Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:15 11 12 2023 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Constanța Direcția Generală de Asistență Socială Constanța angajează infirmieră. Ești interesată?

ro

23 Sep, 2023 09:46 1420 Marime text
 Direcția Generală de Asistență Socială Constanța anunță că angajează! Este vorba despre postul de infirmieră, nivel studii G. Sunt 6 posturi vacante!

Potrivit anunțului de angajare, acesta expiră în data de 26.09.2023. 


Condiții specifice pentru ocuparea postului 

Condiții specifice pentru ocuparea postului sunt:

-Nivel studii: studii generale;

- vechime: minim 6 luni vechime în funcția de infirmieră;

- certificat de calificare profesională de infirmieră;

-durata timpului de muncă: normă întreagă, repartizarea programului fiind în ture 12/24, 12/48;

- durata contractului individual de muncă: perioadă nedeterminată;


Detalii despre concurs 

Concursul va consta în 3 probe, astfel:

– selecţia dosarelor de înscriere – 27.09.2023;

– proba practică – 05.10.2023, ora 09:00;

– interviul – se susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice. Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

Termenul în care se afișează rezultatele pentru selecția dosarelor de înscriere, proba practică și interviu este de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru fiecare probă de concurs.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Serviciului resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practica și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.


Când se afișează rezultatele finale

Rezultatele finale se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.


Totul despre proba practică 

Proba practică se va desfășura la sediul Căminului pentru persoane vârstnice, din str. Unirii, nr. 104 și interviul se va desfășura în sala de ședințe, etajul I, la sediul Direcției generale de asistență socială Constanța din str. Unirii nr. 104, mun. Constanța, jud. Constanța.


Cine poate ocupa un post vacant? 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește condițiile generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art. 15 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).Iată documentele de care ai nevoie în vederea participării la concurs

În vederea participării la concurs, candidații vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 26.09.2023, inclusiv, ora 16:00, la sediul Direcției generale de asistență socială din str. Unirii, nr. 104, mun. Constanța, jud. Constanța, Biroul nr. 8 (Serviciul resurse umane) dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu următoarele:

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european;

j) certificat de calificare profesională de infirmieră.

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al Ministrului Sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar, poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, extrasului de pe cazierul judiciar, anterior datei de susținere a probei practice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus de la lit. b) – e) și lit. j), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Prin raportare la nevoile individuale, candidații cu dizabilități înscriși la concurs, pot înainta comisiei de concurs, până în ultima zi de depunere a dosarelor, o propunere privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.


Cum poți obține relații suplimentare 

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până joi între orele 9:00 – 16:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00, la nr. de tel. 0341.180.112 la Biroul nr. 8 (Serviciul resurse umane).


Atribuții specifice pentru funcțiile contractuale

Atribuții specifice pentru funcțiile contractuale de execuție vacante de infirmieră, nivel studii G din cadrul Cabinetului medical, Căminul pentru persoane vârstnice:

– Se deplasează și îndeplinește toate atribuțiile de infirmieră în orice unitate din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța;

– Execută indicațiile asistentei medicale cu privire la igiena beneficiarilor cu calm si întelegere;

– Efectuează băi parțiale și generale, taie unghii, face paturile, îmbracă si dezbracă beneficiarii cu probleme locomotorii;

– Hrănește beneficiarii imobilizati la pat, efectuează băi parțiale si generale de cate ori este nevoie (dar nu mai puțin de o baie generală pe săptămână);

– Raspunde și se îngrijește de vestiarele beneficiarilor dependenți;

– Schimbă lenjeria patului ori de cate ori este nevoie pentru beneficiarii dependenți;

– Este interzisă folosirea lenjeriei de pat deteriorată;

– Spală și degresează cu simț de răspundere vesela beneficiarilor care servesc masa la cameră;

– Semnalează cabinetului medical problemele găsite în teren;

– In zilele stabilite de conducere colectează lenjeria murdară pentru a fi spălată și o predă la spălatorie pe bază de semnătură, de unde o și ridică pe bază de semnătură;

– Se ocupă de pregatirile necesare în caz de deces;

– Asigură transportul bolnavilor imobilizați cu targa sau căruciorul;

– Raspunde la solicitările beneficiarilor cu calm si întelegere;

– Este obligată să aibă o comportare demnă și respectuoasă față de beneficiari, nefiind permise discuțiile neprincipiale cu aceștia;

– Insușirea unui bun personal al beneficiarului atrage dupa sine desfacerea contractului de muncă și în funcție de gravitatea faptei, deferirea instanțelor penale;

– Se integrează în graficul de lucru si predă în scris schimbului problemele deosebite din teren;

– Este obligatorie folosirea echipamentului de protecție și este interzisă înstrainarea lui;

– Este interzisă șederea nejustificată în camerele beneficiarilor;

– Este interzisă primirea de foloase necuvenite din partea beneficiarilor sau a altor persoane, aceasta atragând dupa sine desfacerea contractului de munca;

– Nu va dezvălui informații referitoare la situația personală a beneficiarilor (familială, economică, medicală).


Bibliografia propusăpentru postul de infirmieră

Bibliografia propusă – Infirmieră, nivel studii G – 6 posturi vacante este următoarea: 

1. Tehnica îngrijirii bolnavului de Carol Mozeș;Tematica – Infirmieră, nivel studii G – 6 posturi vacante:

1. Reglementări privind efectuarea toaletei parțiale zilnice a bolnavilor imobilizați la pat și metode de prevenire a apariției escarelor;

2. Reglementări privind alimentarea bolnavului;

3. Reglementări privind transportul bolnavilor cu targa sau căruciorul;

4. Reglementări privind dezbrăcarea și îmbrăcarea bolnavilor;

5. Reglementări privind schimbarea lenjeriei de pat și de corp;

6. Reglementări privind mobilizarea bolnavilor în funcție de gradul de dependență al acestora.


Citește și:

Angajări Constanța. UAT Murfatlar angajează. Nu se solicită vechime!
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii