Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
20:14 24 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Grădinița nr. 16 Constanța scoate la concurs un post de îngrijitor. Detalii

ro

25 Sep, 2023 11:39 907 Marime text
Foto cu rol ilustrativ

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” cu sediul în Constanţa, strada Traian, nr. 19, în temeiul art. 18 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează, la sediul instituției, concurs în vederea ocupării postului de îngrijitor - 1/2 de normă, un post contractual vacant, perioadă nedeterminată, pentru Gradinița nr. 16, structura arondată Colegiului Național „Mihai Eminescu”.

Dosarul de concurs (cf. Art. 35, HG nr. 1336/2022):

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform model tipizat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţiapublică;
d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursulu. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

(2). Actele prevăzute la alin.1 punctele b) - e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

(3). Dosarul de concurs se va depune la Secretariatul colegiului, în perioada menționată în calendar. Relații suplimentare la tel: 0341 405 826.

Condiţii generale pentru ocuparea postului (cf. art. 15, HG nr. 1336/2022):

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
  • Studii generale/medii;
  • Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;
  • Abilități de muncă în echipă;
  • Disponibilitate la program flexibil;
  • Disponibilitatea pentru muncă în două schimburi;
  • Știe să folosească ustensilele de lucru precum și produsele de curățenie;
  • Cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI.
Bibliografie:
 
1. Norme de igienă pentru spațiile în care se desfășoară servicii de curățenie;

2. Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă:
Cap. IV obligațiile lucrătorilor;
Cap. V supravegherea sănătății;
Cap. VI comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor;
Cap. VII grupuri sensibile la riscuri.

3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor:
Cap. I dispoziţii generale;
Cap. II obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor.

Calendarul concursului:

1. depunerea dosarelor: 25.09.2023 - 29.09.2023 în intervalul orar 10.00 -12.00, la secretariatul şcolii;
2. selecția dosarelor: 02.10.2023 intre orele 10.00 - 16.00;
3. afişare rezultate selecție dosare: 03.10.2023, ora 10.00;
4. depunere contestaţii selecție dosare: 03.10.2023, orele 10.30 - 15.00;
5. afişare rezultate contestaţii selecție dosare: 04.10.2023, ora 10.00;
6. susținerea probei practice: 05.10.2023, ora 10.00;
7. afișare rezultate probă practică: 05.10.2023, ora 11.30;
8. depunere contestații probă practică: 05.10.2023, orele 11.30 - 12.30;
9. afișare rezultate finale proba practică: 05.10.2023, ora 13.00;
10. susţinerea interviului: 05.10.2023, ora 13.30;
11. afişare rezultate interviu: 05.10.2023, ora 14.00;
12. depunere contestaţii interviu: 05.10.2023, orele 14.00 - 15.00;
13. afişare rezultate contestaţii interviu: 05.10.2023, ora 15.30;
14. afişare rezultate finale: 05.10.2023, ora 15.30.

Pentru probele concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Sunt declarați admiși la fiecare probă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Relaţii suplimentare la compartimentul administrativ al unităţii şcolare - telefon: 0341 405 826, doamna Toader Iuliana.


Citește și:
Școala Gimnazială „George Coșbuc” 23 August, județul Constanța, scoate la concurs un post vacant. Iată care este acesta
 

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii