost avute in vedere toate cheltuielile maxime posibile, conform anexei nr. 1.
Prin urmare, motivele de ordin economico-financiar care justifica alegerea gestiunii directe ca modalitate de gestiune, sunt urmatoarele:
- reducerea costurilor prin angajarea directă în cadrul serviciului a personalului de specialitate, inclusiv personal medical veterinar;
- cheltuielile autorităţii locale vor fi cele legate de salariile fixe lunare ale personalului propriu și nu tarife care includ costuri suplimentare pentru
manopera fiecarei operatiuni.
- cheltuielile pentru unele operatiuni vor fi cele legate de costurile pentru medicamente și salarii;
- nu vor exista costuri legate de profit, sau alte cheltuieli indirecte.
- existenta unui adăpost propriu care va fi administrat direct de autoritatea administratiei publice locale prin inspectorii cu atribuţii în acest sens.
- tarife mai mici decât in varianta gestiunii delegate, neexistând profit sau alte costuri.
- accesul la fonduri europene destinate autorităţilor publice;
- sponsorizări şi voluntariat din partea ONG-urilor sau alte persoane fizice sau juridice;
- taxele încasate pentru câinii revendicaţi sau menţinuţi în adăpost sub modalitatea adopţiei la distantă, vor reprezenta venituri la bugetul local, ce pot
fi transformate în surse de autofinanţare a adăpostului;
Motive legate de protecția mediului 
- reducerea degradării mediului amenajat,
- aducerea adapostului la standarde ridicate;
- controlul gestionării deşeurilor rezultate din activitate.
Motive de ordin social
- menţinerea responsabilităţii autoritatii locale fata de cetatenii municipiului;
- cresterea gradului de transparenta al autorităţii locale;
- cresterea gradului de responsabilizare a cetatenilor;
- posibilitatea menţinerii câinilor în adăpost după expirarea duratei prevazute de legislatia in vigoare;
- limitarea riscurilor de transmitere a bolilor parazitare şi infecto- contagioase de la câinii comunitari la om, prin contact direct;
- respectarea normelor europene privind protecția animalelor prin asigurarea condițiilor normale de intreținere;
- micșorarea numărului persoanelor muşcate şi implicit a tratamentelor antirabice efectuate persoanelor mușcate de câini comunitari;
- cresterea gradului de siguranta a cetatenilor prin reducerea semnificativa a prezentei cainilor pe strazi;
- identificarea unor soluţii privind menţinerea câinilor în adăpost după expirarea perioadei de 14 zile lucrătoare și aplicarea eutanasierii numai în situatii
excepţionale;
- folosirea unor metode moderne de prindere a câinilor.
 
CAP. VI CONCLUZII
Prin prezentul studiu se propune ca modalitate de gestiune, gestiunea directa in conformitate cu dispoziţiile art. 29 din Legea nr. 51/2006.
Astfel, organizarea şi funcţionarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân prin modalitatea gestiunii directe conduce la soluţionarea nemijlocită a următoarelor aspecte:
- asumarea directă a prerogativelor şi responsabilităţilor în ceea ce priveşte organizarea şi funcţonarea serviciului;
- coordonarea şi controlul permanent al activităţii şi implicarea directă în derularea și efectuare tuturor operaţiunilor;
- implementarea directă a politicilor și startegiilor proprii; 
- implicarea directă în desfăşurarea tuturor operaţiunilor și activităţilor prin angajarea personalului specializat propriu care să realizeze activităţile specifice
și controlul peamanent al calităţii acestora;
- creşterea transparenţei prin colaborarea permanentă cu organizaţiile pentru protecţia animalelor, mass media și alte segmente sociale interesate de
desfăşurarea activităţii;
- Organizarea şi coordonarea directă a campaniilor de promovare a adopţiilor şi prevenire a abandonului;
- atragerea de fonduri pentru modernizarea adăpostului şi clinicii veterinare,
inclusiv fonduri cu finanţare internaţională;
- reducerea costurilor prin eliminarea unor categorii de cheltuieli specifice activităţilor prestate de agenţi economici, cum ar fi profitul şi allte asemenea
costuri pe care autoritatea locală este nevoită să le deconteze;
- reducerea sau eliminarea costurilor de manoperă sau materiale pentru mai multe categorii de operatiuni;
- taxele încasate pentru câinii revendicaţi sau daţi în adopţie la distanţă, vor reprezenta venituri la bugetul local, ce pot fi transformate în surse de
autofinanţare a serviciului;
- atragerea ONG-urilor prin voluntariat sau sponsorizări obţinute de acestea pentru hrană, medicamente, sterilizare a câinilor din adapost;
- realizarea controlului direct în aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniu;
- planificarea activităţilor de capturare care se vor desfăşura conform unui grafic de pridere;
- creşterea gradului de siguranţă în ceea ce priveste utilizarea metodelor de prindere, adăpostire, hrănire, controlul bolilor și tratare a câinilor din adăpost;
- soluţionarea promtă a sesizărilor venite din partea cetăţenilor;
- implicarea directă în responsabilizarea cetăţenilor;
- urgentarea recuperării câinilor pierduţi;
- monitorizrea directă a câinilor adoptaţi sau revendicaţi;
- promovarea adopţiei;
- sancţionarea abandonului.
Anexă 2 la H.C.L.M
NR........./…………………
 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE PRIVIND SERVICIUL
PUBLIC DE GESTIONARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN ÎN MUNICIPIUL
CONSTANŢA
CAP. I. DISPOZIŢII PRELIMINARE
Art. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare privind serviciul de gestionare câini fără stăpân în municipiul Constanţa, se modifică şi restructurează în scopul asigurării unui serviciu public de calitate, cu personal propriu specializat, având în vedere raportul dintre cheltuielile implicate şi asigurarea unei mai bune coordonări a întregului ansamblu de activităţi, astfel încât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, actualizată să fie aplicată cu maximă eficienţă.
CAP. II DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea. 1 Cadrul Legal
Art. 1 Prezentul regulament de organizare şi funcţionare stabileşte cadrul juridic și condiţiile în care se desfăşoară serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Constanţa.
Art. 2 Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân cuprinde urmatoarele activităţi:
1. administrarea adăpostului public pentru câinii fără stăpân;
2. activităţile de prindere, transport, identificare, deparazitare, vaccinare, sterilizare, tratare și îngrijire a câinilor;
3. aplicarea procedurilor de revendicare, adopţie și adopţie la distanţă;
4. promovarea adopţiei;
5. constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei în domeniu;
6. activităţile privind colectarea și neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite de pe domeniul public și de la gospodăriile populaţiei de pe teritoriul Municipiului Constanţa, precum și colectarea şi neutralizarea altor categorii de deşeuri rezultate din activităţile sanitar veterinare ale adăpostului, vor fi realizate în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu o unitate de ecarisare și neutralizare a deşeurilor de origine animală;
Art. 3. Activităţile serviciului public de gestionare câini fără stăpân în municipiul Constanţa se desfăşoară în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în următoarele acte normative:
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, completată şi actualizată prin Legea
258/2013, respectiv normele de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1059 publicată în Monitorul Oficial nr. 829 din 23 decembrie;
- Legea 205/2004, privind protecţia animalelor, modificată și completată prin Legea nr. 9/2008;
- Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 55/2002, privind regimul de deţinre al câinilor periculoşi sau agresivi.
- -Legea nr. 51/2006, privind serviciile publice comunitare de utilităţi publice;
- Ordonanţa nr. 71/2002, privind organizarea și funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Ordonanţa nr. 47 din 11 august 2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală;
- -Legislaţia santitar veterinară în vigoare;
Secţiunea 2. Definiţii 
Art. 1 În conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 155/2001 completată și modificată prin Legea nr. 258/2013, în cuprinsul prezentului regulament termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) abandon - lăsarea unui câine revendicat ori adoptat, pe domeniul public, fără hrană, adăpost ori tratament medical.
b) adăpost public-adăpost pentru câinii fără stăpân ce aparţine unităţilor administrativ-teritoriale și deserveşte aceste unităţi, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;
c) adăpost al organizaţiilor pentru protecţia animalelor-adăpost pentru câinii fără stăpân, ce aparţine unei organizaţii de protecţie a animalelor, astfel cum este definită la lit. m);
d) adopţie - procedura de preluare în proprietate a câinilor fără stăpân din adăposturile publice de către persoane fizice sau juridice;
e) adopţie la distanţă - procedura prin care persoanele fizice sau juridice işi asumă responsabilitatea întreţinerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice și private pe cheltuiala proprie;
f) capturare-operaţiune de prindere a câinilor;
g) câine agresiv - orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;
h)câine periculos - orice câine care face parte din rasele considerate periculoase, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003;
i) câine utilitar - orice caine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pază sau de persoanele cu dizabilităţi;
j) identificare-operaţiunea prin care se ataşază câinelui un mijloc de identificare, precum și operaţiunea de citire a mijlocului de identificare și de stabilire a datelor de identificare ale deţinătorului câinelui sau a locului de provenienţă a acestuia;
k) înregistrare - operaţiunea prin care datele inscripţionate pe mijlocul de identificare al animalului, precum și alte date sunt introduse în registrele de evidenţă a câinilor; 
l) câine de rasă comună – orice câine care nu poate fi asimilat unei rase sau care nu prezintă caractere morfologice specifice unei anumite rase;
m) eutanasiere-act de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase a câinilor batrâni sau bolnavi incurabil ori care nu au fost revendicaţi sau adoptaţi în condiţiile și termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
n) examen medical- procedura efectuată de unul sau mai mulţi medici veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii prin care se urmăreşte stabilirea statusului de sanatate;
o) gestionare a câinilor fara stăpân - ansamblu de operaţiuni și proceduri care au ca scop controlul populaţiei de câini fără stăpân;
p) identificare- operaţiunea prin care se ataşază câinelui un mijloc de identificare de tipul microcipului sau tatuajului precum și operaţiunea de citire a mijlocului de identificare și de stabilire a datelor de identitate ale deţinatorului câinelui sau a locului de provenienţăa acestuia;
q) microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea animalului, în dreptul omoplaţilor și care conţine un numar unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;
r) mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului,medalionului inscriptionat, care conţine informaţii necesare identificării deţinatorului câinelui, respectiv a serviciului public care a gestionat câinele;
s) neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitate de ecarisare a deşeurilor de origine animală urmată de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
ş) organizaţie pentru protecţia animalelor-organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară activităţi şi acţiuni de protecţie a animalelor şi în al carei statut figurează scopuri şi activităţi referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor;
t) serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân – serviciu de utilitate publică, înfiintat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de consiliul local, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
ţ) operator al serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân –persoană juridică, asociaţie sau fundaţie care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor, către care s-a externalizat, total sau parţial, prin concesionare, în condiţiile legii, realizarea activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân;
u) revendicare–procedura de preluare a câinelui din adăpost de către proprietarul acestuia;
v) sterilizare-operaţie chirurgicală prin care se realizează suprimarea funcţiei reproducatoare a câinilor;
w) unitate de ecarisare şi unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animală – unităţi definite la art. 2 lit. h) și j) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005
privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare.
x) vecini - proprietarii spaţiilor locative care au cel puţin un perete comun cu spatiul locativ în care urmează să fie adăpostiţi câinii adoptaţi direct din adăposturile publice;
CAP. III ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN MUNICIPIUL CONSTANŢA
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Art. 1 Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân va funcţiona ca structură organizatorică specializată, în cadrul aparatului de specialitate al primarului cu următoarea componenţă:
 sef serviciu- 1 persoana;
 inspector asistent-1 persoana;
 inspector debutant-1 persoana;
 referent debutant -1 persoana;
 medici veterinari- 2 persoane;
 tehnicieni veterinari- 2 persoane;
 prinzatori- 3 persoane;
 ingrijitori- 4 persoane.
Art.2 Primarul municipiului Constanţa va împuternici prin dispoziţie, funcţionarii publici care vor completa decizia de eutanasiere a câinilor comunitari, întocmită conform formularului din anexa nr. 6 la prezentul regulament precum sau după caz, decizia de menţinere în adăpost motivată, pentru câinii care au depăşit perioada limită de cazare stabilită de legislaţia în vigoare.
Art. 3 Primarul municipiului Constanţa va împuternici prin dispoziţie, funcţionarii care potrivit OUG nr. 155/2001 actualizată, au dreptul să constate contravenţiile și să aplice sancţiunile în baza unui proces verbal de constatare.
Art.4. Atribuţiile referitoare la realizarea efectivă a activităţilor de gestionare a câinilor fără stăpân se vor realiza în cadrul unui compartiment specializat ca structură funcţională a aparatului de specialitate al primarului.
Art.5. Funcţionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Constanţa se face în condiţii de transparenţă.
Art. 6. La activităţile din cadrul adăpostului pot participa ONG-uri din domeniu, care doresc să se imlice în desfăşurarea activităţilor cu respectarea legislaţiei în domeniu, prin încheierea unor parteneriate. Acestea vor fi consultate ori de câte ori va fi necesar în luarea deciziilor importante referitoare la această activitate. De asemenea în desfăşurarea activităţilor specifice, pot participa şi voluntari cu respectarea clauzelor stabilite în contractele de voluntariat încheiate cu aceştia.
Art.7. Activităţile de gestionare a câinilor vor asigura:
a) satisfacerea cerinţelor și nevoilor comunităţii locale;
b) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performaţă a serviciilor prestate;
c) protecţia și conservarea mediului natural;
d) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică;
e) activitatea de gestionarea câinilor fără stăpân se realizează prin instituirea de norme privind prinderea, transportul, identificarea, cazarea, îngrijirea, înregistrarea în registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân, deparazitarea, vaccinarea şi eutanasierea câinilor fără stăpân, inclusiv pentru cei care sunt bolnavi cronici și incurabili, boli constatate de medical veterinar;
f) serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân asigură protecţia acestora conform principiilor europene de protecţie a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;
g) activitatea se desfăşoară pe teritoriul administrativ al municipiului Constanţa inclusiv staţiunea Mamaia, conform graficului de prindere întocmit de inspectorul din cadrul serviciului care rezolvă şi soluţionează sesizările cetăţenilor;
Art. 8. Activitatea serviciului se realizează prin aplicarea unor proceduri speciale ce se derulează în etape distincte pentru care există reguli stabilite de legislaţa în vigoare,
astfel:  capturare;  transport;  cazare, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;  tratamente generale, obligatorii pentru toţi câinii cazaţi (deparazitarea internă și
externă, vaccinarea antirabică);
 tratamente aplicabile pe perioada staţionării în adăpost pentru câinii bolnavi
sau răniţi care pot fi trataţi.  tratamente speciale pentru câinii revendicaţi (vaccinare) sau adoptaţi
(sterilizarea, precun și tratamentele ce implică operaţia propriu zisă, tratamentele post
operatorii - 3 zile mascul, 10 zile femelă, respectiv administrarea pe cale injectabilă a
medi

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • Je 30 Jan, 2016 06:35 Propun construirea langa padocuri a unor spatii de cazare pentru indragostitii de animale pentru a-i supraveghea/hrani/juca cu ei, etc, fara a pune in pericol comunitatea