Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
19:01 23 05 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Constanța Cauți un loc de muncă? Sunt posturi vacante la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral

ro

21 Apr, 2024 09:01 1161 Marime text
foto: Pexels Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, cu sediul în Constanța, str Mircea cel Bătrân, nr 127, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată de
economist la Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul , Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral ( 1 post)

Activitatea profesională a economistului se va desfășura în cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul la sediul din Mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr 127.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei contractuale de execuție, precum şi calendarul desfăşurării concursului sunt:

– studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice;
– vechime în muncă – minim 1 an

Calendar de desfăşurare al concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de economist la Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul din cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (1 post)

Concursul se va desfăşura la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral din strada Mircea cel Bătrân, nr 127 după următorul calendar:

– 30.04.2024, ora 16:00 – data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs la Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul al Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 127;
– 08. 05. 2024, ora 10:00 – selecția dosarelor de concurs;
– 09.05.2024, ora 16:00 – termen de afişare rezultate la selecţia dosarelor de concurs;
-10.05.2024, ora 14:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs;
-13.05.2024, ora 16:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţiiile la selecţia dosarelor de concurs;
– 14.05.2023, ora 09:00 – desfăşurare probă scrisă;
– 15.05.2024, ora 16:00 – termen de afişare rezultate probă scrisă;
– 16.05.2024, ora 16:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise;
– 17.05.2024, ora 14:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţiile la rezultatele probei scrise;
– 20.05.2024, ora 9:00 – susţinerea interviului;
– 21.05.2024, ora 16:00 – termen de afişare a rezultatelor privind interviul;
– 22.05.2024, ora 16:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul interviului;
– 23.05.2023, ora 16:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la rezultatele interviului;
– 24.05.2023, ora 14:00 – termen de afişare a rezultatelor finale.

Conform art.35 al Hotărârii de Guvern nr.1336 din 2022, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model european;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice a concursului.

Dosarele de concurs se depun la Departamentul Management Resurse Umane/ Serviciul Resurse Umane sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. dispecer@abadl-rowater.ro

Nerespectarea prevederilor referitoare la transmiterea și înregistrarea dosarului de concurs, după caz, conduce la respingerea candidatului.
Pentru ocuparea unui post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform art. 14 din Hotărârea de Guvern nr.1336 din 2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Bibliografie și tematică pentru ocuparea postului de economist în cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.107/2002 (actualizată) – privind înființarea Administrației Naționale “Apele Române” cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 404/2003;
2. Hotărârea de Guvern nr. 1176 din 29 septembrie 2005 (actualizată) privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare a Administrației Naționale Apele Române;
3. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare ;
4. Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice;
5. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă cu completările și modificările ulterioare;
6. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, Titlul IV, Titlul V ;
7. LEGEA CONTABILITĂȚII nr. 82/1991 – republicată și actualizată;
8. Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, precum și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
9. H.G. nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților, cu modificările și completările ulterioare;
10. O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
11. H.G. nr. 1136/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
12. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii;
13. Hotărârea de Guvern nr 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă;
14. Hotărârea de Guvern 250 din 8 mai 1992 (republicată) privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică;

Tematica:

1. Statutul de organizare și funționare al Administrației Naționale “Apele Române”;
2. Codul Muncii – Legea 53/2003, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
3. Dosarul personal al salariaților;
4. Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
5. Concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților acordate în administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitațile bugetare;
6. Principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
7. Sistemul public de pensii;
8. Registrul general de evidență al salariaților, Informațiile pe care le cuprinde și termenele la care se completează;
9. Contribuțiile sociale obligatorii;
10. Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul din instituțiile publice;
11. Deducerea personală acordată pentru veniturile din salarii;
12. Concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor;
13. Impozitul pe venit;
14. Venituri din salarii și asimilate salariilor;
15. Protecția tinerilor la locul de muncă.

Nota: Actele normative se completează cu reglementările legale de modificare a acestora.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral din strada Mircea cel Bătrân, nr. 127, Constanța sau la numărul de telefon 0241/673026, interior 184, persoană de contact: Specialist resurse umane Andreea Iftimie – secretar comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor.

 
Încă un post vacant la ABADL

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, cu sediul în Constanța, str Mircea cel Bătrân, nr 127, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată de secretară.

la Serviciul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul , Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral ( 1 post)
Activitatea profesională a secretarei se va desfășura în cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu publicul în sediul din Mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 127.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei contractuale de execuție, precum şi calendarul desfăşurării concursului sunt:

– studii universitare absolvite cu diplomă de licență
– vechime în muncă – minim 1 an

Calendar de desfăşurare al concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de secretară, Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul din cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (1 post)

Concursul se va desfăşura la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral din strada Mircea cel Bătrân, nr. 127 după următorul calendar:

– 30.04.2024, ora 16:00 – data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs la Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul al Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 127;
– 08.05.2024, ora 14:00 – selecția dosarelor de concurs;
– 09.05.2024, ora 13:00 – termen de afişare rezultate la selecţia dosarelor de concurs;
– 10.05.2024, ora 14:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs;
– 13.04.2023, ora 14:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţiile la selecţia dosarelor de concurs;
– 16.05.2024, ora 09:00 – desfăşurare probă scrisă;
– 17.05.2024, ora 14:00 – termen de afişare rezultate probă scrisă;
– 20.05.2024, ora 16:00- termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise;
– 21.05.2024, ora 16:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţiiile la rezultatele probei scrise;
– 22.05.2024, ora 9:00 – susţinerea interviului;
– 23.05.2024, ora 16:00 – termen de afişare a rezultatelor privind interviul;
– 24.05.2024, ora 14:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul interviului;
– 27.05.2023, ora 14:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţiile la rezultatele interviului;
– 28.05.2024, ora 14:00 – termen de afişare a rezultatelor finale.

Conform art.35 al Hotărârii de Guvern nr.1336 din 2022, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model european;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice a concursului.

Dosarele de concurs se depun la Departamentul Management Resurse Umane/ Serviciul Resurse Umane sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. dispecer@abadl-rowater.ro

Nerespectarea prevederilor referitoare la transmiterea și înregistrarea dosarului de concurs, după caz, conduce la respingerea candidatului.

Pentru ocuparea unui post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform art. 14 din Hotărârea de Guvern nr.1336 din 2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Bibliografie și tematică pentru ocuparea postului de secretară în cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2002 (“actualizată”) – privind înființarea Administrației Naționale “Apele Române” cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea 404/2003;
2. Hotărârea de Guvern 1176 din 29 septembrie 2005 (actualizată) privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare a Administrației Naționale Apele Române;
3. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă ;
4. Legea nr.544/12.10.2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare ;
5. Hotărârea de Guvern nr.123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/12.10.2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea Nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice;
8. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
9. Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (publicat pe site – ul https://dobrogea-litoral.rowater.ro/ – sectiunea Despre noi)

Nota: Actele normative se completează cu reglementările legale de modificare a acestora.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral din strada Mircea cel Bătrân, nr. 127, Constanța sau la numărul de telefon 0241/673026, interior 184, persoană de contact: Specialist resurse umane Andreea Iftimie – secretar comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor. Citește și:

Caută un loc de muncă? Liceul Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, județul Constanța angajează
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii