Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
15:04 16 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Firme Constanța Alexandru Stavarache, noul administrator unic al Rompetrol Petrochemicals SRL

ro

26 Jan, 2024 11:07 840 Marime text
 

 
  • Asociat unic al Rompetrol Petrochemicals SRL este Rompetrol Rafinare SA.   
 
În Monitorul Oficial, partea a IV-a, cu numărul 302, din data de 22 ianuarie 2024, a fost publicată hotărârea nr. 2 / 29 noiembrie 2023 a asociatului unic al Rompetrol Petrochemicals SRL, Rompetrol Rafinare SA, persoană juridică română, cu sediul în Năvodari, judeţul Constanţa.
 
În Năvodari are sediul și Rompetrol Petrochemicals SRL.
 
În temeiul dispoziţiilor din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare şi ale Actului Constitutiv, luând în considerare încetarea mandatului de administrator unic al Rompetrol Petrochemicals SRL al Ramonei - Georgiana Gălăţeanu, începând cu data de 1 decembrie 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 noiembrie 2023), ca urmare a cererii acesteia de încetare a mandatului şi a calităţii de administrator unic al Rompetrol Petrochemicals SRL, s-a întrunit în şedinţa din data de 29 noiembrie 2023 la sediul societăţii şi a adoptat hotărârea nr. 2 / 29 noiembrie 2023.
 
Articolul 1.
 
Se aprobă încetarea mandatului de administrator unic al Rompetrol Petrochemicals SRL al Ramonei - Georgiana Gălățeanu, ca urmare a cererii acesteia de renunţare la această funcţie începând cu 1 decembrie 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 noiembrie 2023).
 
Articolul 2.
 
Se aprobă alegerea, începând cu data de 1 decembrie 2023, în funcţia de administrator unic al Rompetrol Petrochemicals SRL a lui Alexandru Stavarache, cetăţean român, domiciliat în municipiul Constanţa, pentru un mandat de un an, începând cu data de 1 decembrie 2023 şi care va expira la data de 30 noiembrie 2024 (inclusiv).
 
Articolul 3.
 
Se aprobă modificarea şi/sau completarea Actului Constitutiv al Rompetrol Petrochemicals SRL, după cum urmează:
 
I. La alineatul (1) al Art. 2 din Actul Constitutiv se elimină sintagma „comercială“.
 
II. La alineatul (2) al Art. 2 din Actul Constitutiv, se completează adresa Asociatului unic cu sintagma Pavilion Administrativ.
 
III. Alineatul (3) al Art. 3 se completează cu sintagma Administratorului unic şi va avea următorul conţinut:
 
„(3) Sediul social poate fi mutat în orice loc din România, potrivit deciziei Administratorului unic/Consiliului de Administraţie al Societăţii şi cu respectarea normelor legale“.
 
IV. Alineatul (1) al Art. 7 se completează cu textul „în temeiul hotărârilor organelor statutare abilitate ale Societăţii, potrivit prevederilor legale“, fiind eliminat textul „pe baza deciziei Consiliului de Administraţie al Societăţii“, se modifică şi va avea următorul conţinut:
 
„(1) Capitalul social poate fi majorat în toate modalităţile admise de lege, în temeiul hotărârilor organelor statutare abilitate ale Societăţii, potrivit prevederilor legale, prin crearea de noi părţi sociale reprezentând noi aporturi în numerar şi/sau în natură, prin reevaluarea patrimoniului, prin includerea în capitalul social, integral sau parţial, a profitului şi/sau rezervelor, cu sau fără admiterea de noi asociaţi. Valoarea nominală a părţilor sociale nou subscrise va fi egală cu cea a părţilor sociale iniţiale“.
 
V. Alineatul (1) al Art. 8 se completează cu textul „în temeiul hotărârilor organelor statutare abilitate ale Societăţii“, fiind eliminat textul „pe baza deciziei Consiliului de Administraţie al Societăţii“, se modifică şi va dobândi următorul conţinut:
 
„(1) Reducerea capitalului social se va putea efectua, în temeiul hotărârilor organelor statutare abilitate ale Societăţii cu respectarea dispoziţiilor legale şi statutare“. 
 
VI. La alineatul (1) al Art. 12 se introduc două noi litere după litera d), se renumerotează, se modifică, conţinutul întregului alineat (1) devenind următorul:
 
„(1) Adunarea generală a asociaţilor/Asociatului unic (denumită în continuare AGA sau Adunarea Generală a Asociaţilor/Asociatului unic) va avea în principal următoarele atribuţii şi competenţe:
 
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţia financiară anuală a Societăţii (după ascultarea raportului Consiliului de Administraţie/Administratorului unic) şi să stabilească repartizarea profitului net;
b) să decidă asupra repartizării profitului Societăţii, rămas după constituirea fondului de rezervă şi a altor fonduri legale, şi asupra plăţii impozitului pe profit prevăzut de lege;
c) să desemneze administratorii/administratorul unic, cenzorii sau, după caz, auditorii interni, să îi revoce, să le dea descărcare de activitate, să decidă contractarea auditului financiar, să stabilească remuneraţia, respectiv salarizarea administratorului unic/administratorilor;
d) să analizeze activitatea administratorilor/ administratorului unic şi cenzorilor sau, după caz, a auditorilor interni şi să decidă urmărirea acestora pentru
daunele pricinuite Societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;
e) să supravegheze şi coordoneze gestionarea afacerilor societăţii de către Administratorul unic/Consiliul de Administraţie;
f) să aprobe strategia de marketing a societăţii, planul de activitate, planul de investiţii al Societăţii, bugetul de venituri şi cheltuieli la propunerea formulată de Administratorul unic/Consiliul de Administraţie;
g) să modifice Actul Constitutiv al Societăţii;
h) să exercite orice alte atribuţii şi să desfăşoare orice alte activităţi necesare ca urmare sau în legătură cu acestea, precum şi orice alte atribuţii, activităţi şi acţiuni ce pot fi exercitate sau desfăşurate de către Societate, în conformitate cu legislaţia română."
 
VII. Se completează denumirea Capitolului IV din Actul Constitutiv cu sintagma Reprezentarea Societăţii, noua denumire a Capitolului IV devenind: „Administrarea şi reprezentarea Societăţii“.
 
VIII. Se completează denumirea Art. 13 din Actul Constitutiv cu sintagma Reprezentarea Societăţii, noua denumire a Art. 13 devenind: „Administratorul unic/administratorii, reprezentarea Societăţii“.
 
IX. La Art. 13 se introduce un nou alineat, numerotat alin. (11) care va avea următorul conţinut:
 
„(11) Societatea va fi reprezentată faţă de terţi şi angajată legal în relaţiile cu terţii de către Administratorul unic care beneficiază de putere generală de reprezentate a Societăţii.
 
X. Având în vedere dispoziţiile articolului 2 al prezentei Hotărâri adoptate de Adunarea Generală a Asociatului unic, în sensul alegerii lui Alexandru Stavarache în calitate de administrator unic, se aprobă modificarea alin. (1) al Art. 14 denumit „Numirea administratorului unic / administratorilor“.
 
(1) Administratorul unic al Societăţii este Alexandru Stavarache, cetăţean român, domiciliat în Constanţa, pentru un mandat de un an, respectiv începând cu data de 1 decembrie 2023 şi care va expira la data de 30 noiembrie 2024 (inclusiv), conform Hotărârii nr. 2/2023 a Adunării Generale a Asociatului unic din data de 29 noiembrie 2023.
 
XI. Prima fraza a alin. (1) din Art. 15 se completează cu sintagma „Administratorul unic“, şi va avea următorul conţinut:
 
„(1) Consiliul de Administraţie/Administratorul unic are următoarele atribuţii principale:
 
XII. Se completează alineatul (7) al Art. 15 cu sintagma „motive medicale“, după cum urmează:
 
„(7) În caz de indisponibilitate a Administratorului unic (concediu de odihnă, motive medicale, deplasări etc.) acesta poate da procură de reprezentare generală...“.
 
XIII. Se modifică alineatul (6) al Art. 17 după cum urmează:
„(6) În cazul înregistrării de pierderi, asociaţii/asociatul unic al societăţii vor/va analiza cauzele şi vor/va decide în consecinţă“.
 
XIV. Se completează alineatul (1) al Art. 20 cu sintagma Administratorului unic, conţinutul acestuia devenind:
 
„(1) Din momentul dizolvării, societatea va fi în procedură de lichidare. Ea îşi păstrează personalitatea juridică până la ultimul act de lichidare. În tot acest timp, pe orice documente ale societăţii se adaugă menţiunea "în lichidare". Până la luarea măsurilor necesare privind lichidarea, Consiliul de Administraţie/Administratorul unic îşi păstrează puterile sale de administrare limitate la afacerile urgente.“.
 
XV. Se modifică alineatul (3) al Art. 20 după cum urmează:
„(3) Din momentul intrării lor în funcţie, mandatul membrilor Consiliului de Administraţie/Administratorului unic încetează, ei/el nemaiputând întreprinde noi operaţiuni în numele Societăţii“.
 
XVI. Restul prevederilor Actului Constitutiv al Rompetrol Petrochemicals SRL rămân nemodificate.
 
Articolul 4.
 
Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Rompetrol Petrochemicals SRL, ca urmare a modificărilor menţionate la articolul precedent, în vederea depunerii înscrisului la Oficiul Registrului Comerţului în conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. 4) din Legea nr. 31/1990 republicată şi modificată ulterior.
 
Articolul 5.
 
Se aprobă împuternicirea lui Florian Daniel Pop, în calitate de director general al societăţii Rompetrol Rafinare SA, asociat unic al Rompetrol Petrochemicals SRL, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a prezentei Hotărâri adoptate în cadrul acestei Adunări Generale a Asociatului unic al Rompetrol Petrochemicals SRL, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat al Rompetrol Petrochemicals SRL.
 
Despre Rompetrol Petrochemicals SRL
 
Potrivit termene.ro, platformă consultată pe 26 ianuarie 2024, Rompetrol Petrochemicals SRL a fost înființată în anul 2002, iar activitatea principală este „Fabricarea materialelor plastice în forme primare“.
 
Asociat unic al Rompetrol Petrochemicals SRL este Rompetrol Rafinare SA. Calitatea de administrator o deține Alexandru Stavarache.
 
În 2022, Rompetrol Petrochemicals SRL a avut un profit de 29.319.323 lei, iar numărul mediu de salariați a fost 2.
 
Platforma termene.ro informează și că Rompetrol Petrochemicals SRL nu are contracte câștigate - achiziții directe și nici contracte câștigate - achiziții publice, potrivit informațiilor publice din SICAP/SEAP (data ultimei actualizări - 25 ianuarie 2024).
 
Despre Rompetrol Rafinare SA
 
Potrivit termene.ro, platformă consultată pe 26 ianuarie 2024, Rompetrol Rafinare SA a fost înființată în anul 1992, iar activitatea principală este „Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului“.
 
Pachetul de acțiuni este deținut de KMG International MV (48,1136 %), Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei (44,6959%) și Listă Acționari (7,19 %). Administratori sunt Batyrzhan Tergeussizov, Meshitbay Zhamilya, Mikulich Tamila, Constantin Saragea, Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, Bogdan – Cătălin Steriopol și Adrian Tohănean.

În 2022, Rompetrol Rafinare SA a avut o cifră de afaceri de 23.026.777.606 lei și un profit de 666.277.159 lei, iar numărul mediu de salariați a fost 1.074.
 
Platforma termene.ro informează și că Rompetrol Rafinare SA nu are contracte câștigate - achiziții directe, dar are două contracte câștigate - achiziții publice, potrivit informațiilor publice din SICAP/SEAP (data ultimei actualizări - 25 ianuarie 2024).
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.
 
Sursa foto (cu rol ilustrativ): ZIUA de Constanța
 
Citește și:
 
Cum va fi folosit profitul pe 2021 al Rompetrol Petrochemicals SRL
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii