Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:22 21 09 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Radionav SA, din nou pe ordinea de zi a Guvernului. Se pune în discuţie dizolvarea Companiei Naţionale

ro

12 Aug, 2019 09:32 504 Marime text
Pentru a doua oară pe ordinea de zi a Guvernului, din iunie până în prezent, memorandumul privind dizolvarea Companiei Naţionale de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A. Constanța se va pune în discuţie în şedinţa Guvernului programată astăzi.
 
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 525/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ”Radionav” - S.A. Constanţa, este înființată Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale ,,Radionav” - S.A. Constanţa, ca societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat, prin reorganizarea Regiei Autonome "Radionav" Constanţa care se desfiinţează.
 
Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale ,,Radionav” - S.A. Constanţa funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor având sediul în comuna Agigea, strada Ecluzei, nr.3, judeţul Constanţa, conform Hotărârii AGA nr. 11/14.11.2002. 2
 
Conform actului constitutiv, Compania Naţională de Radiocomunicaţii Radionav - S.A. Constanţa, denumită în continuare RADIONAV, desfăşoară activităţi de interes public naţional în calitate de operator public unic, care furnizează servicii de radiocomunicaţii navale de bază în spectrul de frecvenţă alocat României de către Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii.
 
Capitalul social iniţial, la data de 31 decembrie 1997, al RADIONAV în valoare de 1.246.130 mii lei, constituit prin preluarea integrală a patrimoniului Regiei Autonome "Radionav" Constanţa, a fost actualizat potrivit legii şi evidenţiat în bilanţul contabil al acesteia.
 
Capitalul social iniţial al RADIONAV a fost în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic.
 
La data de 01.04.2019 RADIONAV are un capital social subscris în valoare de 933.300 lei, integral vărsat prin aporturi în natură, împărțit în 373.320 acțiuni nominative, cu o valoare de 2,5 lei/acțiune, având ca unic acționar statul român. În conformitate cu art. 1 alin. (4) și (5) din HG nr. 525/1998 veniturile RADIONAV se constituie din venituri proprii realizate din prestări de servicii, pe bază de tarife, şi din lucrări specifice obiectului său de activitate, precum și din alocații bugetare pentru desfășurarea serviciilor la nivelul standardelor stabilite prin convenții internaționale.
 
Totodată, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare, cu modificările și completările ulterioare, acest serviciu se asigură de către RADIONAV, fiind concesionat companiei până în anul 2019, cheltuielile aferente acestui serviciu fiind finanțate de la bugetul de stat, în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Transporturilor.
 
În anul 2016, Corpul de Control al Prim-ministrului a efectuat un control la RADIONAV în legătură cu respectarea dispozițiilor legale și a normelor interne cu privire la organizarea și funcționarea companiei, precum și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor acesteia, finalizat cu întocmirea Raportului nr. 1560/2016.
 
Astfel, în raport este consemnat faptul că: ”deși are statut de companie națională, organizată ca societate comercială pe acțiuni, C.N. RADIONAV S.A. funcționează ca o instituție publică, fiind finanțată preponderent (în proporție de peste 85 %) din subvenții acordate de la bugetul de stat.”
 
Totodată, în același raport este consemnat faptul că deși RADIONAV primește subvenții de la bugetul de stat în considerarea calității sale de ”operator public unic” în domeniul furnizării serviciilor de radiocomunicații navale, o parte din atribuțiile RADIONAV interferează cu activități desfășurate de alte entități publice, respectiv Autoritatea Navală Română (ANR) și Compania Națională ”Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța.
 
S-a evidențiat în mod special faptul că, o parte din activitatea RADIONAV desfășurată în calitatea sa de ”operator unic” s-a concretizat în transmiterea, în perioada supusă controlului, către Autoritatea Navală Română - autoritate centrală în domeniul siguranței navigației și al securității navelor - a semnalelor de pericol recepționate, reprezentând un procent de 9,16% din total semnale recepționate de ANR.
 
Începând cu data de 1 iulie 2004, orice navă, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care urmează să intre în porturile şi sau pe căile navigabile din România, este supusă controlului Autorităţii Navale Române cu privire la modul de respectare a prevederilor Codului ISPS - Codul internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptat prin Rezoluţia nr. 2 a Conferinţei Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002 – acceptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2003, aprobată prin Legea nr. 484/2003 din 26.02.2004.
 
Potrivit pct.1 de la capitolul III din Normele metodologice de implementare a prevederilor Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare - Codul ISPS, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2004: ” 1. Orice navă ce urmează să intre şi/sau să opereze în porturile sau pe căile navigabile româneşti are obligaţia să anunţe Autoritatea Navală Română şi autorităţile portuare şi/sau de căi navigabile asupra datei când urmează să sosească, folosind în acest scop staţia de radiocomunicaţii navale "Constanţa Radio" aparţinând Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "RADIONAV" (…)”.
 
Astfel că, primirea informațiilor descrise în Regula 9 Capitolul IX - 2 paragraful 2 (Regula XI-2/9.2) din amendamentele la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare – SOLAS -, 1974, amendată, adoptate prin Rezoluţia nr. 1 a Conferinţei Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002, prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 80/2003, este de competența RADIONAV.

Prin Legea nr. 162/2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti care transpune Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre şi de abrogare a Directivei 2002/6/CE, informațiile în materie de securitate înaintea intrării într-un port românesc a unei nave care face obiectul cerințelor măsurilor speciale de întărire a securității maritime prevăzute în Regula 9 Capitolul XI2 Convenția SOLAS și în Codul ISPS trebuie transmise în format standardizat la nivel UE către Autoritatea Navală Română.

Astfel că, ”Formularul pentru informaţii de securitate anterior sosirii navei, valabil pentru toate navele înaintea sosirii într-un port românesc/ Ship pre-arrival security information form for all ships prior to entry into the port of Romania”, prevăzut în anexa la Legea nr. 162/2013 trebuie transmis Autorității Navale Române.
 
Totodată, în temeiul art. 6 din Legea nr. 162/2013, Autoritatea Navală Română a realizat sistemul de interfață electronică unică de raportare, respectiv: ”Fereastră 4 Unică de Raportare/ Maritime Single Window”, sistemul în care toate informaţiile conținute în documentele necesare sosirii/plecării unei nave în/din porturile românești sunt raportate o singură dată şi făcute disponibile diferitelor autorităţi relevante. Sistemul a devenit operațional începând cu data de 01.07.2016, utilizarea lui a devenit obligatorie, toate informațiile fiind puse la dispoziția tuturor autorităţilor relevante şi a statelor membre ale Uniunii Europene.
 
Având în vedere cele de mai sus, putem concluziona prin faptul că o parte dintre atribuțiile RADIONAV stabilite prin actul său constitutiv sunt realizate de către Autoritatea Navală Română, autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, care gestionează interfaţa electronică unică de raportare.
 
Ministerul Transporturilor a efectuat o analiză asupra activității RADIONAV, a statutului juridic și situației companiei, cu scopul de a identifica necesitatea menţinerii companiei în structura actuală sau reorganizării ori desființării acesteia, luând în considerare și activitatea desfășurată la RADIONAV în ultimii trei ani de către autorități care au rolul de a controla folosirea resurselor financiare ale statului.
 
Din analiza efectuată a reieșit faptul că o parte dintre activitățile aferente Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare sunt parțial caduce iar parțial se pot asigura de către Autoritatea Navală Română.
 
Din anul 2017 veniturile proprii ale RADIONAV s-au diminuat considerabil, activitatea companiei fiind susținută din alocațiile bugetare de la bugetul de stat în proporție de aproximativ 98%.
 
RADIONAV este una dintre societățile care se supun prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, iar din anul 2017 managementul RADIONAV nu poate fi asigurat în condițiile legii deoarece întreaga activitate a companiei este subvenționată de la bugetul de stat în timp ce toate cheltuielile aferente contractelor de mandat trebuie suportate din veniturile proprii ale companiei.
 
Luând în considerare cele de mai sus și având în vedere faptul că prin Ordonanța Guvernului nr. 17/1999, Serviciul Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare s-a încredințat pe o perioadă limitată de 20 de ani către RADIONAV și că termenul s-a împlinit la data 29 ianuarie 2019, se propune dizolvarea RADIONAV prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor acesteia, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare. 

Aprobări solicitate: Având în vedere prevederile art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, conform căreia Guvernul ”asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului”, precum și faptul că RADIONAV a fost înființată prin hotărâre a Guvernului, în temeiul art. 10 alin. (2) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării din 10.05.2009, anexă la H.G. nr. 561/2009, s-a elaborat prezentul Memorandum prin care vă solicităm următoarele:
 
a) Mandatarea Ministerului Transporturilor pentru a solicita membrilor consiliului de administrație al RADIONAV să convoace, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, adunarea generală extraordinară a acționarilor în scopul aprobării dizolvării RADIONAV în conformitate cu prevederile art. 113 lit. i) și art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 32 alin. (1) lit. f) din statutul RADIONAV, anexă la H.G. nr. 525/1998, precum și a stabilirii destinației bunurilor RADIONAV rămase după lichidare în condițiile art. 249 din Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 33 alin. (2) din statutul RADIONAV;
 
b) Mandatarea reprezentanților statului în adunarea generală extraordinară a acționarilor RADIONAV să aprobe dizolvarea RADIONAV în conformitate cu prevederile art. 113 lit. i) și art. 227 alin. (1) lit. d) din Legii societăților nr. 31/1990 și ale art. 32 alin. (1) lit. f) din statutul RADIONAV, anexă la H.G. nr. 525/1998, precum și intrarea în domeniul privat al statului a bunurilor RADIONAV rămase după lichidare în condițiile art. 249 din Codul civil și ale art. 33 alin. (2) din statutul RADIONAV;
 
c) Mandatarea Ministerului Transporturilor pentru a întreprinde măsurile necesare în vederea lichidării și radierii societății RADIONAV din registrul comerțului, în condițiile legii;
 
d) Mandatarea Ministerului Transporturilor pentru a iniția un proiect de hotărâre a Guvernului pentru transferul în domeniul public al statului a bunurilor intrate în domeniul privat al statului ca urmare a lichidării RADIONAV; bunuri care nu sunt grevate de sarcini și care sunt de uz și interes public. Aceste bunuri au fost identificate, respectiv: - ”Sistem goniometric VHFRDF”; - ”Sistem NAVTEX”; - ”Sistem A1 VHF”; - ”Sistem A2 MFHF”, pentru care și-au manifestat interesul de a le prelua în administrare Autoritatea Navală Română, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - ANCOM - autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii