Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
17:32 24 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce nereguli au găsit auditorii de la Curtea de Conturi la Primăria Crucea, județul Constanța (DOCUMENT)

ro

12 Mar, 2024 14:54 894 Marime text
Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Constanța, a efectuat o misiune de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale comunei Grădina la data de 31.12.2022, raport ce s-a publicat la dată recentă pe portalul Curții de Conturi.
 
Situațiile financiare consolidate ale Comunei Crucea au inclus, pe lângă informațiile financiare individuale ale ordonatorului principal de credite și informațiile financiare ale celor 2 entități subordonate cu personalitate juridică, respectiv: o unitate de învățământ preuniversitar – LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA și 1 societate aflată în coordonarea UATC CRUCEA, al căror acționar majoritar este entitatea auditată – ######### SRL
 
În raport se arată următoarele:
 
„ În opinia noastră, din cauza importanței aspectului descris în secțiunea “Baza opiniei contrare” din raportul nostru, situațiile financiare consolidate anexate nu oferă o imagine fidelă cu privire la elementele patrimoniale de natura activelor și datoriilor, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil.” Prin urmare, pentru susținerea opiniei ne-am raportat atât la valoarea pragului de semnificație general de 148.502 lei, stabilit în etapa de planificare a auditului, cât și la faptul că unele dintre elementele patrimoniale de natura activelor și datoriilor, prezentate în situațiile financiare consolidate sunt afectate semnificativ, conform detaliilor prezentate în cuprinsul Minutei de închidere a misiunii de audit financiar, încheiată cu conducerea UATC CRUCEA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră contrară”.
 
Auditul Curții de Conturi a fost efectuat pe baza Standardelor internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI).
 
Ca urmare a auditului efectuat asupra situațiilor financiare raportate de către Comuna Crucea pentru anul 2022, au fost constatate deficiențe care, cumulate, au influențe semnificative asupra situațiilor financiare, după cum urmează:
 
  1. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la reevaluarea și inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, astfel încât situațiile financiare anuale nu oferă o imagine reală și fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru exercițiul financiar 2022
S-a constatat efectuarea formală a inventarierii patrimoniului UATC CRUCEA
 a.1) Din auditarea elementelor patrimoniale prezentate în bilanțul contabil încheiat la 31.12.2022, s-au constatat deficiențe în ceea ce privește prezentarea activelor, ca urmare a inventarierii defectuoase a patrimoniului UATC Crucea.
Din verificările efectuate, auditorii publici externi au constatat următoarele:
- nu a fost realizată corespunzător inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al UATC Crucea, constatându-se că terenurile au fost inventariate prin sondaj, după cum se menționează în procesul-verbal privind rezultatele inventarierii. Precizăm că inventarierea patrimoniului nu se realizează prin sondaj și această modalitate nu este prevăzută de actele normative în vigoare;
- terenurile inventariate sunt prezentate având unitate de măsură bucăți și nu mp, astfel încât nu se pot obține informații cu privire la suprafața acestora. Totodată, s-a constatat că valoarea de înregistrare a unora dintre terenuri, nu reflectă realitatea, multe dintre acestea fiind înregistrate la valoarea de 1 leu, de unde rezultă că acestea nu au fost evaluate în vederea prezentării la valoarea reală, cu ocazia încheierii bilanțului contabil la 31.12.2022;
- nu s-au inventariat imobilizările în curs de execuție la 31.12.2022, constatându-se că nu s-au întocmit liste de inventariere prin care să se consemneze valoarea acestora, în funcție de gradul lor de realizare;
- nu s-a efectuat inventarierea decontărilor cu bugetul statului, disponibilitățile din conturile bancare, cât și a celorlalte posturi din bilanț;
- nu au fost prezentate documente care să certifice faptul că obligațiile față de terți au fost verificate și confirmate potrivit extraselor de cont sau punctajelor reciproce scrise, în conformitate cu normele de efectuare a inventarierii de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- lista de inventariere a contului 303 Obiecte de inventar, conține elemente cu valori de peste 2.500 lei, care sunt de natura Imobilizărilor corporale și necorporale, ca de exemplu: o bibliotecă 310 primar – în valoare de 3.584 lei, un scauna managerial primar – în valoare de 2.800 lei, un podeț fier Crișan – în valoare de 16.660 lei, o centrală electrică cămin Crucea – în valoare de 28.978 lei, un Ecograf CTS 900 – în valoare de 13.906 lei, o unitate stomatologică – în valoare de 21.390 lei, un program contabilitate – în valoare de 8.680 lei. - a fost identificată în lista contului 303 o ușă lemn biserică în valoare de 5.500 lei, rămasă în patrimoniul primăriei, care de fapt a fost achiziționată de la bugetul local pentru unitatea de cult. În lista de inventariere a contului 209. Stocuri au fost identificate următoarele elemente patrimoniale: Gard acces teren sintetic curte LTC, în valoare de 5.828,22 lei și Porți acces teren sintetic curte LTC, avâd preț unitar 2.119 lei, care ar fi trebuit să fie în lista contului terenuri 211 și inclus în valoarea terenului respectiv.
 
În concluzie, bazele de date cu privire la bunurile gestionate nu sunt reale si complete, iar valoarea bunurilor din conturile 102,103 si 104, nu reflectă o valoarea actualizată a fondurilor bunurilor din domeniul public si privat al comunei, cu influență asupra valorilor publicate anual prin situațiile financiare întocmite.
 
a.2) Referitor la unitatea stomatologică achiziționată de la bugetul local al UATC CRUCEA, s-a constatat că aceasta, deși a fost pusă la dispoziția unui cabinet medical stomatologic privat, nu face obiectul contractului de închiriere încheiat de UATC CRUCEA cu ##### SRL (cui #######) pentru un spațiu în suprafață totală de 69,20 mp, înregistrat sub nr.4799/28.06.2022, încheiat pentru o durată de 5 ani, la un preț de 356,38 lei/lună. Deși închirierea spațiului s-a efectuat prin licitație publică și a fost aprobată prin HCL3 , iar spațiul a fost pus la dispoziția agentului economic conform Procesului Verbal încheiat la data de 28.06.2022, totuși nu s-a prevăzut în niciun act emis de Primăria comunei Crucea, faptul că respectivul agent economic utilizează în activitatea medicală desfășurată, o unitate stomatologică marca “#######”, în valoare de 17.250 lei, unitate care a fost achiziționată în anul 2011, din fonduri publice de la bugetul local. În concluzie, entitatea nu a predat unitatea stomatologică pe baza unei liste distincte de inventar și nici nu a realizat venituri din închirierea acestui bun
 
a.3) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, care fac parte din domeniul public local, nu au fost evaluate corespunzător și nu au fost transmise în administrarea Liceului Tehnologic Crucea, pentru a fi inventariate pe liste distimcte de inventariere și confirmate reciproc cu ocazia efectuării operațiunilor anuale de inventariere
 
a.4) S-a constatat că UATC Crucea nu a finalizat operațiunea de cadastrare a bunurilor din domeniul public, dar nici pentru bunurile din domeniul privat, astfel că nu se poate face o actualizare a suprafețelor si bunurilor la OCPI Constanta și nu se poate publica pe pagina de internet a primăriei, inventarul bunurilor aparținând domeniului public și privat al UATC Crucea, ca anexă la Statutul UATC Crucea. Menționăm că modificările și completările ulterioare asupra bunurilor din domeniul public se realizează conform procedurii de inventariere prevăzută de datele normative în vigoare. În concluzie, acțiunea de inventariere de la nivelul UATC Crucea a fost efectuată în mod formal, neîndeplinindu-și scopul principal de a stabili situația reală a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale entității, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru anul 2022.
 
a.5) Nerespectarea prevederilor legale referitoare la reevaluarea activelor fixe în cazul unor bunuri aflate în patrimoniul UATC Crucea Din documentele și explicațiile prezentate de conducerea entității s-a constatat nerespectarea de către UATC Crucea, a prevederilor legale referitoare la reevaluarea tuturor activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul entității. Astfel, s-a constatat că, în ultimii 18 ani nu a fost realizată acțiunea de reevaluare a activelor fixe corporale deținute de entitate, ultima reevaluare pentru bunurile aflate în domeniul public al UATC Crucea fiind efectuată în anul 2005.
 
  1. Efectuarea unor cheltuieli materiale privind serviciile informatice fără respectarea principiilor economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice
UATC Crucea, neavând Compartiment IT, are încheiate contracte de prestări servicii cu un număr de nouă furnizori care asigură administrarea aplicațiilor informatice. Astfel, în anul 2022, UATC Crucea a înregistrat cheltuieli materiale cu serviciile IT în sumă totală de 123.084 lei. În urma analizării serviciilor IT prestate, auditorii publici externi au constatat că la angajarea cheltuielilor cu unele servicii informatice nu s-a asigurat respectarea principiului unei bune gestiuni financiare. Cheltuieli ineficiente în sumă totală de 25.643 lei, reprezentate de servicii de recuperare baze de date, care sunt realizate de furnizorul ########, pentru care s-a achitat suma de 12.910 lei și servicii pentru mentenanța și suportul SCIM, în valoare de 12.733 lei.
 
  1. Au fost constatate abateri referitoare la modul de întocmire și raportare către Ministerul Finanțelor – ANAF-AJFP Constanța a situațiilor financiare încheiate de agentul economic ####### SRL, societate al cărei asociat unic este UATC CRUCEA
    1. Din analiza situațiilor financiare întocmite la 31.12.2022 s-a constatat că acestea nu respectă condițiile legale, în sensul că în cuprinsul informațiilor completate în formularele întocmite și depuse la ANAF, nu se specifică faptul că ######## SRL este instituție publică, așa cum este definită de actele normative în vigoare, fiind încadrată în mod eronat ca entitate privată. Acest fapt creează impact asupra modului de consolidare a veniturilor și cheltuielilor la bugetul de stat, în sensul că execuția financiară a SC ########## SRL nu este inclusă în execuția bugetară a instituțiilor publice. Totodată, s-a constatat că nici capitalul social subscris și vărsat de UATC CRUCEA nu este reflectat în situațiile financiare, prin înregistrarea în contul 260 „Titluri de participare”.
3.2. S-a constatat că UATC CRUCEA nu a mai aprobat din anul 2017 actualizarea prețurilor pentru operațiunile/lucrările/serviciile contractate și efectuate de ########, fapt care creează implicații asupra cuantumului veniturilor realizate, cu atât mai mult cu cât societatea este în procedură de eșalonare a datoriilor la ANAF – AJFP CONSTANȚA.
4. S-a constatat că în cazul unor obiective de investiții nu au fost contabilizate toate cheltuielile aferente investițiilor efectuate
S-a constatat că pentru terenul de sport din localitatea Stupina și pentru parcul din centrul localității Crucea nu au fost contabilizate toate cheltuielile aferente realizării respectivelor investiții, unele dintre acestea fiind înregistrate ca și cheltuieli cu bunuri și servicii.
 
Din cauza neaplicării corespunzătoare a prevederilor legale cu privire la înregistrarea cheltuielilor de investiții alocate pe fiecare active fix, a rezultat că:
- nu au fost consolidate la valoarea terenului pe care a fost amenajat parcul din centrul localității, cheltuieli în sumă totală de 172.511,40 lei;
- nu au fost consolidate la valoarea terenului de sport cu gazon sintetic multifuncțional, cheltuieli de capital în valoare totală de 8.794,10 lei.
 
În timpul auditului s-a procedat la identificarea tuturor cheltuielilor ocazionate de execuția lucrărilor7 și s-au efectuat corecturile necesare în evidența contabilă, fiind înregistrate amenajările la terenurile asupra cărora s-au executat investiții, în scopul reflectării corespunzătoare a plusului de valoare rezultat. Astfel, au fost întocmite notele contabile: NC nr.6051/25.09.2023 NC nr.6052/25.09.2023 NC nr.6180/29.09.2023 și NC nr.6181/29.09.2023 și fișele mijloacelor fixe cu valorile consolidate, atât pentru amenajările la terenul pe care este amplasat parcul din centrul localității, cât și pentru terenul de sport multifunctional.
 
5. S-au constatat abateri cu privire la recuperarea creanțelor datorate de persoanele instituționalizate în cadrul Căminului de bătrâni din localitatea Stupina, cămin a cărui funcționare este finanțată de la bugetul local al UATC CRUCEA
 
În urma auditului s-a constatat că deși UATC CRUCEA are înregistrați în evidența contabilă, debitori cu o vechime mai mare de 1 an, totuși nu au fost întreprinse măsurile necesare pentru urmărirea și încasarea contribuțiilor datorate pentru serviciile de care au beneficiat în cadrul Căminului pentru personae vârstnice din localitatea Stupina, comuna Crucea. Astfel, s-a constatat că deși UATC CRUCEA a stabilit anual, prin hotărâre a Consiliului Local, cuantumul costului mediu lunar și al contribuției de întreținere datorată de beneficiari și/sau de susținătorii legali ai acestora. pentru serviciile furnizate de Centrul de îngrijire persoane vârstnice din localitatea Stupina - ultima dată pentru perioada auditată - anul 2022, valoarea a fost stabilită prin HCL nr.134/16.12.2021 - totuși entitatea nu a urmărit încasarea contribuției datorate de către toți beneficiarii serviciilor, constatându-se că există înregistrați în evidența contabilă un număr de 4 (patru) debitori cu o vechime mai mare de 1 an, care datorează bugetului local o sumă totală de 37.171,40 lei. Pe cale de consecință, constatăm că nu au fost întreprinse măsurile necesare pentru urmărirea și încasarea contribuțiilor datorate de persoanele care au beneficiat de serviciile Centrului de îngrijire de la Stupina, a cărui activitate este finanațată de la bugetul local al UATC CRUCEA.
 
 
 
Mai multe nereguli sesizate de Camera de Conturi Constanța pot fi citite în Documentul atașat

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Citește și:

Primăria comunei Grădina, verificată de auditorii Curții de Conturi a României. Ce au descoperit?
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii