Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
11:42 22 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

În atenția profesorilor! În calendarul reactualizat al mobilităților personalului didactic, data concursului de titularizare a fost modificată

ro

07 Jul, 2020 00:00 6614 Marime text

În urma promulgării de către președintele României, Klaus Iohannis, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, a fost aprobat prin ordin de ministru și transmis spre publicare în Monitorul Oficial, Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021.
 
Astfel, în perioada 9-16 iulie 2020, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar își vor depune dosarele de înscriere la inspectoratele școlare (sau le pot transmite și electronic).
 
Proba scrisă din cadrul acestui concurs (titularizare) va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare. Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale.
 
Anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021
 
1. La punctul I, subpunctele 12) - 25) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„12) Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învățământ preuniversitar:
 
a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere a candidaților la concursul naţional, sesiunea 2020, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020/absolvenții 2020 ai programelor de pregătire
psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia
județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului;

Perioada: 9-16 iulie 2020
 
Notă: Cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate se constată până la data de 8 iulie 2020 pot depune, în perioada 9-16 iulie 2020, cereri în vederea soluţionării reducerii de activitate, însoţite de documentele justificative.
 
b) afișarea, pe site-ul inspectoratelor școlare, a datelor de înscriere ale candidaților la concursul naţional, sesiunea 2020, înregistrate în sistemul informatic;

Termen: 17 iulie 2020
 
c) verificarea şi, după caz, corectarea, în sistemul informatic, a unor date de înscriere ale candidaţilor;
 
d) organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului școlar, a probelor orale/intensiv/bilingv;

Perioada: 17-21 iulie 2020

Notă: 1) În perioada 17-21 iulie 2020 pot susține probe orale/intensiv/bilingv și cadrele didactice titulare aflate în reducere de activitate nesoluționată, precum și cadrele didactice titulare solicitate pentru detașare în interesul învățământului.
2) Candidații care observă erori în datele de înscriere afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15.00.
 
e) afișarea, pe site-ul și la avizierele inspectoratelor școlare, a:
(i) listei candidaților înscriși;
(ii)listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, înscrise la concursul național, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată, conform prevederilor art. 62 alin. (13)
din Metodologie şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice;
(iii) rezultatelor la probele orale/intensiv/bilingv;

Termen: 22 iulie 2020

f) desfășurarea probei scrise;

Termen: 29 iulie 2020

g) comunicarea rezultatelor inițiale;

Termen: 4 august 2020

h) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;

Perioada: 4-5 august 2020

Notă: Contestațiile pot fi transmise și prin poștă electronică până la ora 12:00, în data de 5 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.
i) soluționarea contestațiilor;

Perioada: 5-10 august 2020

j) comunicarea rezultatelor finale;

Termen: 11 august 2020

k) înregistrarea cererilor candidaților care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt județ sau în municipiul București, diferit de cel în care au susținut proba scrisă:
(i) depunerea/transmiterea cererilor de către candidaţi la inspectoratele școlare din județele/ municipiul București în care aceştia doresc repartizarea;
(ii)transmiterea informării, în scris, de către candidaţi, la inspectoratele școlare din județele/ municipiul București în care au susţinut proba scrisă, cu privire la faptul că solicită repartizarea în alt judeţ;

Perioada: 6-7 august 2020

l) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în condiţiile art. 62 alin. (13) din Metodologie;

Termen: 12 august 2020

m)repartizarea candidaților care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru
angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;

Termen: 13 august 2020

n) ședință de repartizare, în ordine, conform prevederilor Metodologiei, a:
(i) cadrelor didactice titulare, care au depus cereri în perioada de înscriere la concursul național, sesiunea 2020 și a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare pentru completarea normei didactice;
(ii) cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate a apărut în perioada aprilie-iulie 2020 și a cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată din etapele anterioare, în vederea soluționării restrângerii de activitate prin transfer sau detașare în interesul
învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;
(iii) candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular și a cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, și au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;

Termen: 14 august 2020

o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor după organizarea concursului naţional, sesiunea 2020;

Termen: 14 august 2020

p) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 14-21 august 2020

13) Stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 80 alin. (1) din Metodologie și solicită reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2020-2021, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum și stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 28 alin. (4) și (5) din Metodologie, care se menține în activitate ca titular în funcția didactică, la
cerere, în anul școlar 2020-2021, conform art. 81 din Metodologie:
a) ocuparea posturilor didactice/catedrelor, rămase vacante, de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2020-2021, respectiv de
către cadrele didactice care au primit acordul de principiu pentru menținerea în activitate ca titular în funcția didactică, la cerere, în anul școlar 2020-2021, conform art. 80 şi 81 din Metodologie, precum și de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie, și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;

Termen: 14 august 2020

b) emiterea și comunicarea deciziilor.

Perioada: 14-28 august 2020

14) Detașarea în interesul învățământului:
a) numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de conducere, îndrumare și control neocupate prin concurs;

Până la data de 17 august 2020

b) repartizarea posturilor didactice/catedrelor, rămase neocupate, cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie, precum și cadreleor didactice titulare pentru care s-a propus detașarea în interesul învățământului, în anul școlar 2020-2021 și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor după etapa de detaşare în interesul învățământului;

Termen: 18 august 2020

15) Soluționarea cererilor cadrelor didactice a căror reducere de activitate nu a fost soluționată în etapele anterioare:
a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor cadrelor didactice titulare, a căror reducere de activitate nu a fost soluționată prin transfer/completare de normă didactică, a cererilor cadrelor didactice
angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare;

Până la data de 17 august 2020

b) organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului, a probelor orale/intensiv/bilingv școlar și comunicarea rezultatelor;

Perioada: 17-18 august 2020

c) soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;
(ii) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

Termen: 19 august 2020

d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 20-28 august 2020

Notă. Începând cu data de 19 august 2020 şi după începerea cursurilor, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, în toate etapele și ședințele de repartizare au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei
didactice și cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.
16) Detașarea la cerere:
a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, pentru continuitate la detașarea la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs specific; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului;

Perioada: 9-16 iulie 2020

Notă. În mod excepțional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detașare la cerere, în perioada 9-16 iulie 2020, pot depune cereri de înscriere pentru detașare la cerere, prin concurs specific, în data de 17 august 2020.
b) afișarea punctajelor la sediul și pe pagina web a inspectoratelor școlare;

Termen: 17 iulie 2020

c) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a contestațiilor privind punctajele acordate;

Perioada: 17-20 iulie 2020

Notă: Contestațiile pot fi transmise și prin poștă electronică până la ora 16:00, în data de 20 iulie 2020, situație în care cadrul didactic anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.
d) soluționarea contestațiilor la punctaje;

Termen: 21 iulie 2020

e) organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului școlar, a probelor orale/intensiv/bilingv și comunicarea rezultatelor;

Perioada: 17-21 iulie 2020

f) soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;
(ii) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
(v) solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;
(vi) solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;

Termen: 20 august 2020

(vii) solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor;

Termen: 24 august 2020

g) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor ca urmare a soluționării detașărilor la cerere;

Termen: 24 august 2020

h) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 27-28 august 2020

17) Repartizarea candidaților care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020:
a) repartizarea în ședință, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
(i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată/ determinată;
(ii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată;
(iii) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
(iv) cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
(v) candidaților care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în ordinea descrescătoare a notelor, având prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2020-2021 în
baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte), în condițiile prevăzute la art. 61 și 85 din Metodologie;

Perioada: 20-21 august 2020

b) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;

Termen: 24 august 2020

c) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 25-28 august 2020

18) Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie:
a) stabilirea, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute
la art. 21 alin. (6) din Metodologie;

Perioada: 20-21 august 2020

b) transmiterea hotărârilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ la inspectoratele școlare;

Termen: 24 august 2020

c) emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice
prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie;

Perioada: 25-26 august 2020

d) emiterea și comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer și detașare pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) care au participat la aceste etape de mobilitate și au promovat examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020.

Perioada: 27-28 august 2020

19) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie:
a) înregistrarea cererilor cadrelor didactice care au primit acorduri de principiu și nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, în
perioada 10-15 iunie 2020;

Termen: 17 august 2020

b) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;

Perioada: 25-26 august 2020

c) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 26-28 august 2020

20) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor, rămase neocupate, pe perioadă determinată:
a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, a candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare obținute la
concursurile naţionale, sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014; verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar;

Perioada: 9-16 iulie 2020

Notă. În mod excepțional, candidații care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, în perioada 9-16 iulie 2020, pot depune cereri în data de 17 august 2020.
b) organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului școlar, a probelor orale/intensiv/bilingv și comunicarea rezultatelor;

Perioada: 22-23 iulie 2020

c) repartizarea, la nivelul inspectoratului școlar, a posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate, conform prevederilor art. 90 din Metodologie și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;
d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 26-28 august 2020

21) Atribuirea posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate, în regim de plată cu ora:
a) înregistrarea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare;

Zilele: 28 și 31 august 2020

b) atribuirea orelor neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ, acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat și depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele școlare;
c) transmiterea, la inspectoratele școlare, a:
(i) listei posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete rămase neocupate;
(ii) listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plată cu ora, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare;
d) atribuirea orelor neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unității;
e) acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unități de învățământ și depunerea/transmiterea acestui aviz la inspectoratele școlare;

Perioada: 1-2 septembrie 2020

f) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 2-4 septembrie 2020

22) Organizarea, la nivelul județului/municipiului București, a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar:
a) depunerea și înregistrarea dosarelor şi revizuirea fișelor de înscriere;

Perioada: 26-27 august 2020

b) organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului școlar, a probelor orale/intensiv/bilingv și comunicarea rezultatelor;

Zilele: 28 și 31 august 2020

c) desfășurarea probei scrise și comunicarea rezultatelor;

Termen: 1 septembrie 2020

d) înregistrarea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora și comunicarea rezultatelor finale.

Perioada: 1-3 septembrie 2020

23) Organizarea, la nivelul județului/municipiului București, a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar:
a) depunerea și înregistrarea dosarelor de înscriere;

Perioada: 27-28 august 2020

b) desfășurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării și comunicarea rezultatelor;

Perioada: 31 august-1 septembrie 2020

c) înregistrarea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora și comunicarea rezultatelor finale.

Perioada: 1-3 septembrie 2020

24) Repartizarea candidaților prevăzuți la art. 84 alin. (13) care solicită detașare la cerere în baza hotărârii comisiei paritare constituite la nivelul inspectoratului școlar și a punctajului:
a) depunerea și înregistrarea dosarelor candidaților;

Termen: 2 septembrie 2020

b) afișarea punctajelor la sediul și pe pagina web a inspectoratelor școlare;

Termen: 3 septembrie 2020

c) înregistrarea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;

Perioada: 3-4 septembrie 2020

d) soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale la sediul și pe pagina web a inspectoratelor școlare, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor școlare și transmiterea listelor cuprinzând candidații pentru care se solicită avizul în vederea detașării la
Ministerul Educației și Cercetării.

Termen: 7 septembrie 2020
 
25) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate în ședință de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:
a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;

Perioada: 2-3 septembrie 2020

c) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 102 alin. (1) și (2) din Metodologie;
d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate, conform prevederilor art. 103 alin. (1) și (2) din Metodologie;

Perioada: 4-8 septembrie 2020

e) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 3-10 septembrie 2020

Notă: În perioada 31 august-4 septembrie 2020 se pot efectua detașări în interesul învățământului, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului național, sesiunea 2020, precum și pentru cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului și nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor școlare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației și Cercetării”.
 
2. Punctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
„II. Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a situației statistice globale privind repartizarea candidaților şi încadrarea personalului didactic de predare pe posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar.

Termen: 28 septembrie 2020”
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii