Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
16:17 20 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primăria comunei Grădina, verificată de auditorii Curții de Conturi a României. Ce au descoperit?

ro

09 Mar, 2024 16:23 808 Marime text
  • Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Constanța, a efectuat o misiune de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale comunei Grădina la data de 31.12.2022, raport ce s-a publicat la dată recentă pe portalul Curții de Conturi
  • Au auditat situațiile financiare consolidate ale Comunei Grădina pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022

Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Constanța, a efectuat o misiune de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale comunei Grădina la data de 31.12.2022, raport ce s-a publicat la dată recentă pe portalul Curții de Conturi.


Situațiile financiare consolidate ale Comunei Grădina au inclus, pe lângă informațiile financiare individuale ale ordonatorului principal de credite și informațiile financiare ale ordonatorilor terțiari de credite aflați în subordinea sa.


Au auditat situațiile financiare consolidate ale Comunei Grădina pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, care cuprind: bilanțul; contul de rezultat patrimonial; situația fluxurilor de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii; conturile de execuție bugetară, și anexele care fac parte integrantă din situațiile financiare, inclusiv Raportul privind situațiile financiare care conține un rezumat al principalelor politici contabile și note explicative. În opinia acestora, cu excepția efectelor aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve din Raportul de audit, situațiile financiare ale entității prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România.


Ca urmare a auditului efectuat asupra situațiilor financiare raportate de către Comuna Grădina pentru anul 2022, au fost constatate deficiențe cu influențe semnificative asupra situațiilor financiare, după cum urmează:


Nerespectarea principiului independenței exercițiilor la înregistrarea în evidența contabilă pe anul 2021 a facturilor emise în luna decembrie 2021, reprezentând contravaloarea serviciilor achiziționate de UATC Grădina în luna decembrie 2021, ceea ce a condus la denaturarea contului de rezultat patrimonial, anexă la situațiile financiare întocmite pentru anul 2022. Conform prevederilor Cap. II, pct. 2.7.1.1 - Principii contabile din Normele Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice aprobate prin OMFP nr. 1917/2005, elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Principiul contabilității pe baza de angajamente prevede că efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidentele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plații cheltuielilor.


Din verificarea modului de respectare a normelor contabile mai sus citate s-a constatat că facturi emise în luna decembrie 2021 de către prestatorii de servicii de utilități, care au fost achitate în anul 2022, au fost înregistrate în contabilitatea exercițiului financiar 2022, pe cheltuială, contrar prevederilor menționate. În această situație se regăsesc un număr de 18 facturi emise de furnizori de utilități, în valoare totală de 7.579,63 lei.
În concluzie, având în vedere că facturile respective au fost înregistrate în mod eronat pe cheltuieli în anul 2022 și nu în contul 117 „Rezultatul reportat” potrivit normelor contabile, situațiile financiare anuale au fost afectate negativ, prin faptul că în contul de rezultat patrimonial al anului 2022 cheltuielile au fost raportate la o valoare mai mare cu suma de 7.579,63 lei, cât reprezintă contravaloarea acestora.


La finele anului 2022, la nivelul UATC Grădina, existau cinci creanțe ale unor contribuabili persoane fizice, pentru care deși s-au întreprins măsuri de urmărire și executare a acestora, acestea nu au putut fi recuperate, debitorii în cauză fiind insolvabili sau de negăsit. Valoarea totală a debitelor este de 2.416 lei. Aceste sume figurează în continuare în soldul contului 464 „Creanțe ale bugetului local”. Conform reglementărilor contabile, debitorii insolvabili sau dispăruți, trebuie înregistrați în contul de ordine și evidență 8034 "Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare", urmând ca, în cazul revenirii debitorilor la starea de solvabilitate, sumele să fie reactivate. Acest fapt conduce la prezentarea eronată a valorii creanțelor entității, în bilanțul contabil.


Urmare verificării datelor înscrise în situațiile financiare la 31.12.2022, au fost constatate abateri care au condus la reflectarea nereală și inexactă a operațiunilor financiar- contabile în bilanțul contabil și contul anual de execuție bugetară.


Activele din domeniul public al comunei, în valoare de 2.657.937 lei, date în administrare prin hotărâre de consiliu local, nu au fost scoase din evidența contabilă a municipiului contrar prevederilor art. 297 lit. a) și art. 298-300 din Codul Administrativ. Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire. Modalitățile specifice de înregistrare în evidența contabilă sunt detaliate în OMFP nr.1917/2005, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, care precizează conturile contabile în care se evidențiază bunurile de natura activelor fixe corporale din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. În concluzie, bunurile din domeniul public al unităților administrativ- teritoriale, al căror drept de administrare a fost transmis altor instituții (școli, spitale din subordinea consiliilor locale, instituții din subordinea altor ordonatori de credite), se înregistrează în patrimoniul și în evidența contabilă ale instituțiilor care au primit în administrare aceste bunuri și se scad din evidența contabilă a unității administrativ-teritoriale (care le predă). Valoarea acestor bunuri este de 2.657.937 lei.


În urma controlului efectuat asupra datelor prezentate prin situațiile financiare și balanței de verificare întocmită la 31.12.2020, s-a constatat faptul că nu figurează în balanța de verificare extracontabilă, contul 8061,, Credite deschise de repartizat", cu ajutorul căruia ordonatorii principali şi secundari evidențiază creditele deschise cu scopul de a fi repartizate instituțiilor subordonate. De asemenea, nu figurează în evidența extracontabilă nici contul 8062 "Credite deschise pentru cheltuieli proprii" cu ajutorul căruia, ordonatorii principali de credite țin evidența creditelor deschise de la buget; Consecințele rezultate din neorganizarea unei evidențe analitice pe clasificația funcțională a creditelor de angajament aprobate și a angajamentelor bugetare, în conformitate cu cerințele actelor normative în vigoare sunt următoarele: - imposibilitatea urmăririi cheltuielilor efectuate pe parcursul exercițiului bugetar și încadrarea lor in limita creditelor aprobate: - nu există certitudinea că bunurile si serviciile care fac obiectul angajamentelor au fost livrate, respectiv prestate precum si daca s-au plătit în exercițiul bugetar respectiv; - exista riscul ca angajarea cheltuielilor sa nu se facă întotdeauna in limita disponibilului de credite bugetare; - neevidențierea angajamentelor bugetare, determină lipsa informațiilor necesare în orice moment pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat, cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare, și prin comparație, să se poată determina creditele bugetare disponibile care pot fi angajate in viitor.


Din verificarea modului de elaborare a bugetului local pe anul 2022, s-a constatat că înainte de elaborarea acestuia, nu s-a efectuat o inventariere a masei impozabile așa cum prevede art. 5 din Legea nr.273/2006. Consecința acestor abateri este că entitatea nu a avut posibilitatea să efectueze o estimare corectă a veniturilor și nu pot fi stabilite în mod real cheltuielile pe care le poate angaja pe parcursul anului bugetar.


Urmare verificării concordanței datelor înregistrate în evidența tehnico-operativă cu cele din evidența financiar-contabilă și cu cele preluate în balanța de verificare și înscrise în situațiile financiare la 31.12.2022 au fost constatate abateri care au condus la reflectarea nereală și inexactă a operațiunilor financiar-contabile în situațiile financiare, în sensul că nu s-a respectat principiul contabilităţii de angajamente, unele înregistrări fiind efectuate la momentul încasării/plații si nu la cel al tranzacției. De asemenea s-a constatat utilizarea în mod necorespunzător a conturilor contabile. Astfel, obligaţiile de plată privind redevențele datorate de titularii contractelor de concesiune, în valoare totală de 40.865 lei, au fost înregistrate în contabilitate concomitent cu plata acestora, direct pe venituri, fără utilizarea unui cont contabil de evidență (debitori), care să reflecte distinct obligațiile fiecăruia.


La nivelul Comunei Grădina nu este organizat un compartiment de audit public intern, dar este încheiat un acord de cooperare privind organizarea si exercitarea activităţii de audit public intern cu Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din Romania. Ultimul raport de audit public intern cu misiunea „Organizarea contabilităţii în anul 2020” avut loc in anul 2021. Din acest motiv, pentru anul 2022, conducerea Primăriei Comunei Grădina nu a obținut o asigurare asupra eficacității controalelor interne ale entității și a subordonatei sale.


PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Citește și:

Ce au găsit auditorii de la Camera de Conturi Constanța la controlul efectuat în comuna Saraiu? (DOCUMENT)

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii