Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
01:49 14 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Post vacant la Spitalul Municipal Medgidia. Iată condițiile

ro

02 May, 2024 09:43 812 Marime text
foto cu rol ilustrativ: Facebook.com  Spitalul Municipal Medgidia angajează infirmieră. 
 
Condiții generale:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii NR.76/2008 privind organizarea și funcțioanrea Sistemului Național de Date Genetice, Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1) lit. h.

Condiții specifice:

– minim 6 luni vechime în activitate;
– dovadă absolvire studii generale;
– curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR;
sau
– curs de infirmiere organizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății- Direcția generală resurse umane și certificare;

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG nr.1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European;
Candidatul care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale și a fost declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise.
Copiile documentelor solicitate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certfică cu mențiunea ,, conform cu originalul”,de către secretatul comisiei de concurs.

Bibliografie:

1.Note de curs- Programul Națiomal de Pregătire a Infirmierelor- OAMGMAMR 2011;
2.Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitati medicale. CapII; Cap III; Cap.IV;CapV; Cap VI; Cap VII;.
3. Ord. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;.
4. Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
5.Fisa post infirmiera.

Tematica:

1. Măsuri de protecția muncii
-ținuta la locul de munca și utilizarea echipamentului de protecție
-precauțiuni universale
2. Atribuții de serviciu infirmiera
3.Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale.
– obiective si domenii de aplicare
– clasificări
– ambalarea deșeurilor
– depozitarea temporara
– transportul
– eliminarea finala
– responsabilități ale infirmierei in domeniul de gestionare a deșeurilor .
4. Prevenirea infecțiilor nosocomiale , respectarea circuitelor funcționale ale spitalului.
5. Curățenia si dezinfecția in unitățile sanitare
– definiții
– curățenia
– dezinfecția
6. Asigurarea condiţiilor igienice bolnavilor internaţi
– pregătirea patului şi accesoriile lui
– schimbarea lenjeriei de pat
– asigurarea igienei personale, corporale şi vestimentare a bolnavilor
– dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat
– efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat
– observarea poziţiei bolnavului. schimbarea poziţiei bolnavului
– mobilizarea bolnavului
– captarea dejecţiilor fiziologice şi patologice ale bolnavilor
7. Efectuarea transportului pacientului în spital
8. Alimentaţia și hidratarea pacientului în spital
9. Prevenirea escarelor de decubit
10.Pregătirea pacientului pentru investigații
– pregătirea pacientului pentru clismă
– pregătirea pacientului pentru sondajul vezical
– pregătirea pacientului pentru investigații radiologice
Taxa concurs : 50 lei.

Concursul pentru ocuparea funcției vacante de infirmieră, se va organiza conform calendarului următor:

Data publicării: 29.04.2024
Data limită depunere dosare: 17.05.2024, ora 12,00.
1. Selecția dosarelor:20.05.2024;
2. Afișare rezultatelor selecției dosarelor: 21.05.2024;
3. Depunere contestații privind selecția dosarelor: 22.05.2024, ora 12,00;
4. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 23.05.2024.
5. Proba scrisă ( tip grilă): 24.05.2024, ora 10,00;
6. Afișare rezultate proba scrisă: 27.05.2024;
7. Depunere contestații pentru proba scrisă: 28.05.2024, ora 12,00;
8. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 29.05.2024.
9. Proba interviu 30.05.2024, ora 10,00;
10. Afișare rezultate proba interviu: 31.05.2024;
11. Depunere contestații pentru proba interviu: 03.06.2024, ora 12,00;
12. Soluționare contestații proba interviu și comunicare rezultate : 04.06.2024.
13. Afișare rezultate finale:05.06.2024.

Relații suplimentare se pot obține pe site-ul www.spitalmedgidia.ro ( Angajări) sau în zilele lucrătoare L-V, între orele 9,00-14,00 la sediul Spitalul Municipal Medgidia, str. Ion Creangă nr. 18, județul Constanța, telefon 0241810690.
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii