Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
15:37 22 02 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Judeţean Constanţa scoate la concurs un post de şofer

ro

24 Dec, 2017 21:31 766 Marime text
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată: Consiliul Judeţean Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, în data de 19.01.2018 - proba scrisă, ora 10, la sediul din B-dul Tomis nr.51, Constanţa, în cadrul Compartimentului Auto – Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport - Direcţia Generală Administrarea Domeniului Public şi Privat – Autoritatea Judeţeană de Transport: I. Condiţii specifice: Şofer – 1 post - Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; - Vechime în muncă: minim 10 ani; - Permis auto categoriile: B, C, D1; - Atestat transport persoane; - Aviz psihologic; II. Condiţii generale: Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. III. Dosarele de concurs se pot depune până la data de 11.01.2018 inclusiv, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare , cam. 241 şi vor cuprinde: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae. Actele prevãzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea. IV. Concursul va consta în susţinerea unei probe scrise, în data de 19.01.2018, ora 10 şi a unui interviu ( pentru care data şi ora susţinerii se vor afişa odată cu rezultatul la proba scrisă) Bibliografia de concurs se anexează la prezentul anunţ. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, luni - joi între orele 8 -16.30 şi vineri 8 - 14, la telefon 0241/48.84.30, la cam 241.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii