Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:58 20 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Soluția Curții Constituționale privind obligarea reconectării unui abonat la branșamentele RADET Constanța. Ce spun părțile

ro

11 Mar, 2017 02:46 5485 Marime text
În Monitorul Oficial al României, partea I, numărul 148/28.II.2017 a fost publicată Decizia nr. 692/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (5) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006.

Pe rolul Curții Constituționale s-a aflat soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (5) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, excepție ridicată de (WWWWWWW) în Dosarul nr. 972/212/2015 al Judecătoriei Constanța - Secția civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 148D/2016.

Redăm, aproape, integral soluția făcută public de Curte:

 Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care, pe de o parte, arată că autoarea excepției de neconstituționalitate nu se află într-o situație egală cu consumatorii care trăiesc într-un condominiu și care nu sunt racordați la sistemul de energie termică, dispozițiile legale criticate vizându-i exclusiv pe consumatorii racordați la sistemul de energie termică și care locuiesc într-un condominiu, autoarea excepției putându-se compara doar cu aceștia. Pe de altă parte, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale în materie, pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Încheierea din 15 octombrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 972/212/2015, Judecătoria Constanța - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (5) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006.
 
5. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de (WWWWW) într-o cauză în care primarul Municipiului Constanța a solicitat instanței de judecată obligarea autoarei excepției la reconectarea apartamentului la sistemul de încălzire, astfel cum s-a dispus prin procesul-verbal de constatare și de sancționare a contravenției prevăzute la art. 30 alin. (5) din Legea nr. 325/2006, constând în deconectarea de la instalația de încălzire a unui apartament, fără a deține proces-verbal de deconectare eliberat de Regia autonomă de distribuție a energiei termice (RADET) Constanța.

6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține, în esență, că prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 325/2006, prin condiționarea alegerii sistemului de încălzire a apartamentului, o plasează într-o situație de inegalitate față de persoanele care nu locuiesc într-un condominiu și care nu sunt racordate la sistemul de energie termică. De asemenea, consideră că prevederile criticate îi încalcă dreptul de proprietate, în sensul că nu poate dispune de proprietatea pe care o deține, nefiind ocrotită în egală măsură față de proprietatea sistemului de termoficare (cu referire la conductele ce traversează apartamentul), mai ales că "desprinderea" din rețeaua de termoficare a Regiei autonome de distribuție a energiei termice (RADET) nu afectează sistemul centralizat.
 
7. Judecătoria Constanța - Secția civilă opinează în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În esență, având în vedere principiul egalității, precum și criteriile nediscriminării, astfel cum sunt prevăzute de Constituție, se arată că autoarea excepției de neconstituționalitate nu se află într-o situație egală cu consumatorii care nu locuiesc într-un condominiu și care nu sunt racordați la sistemul de energie termică, prevederile criticate vizându-i exclusiv pe consumatorii racordați la sistemul de energie termică și care locuiesc într-un condominiu.

Prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 325/2006 se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor conectate la instalațiile interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu și care doresc să se deconecteze.

Cu privire la dispozițiile art. 44 alin. (1) din Constituție, invocate în susținerea excepției, având în vedere conținutul acestora, precum și definiția proprietății private, astfel cum este dată prin Codul civil, arată că dreptul de proprietate este susceptibil de anumite limitări, care sunt expresia îmbinării interesului individual al titularului dreptului de proprietate cu interesele generale ale societății.

O astfel de limitare este și cea prevăzută de art. 30 alin. (5) din Legea nr. 325/2006 care impune ca debranșarea/deconectarea să se efectueze numai de către operator, fiind justificată de necesitarea ocrotirii celorlalți consumatori.
 
8. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

9. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

10. Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constituționale.

11. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și ale Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze prezenta excepție.

13. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 30 alin. (5) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006, cu modificările ulterioare, care au următorul cuprins:

"(5) Deconectările/debranșările prevăzute la alin. (1) - (3) se efectuează numai de către operatorul care are și calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor cumulative impuse". Prevederile art. 30 alin. (1) - (3) din Legea nr. 325/2006, la care fac referire dispozițiile criticate, au următorul cuprins:

"(1) Debranșarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiții cumulative:

a) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;
b) anunțarea operatorului care are și calitatea de furnizor și a autorității administrației publice locale cu 30 de zile înainte de debranșare.
(2) Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu se face cu respectarea următoarelor condiții cumulative:
a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât și pe verticală;
b) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenției de realizare a unui sistem individual de încălzire;
c) anunțarea, în scris, a operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte.

(3) Debranșarea unui utilizator de energie termică, altul decât cel de tip condominiu, se realizează cu anunțarea operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte."

14. În susținerea neconstituționalității prevederilor legale criticate sunt invocate dispozițiile constituționale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, și ale art. 44 alin. (1) și (2) referitor la dreptul de proprietate privată.

15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că dispozițiile art. 30 din Legea nr. 325/2006 condiționează debranșarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu sau, după caz, deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu de respectarea unor condiții cumulative.

În ceea ce privește debranșarea unui utilizator de energie termică, altul decât cel de tip condominiu, această operațiune se realizează cu anunțarea operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte.
Totodată, aceste deconectări/debranșări se efectuează numai de către operatorul care are și calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor cumulative impuse.

16. Față de dispozițiile legale criticate, autoarea excepției de neconstituționalitate consideră că prin acestea, pe de o parte, se creează o discriminare între utilizatorii tip condominiu și persoanele care nu locuiesc într-un imobil tip condominiu și/sau nu sunt racordate la sistemul de energie termică.
Pe de altă parte, susține că prin prevederile criticate se încalcă dreptul de proprietate privată, acesta nefiind ocrotit în egală măsură față de proprietatea Regiei autonome de distribuție a energiei termice (RADET).

17. În ceea ce privește susținerile privind pretinsa discriminare, Curtea observă că acestea sunt neîntemeiate. Referitor la principiul egalității, precum și la criteriile nediscriminării, astfel cum sunt prevăzute de Constituție, instanța de contencios constituțional a statuat în mod constant, spre exemplu, prin Decizia nr. 102 din 6 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 21 august 2000, că acesta nu înseamnă uniformitate, așa încât, dacă la situații egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situații diferite tratamentul nu poate fi decât diferit.

18. Aplicând aceste considerente de principiu la speța dedusă judecății, se observă, pe de o parte, că autoarea excepției de neconstituționalitate nu se află în aceeași situație juridică precum sunt consumatorii care nu locuiesc într-un imobil tip condominiu și/sau care nu sunt racordați la sistemul de energie termică. Pe de altă parte, astfel cum reiese din prevederile criticate, acestea îi vizează exclusiv pe consumatorii racordați la sistemul de energie termică și care locuiesc într-un imobil tip condominiu.
Or, prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 325/2006 se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor aflate în ipoteza acestor norme, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, respectiv se aplică tuturor utilizatorilor tip condominiu conectați la instalațiile interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră și care doresc să se deconecteze.

19. În ceea ce privește pretinsa încălcare a dreptului de proprietate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Pe de o parte, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Constituție, "Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.", iar, pe de altă parte, potrivit art. 44 alin. (7) din Constituție, dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

Astfel, cum a arătat Curtea în jurisprudența sa, spre exemplu, Decizia nr. 685 din 20 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2016, paragraful 17, legiuitorul are obligația constituțională de a stabili cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, astfel încât să nu fie afectate interesele generale sau interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept. În acest context au fost adoptate mai multe acte normative care să reglementeze atât cadrul general de realizare, exploatare și administrare a locuințelor sau organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cât și unele măsuri privind desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului.

Având în vedere situația de indiviziune forțată, este necesară instituirea unui cadru legal pentru asigurarea unei bune vecinătăți și conviețuiri, în acest sens fiind, spre exemplu, Ordonanța Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001 (abrogată în prezent), Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile criticate în prezenta cauză sau chiar unele prevederi din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările ulterioare, referitoare la coproprietatea forțată, coproprietatea asupra părților comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente.
 
20. Conviețuirea într-un condominiu implică anumite constrângeri și limitări, astfel încât să nu fie afectate drepturile recunoscute de lege celorlalți proprietari ai imobilului. Totodată, conform art. 14 din Legea nr. 230/2007, "Niciun proprietar nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalți proprietari din condominiu." Debranșarea unuia sau mai multor consumatori de la serviciul public de alimentare cu energie termică implică o modificare a instalațiilor de distribuție a energiei termice aferente încălzirii, ceea ce, astfel cum a reținut Curtea prin Decizia nr. 740 din 20 septembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 23 noiembrie 2012, afectează buna lor funcționare și implică "un dezechilibru hidraulic și termic față de sistemul inițial proiectat și realizat". În aceste condiții, Curtea prin decizia precitată a apreciat că legiuitorul, prin art. 30 alin. (2) din Legea nr. 325/2006, a avut în vedere tocmai prevenirea încălcării, afectării sau prejudicierii dreptului de proprietate comună sau individuală al celorlalți proprietari din condominiu, deoarece prin afectarea sistemului termic se poate aduce atingere exercitării depline a prerogativelor dreptului de proprietate al celorlalți vecini - proprietari/locatari, respectiv folosinței în condiții normale a apartamentului, consecință negativă pe care cei potențial afectați și-o asumă prin exprimarea acordului scris în vederea realizării debranșării.
 
21. În acest context, cele reținute mai sus sunt aplicabile mutatis mutandis și în ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 325/2006, criticate în prezenta cauză, având în vedere că acestea sunt indisolubil legate prin conexiunea legislativă, respectiv atât prin utilizarea normei de trimitere, cât și prin cuprinderea acestor alineate în același articol.
 
22. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
 
CURTEA CONSTITUȚIONALàÎn numele legii DECIDE

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de (WWWWW) în Dosarul nr. 972/212/2015 al Judecătoriei Constanța - Secția civilă și constată că dispozițiile art. 30 alin. (5) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Constanța - Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 24 noiembrie 2016.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii