Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
22:37 25 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Locuri de muncă Constanța Spitalul Municipal Medgidia angajează infirmieră

ro

07 Mar, 2024 17:51 1048 Marime text
Fotu cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Spitalul Municipal Medgidia cu sediul în Municipiul Medgidia, Strada Ion Creangă, nr.18, organizează concurs în conformitate cu HG nr.1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile OUG nr.34/2023 și ale OUG nr.115/2023, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante cu normă întreagă, pe durată nedeterminată:

• 1 post infirmieră - în cadrul secției Medicină internă;
• 1 post infirmieră - în cadrul secției Obstetrică-ginecologie.
 
Pot participa la concursul pentru ocuparea posturilor mai sus menționate, numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii NR.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice, Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1) lit. h.

Condiții specifice:

– minim 6 luni vechime în activitate;
– dovadă absolvire studii generale;
– curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR;
sau
– curs de infirmiere organizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății-Direcția generală resurse umane și certificare.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG nr.1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiunii prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European.
 
Candidatul care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale și a fost declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise.

Copiile documentelor solicitate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul”, de către secretatul comisiei de concurs.
 
Bibliografie:
 
1.Note de curs-Programul Național de Pregătire a Infirmierelor- OAMGMAMR 2011;
2.Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale. Cap. II; Cap. III; Cap. IV; Cap. V; Cap. VI; Cap. VII;
3. Ord. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și completările ulterioare;.
4. Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
5.Fisa post infirmiera.

Tematica:

1. Măsuri de protecția muncii
-ținuta la locul de munca și utilizarea echipamentului de protecție
-precauțiuni universale
2. Atribuții de serviciu infirmiera
3.Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale.
– obiective si domenii de aplicare
– clasificări
– ambalarea deșeurilor
– depozitarea temporara
– transportul
– eliminarea finala
– responsabilități in domeniul de gestionare a deșeurilor infirmiera.
4. Prevenirea infecțiilor nosocomiale, respectarea circuitelor funcționale ale spitalului.
5. Curățenia si dezinfecția in unitățile sanitare
– definiții
– curățenia
– dezinfecția
6. Asigurarea condițiilor igienice bolnavilor internați
– pregătirea patului și accesoriile lui
– schimbarea lenjeriei de pat
– asigurarea igienei personale, corporale și vestimentare a bolnavilor
– dezbrăcarea și îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat
– efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat
– observarea poziției bolnavului. schimbarea poziției bolnavului
– mobilizarea bolnavului
– captarea dejecțiilor fiziologice şi patologice ale bolnavilor
7. Efectuarea transportului pacientului în spital
8. Alimentația și hidratarea pacientului în spital
9. Prevenirea escarelor de decubit
10.Pregătirea pacientului pentru investigații
– pregătirea pacientului pentru clismă
– pregătirea pacientului pentru sondajul vezical
– pregătirea pacientului pentru investigații radiologice
 
Taxa concurs: 50 lei.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de infirmieră, se va organiza conform calendarului următor:

Data publicării: 06.03.2024
Data limită depunere dosare: 21.03.2024, ora 12.00.

1. Selecția dosarelor: 22.03.2024;
2. Afișare rezultatelor selecției dosarelor: 25.03.2024;
3. Depunere contestații privind selecția dosarelor: 26.03.2024, ora 12.00;
4. Soluționare contestații și comunicare rezultate: 27.03.2024.
5. Proba scrisă: 28.03.2024, ora 10.00;
6. Afișare rezultate proba scrisă: 29.03.2024;
7. Depunere contestații pentru proba scrisă: 01.04.2024, ora 12.00;
8. Soluționare contestații și comunicare rezultate: 02.04.2024.
9. Proba interviu: 03.04.2024, ora 10.00;
10. Afișare rezultate proba interviu: 04.04.2024;
11. Depunere contestații pentru proba interviu: 05.04.2024, ora 12.00;
12. Soluționare contestații proba interviu și comunicare rezultate: 08.04.2024;
13. Afișare rezultate finale: 09.04.2024.
 
Relații suplimentare se pot obține pe site-ul www.spitalmedgidia.ro (Angajări) sau în zilele lucrătoare L-V, între orele 9.00-14.00 la sediul Spitalul Municipal Medgidia, strada Ion Creangă, nr. 18, județul Constanța, telefon 0241810690.
 


Citește și:
Primăria Nicolae Bălcescu, județul Constanța, scoate la concurs un post vacant. Detalii
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii