Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
18:45 13 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Constanța Primăria Mihail Kogălniceanu angajeză. Detalii

ro

09 Jul, 2024 20:15 3151 Marime text
Primăria Comunei Mihail Kogalniceanu, județul Constanța cu sediul in str. Tudor Vladimirescu, nr. 42, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, organizează concurs de recrutare în conformitate cu prevederile H.G nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamnetului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice coroborat cu art. VII alin 2) lit.a din O.U.G nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidarea fiscal, combaterea evaziunii fiscal, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă, a urmatoarei functii contractuale de executție vacante: Referent, grad I.

I. Condiții generale de participare pe care candidații trebuie să le îndeplinească sunt urmatoarele:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II.Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocuparăă functiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– Studii necesare: medii;
– Vechime în muncă: nu este necesară.

III. Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va contine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
Actele prevăzute la lit. b) – e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
În cazul documentului prevăzut la lit f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu, până la data desfășurării primei probe a concursului.

IV. Calendarul de desfășurare a concursului:

1. În data de 05.07.2024 – Publicarea anunțului;
2. Până la data de 19.07.2024 ora 16,00 – Depunerea dosarelor de concurs, la sediul Primăriei comunei Mihail Kogalniceanu, Str. Tudor Vladimirescu, nr.42;
3. În perioada 22.07.2024- 23.07.2024 – Selecția dosarelor de concurs;
4. În data de 24.07.2024 ora 12:00 -Afișarea rezultatelor selectiei dosarelor;
5. În data de 24.07.2024 ora 12:00-16:00 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de concurs, la sediul Primăriei
6. În data de 25.07.2024 ora 10:00- Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor;
6. În data de 31.07.2024, ora 10:00 – Susținerea probei scrise la sediul Primăriei comunei Mihail Kogalniceanu, Str. Tudor Vladimirescu, nr.42
6. În data de 01.08.2024 ora 10:00 – Afișarea rezultatelor probei scrise la sediul Primăriei și pe pagina de internet a Primăriei;
7. Până la data de 02.08.2024 ora 10:00– Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei practice la sediul Primăriei (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data și ora afișării rezultatelor probei scrise);
8. În data de 05.08.2024 ora 10:00 – Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba scrisa a concursului la sediul Primăriei și pe pagina de internet a Primăriei;
9. În data de 06.08.2024 ora 10:00 – Susținerea probei interviu la sediul Primăriei .
10. În data de 07.08.2024 ora 10:00 – Afișarea rezultatelor probei interviu la sediul Primăriei și pe pagina de internet a Primăriei;
12. Până la data de 08.08.2024 ora 10:00 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei interviu la sediul Primăriei (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data și ora afișării rezultatelor probei interviu);
13. În data de 08.08.2024 ora 16:00 – Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la rezultatele probei interviu la sediul Primăriei și pe pagina de internet a Primăriei;
14. În data de 09.08.2024 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului la sediul Primăriei municipiului și pe pagina de internet a Primăriei.

V. Bibliografie si tematica:

1. Constituția României, republicată
cu tematica : Drepturile, liberatile si indatoririle fundamentale ;
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica : Principii si definitii ;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica : Dispozitii generale ; Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si brabati in domeniul muncii; Ega litatea de sanase si de tratament in ceea ce priveste accesul la educatie, la sanatate, la cultura si la infromare ; Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la luarea deciziei ;
4. Titlul III al partii a – VI-a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;
cu tematica : personalul contractual din autoritatile si institutiilor publice ;
5. OUG nr. 118/2006 privind inființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale; cu tematica : Infiintarea, organizarea si functionarea asezamintelor culturale
6. Ordinul nr. 471/1990 pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activității artistice și distractive la care se percep tarife de intrare;
7. Legea nr. 422/2001 prrivind protejarea monumetelor istorice, cu modificările si completarile ulterioare.
Persoana de contact Dumitrescu Nicoleta –Inspector principal resurse umane; nr. tel : 0241 258156, email: primaria_m_k_cta@yahoo.com.


Citește și:

Primăria Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, dotează școlile cu mobilier nou (DOCUMENT)
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii