Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:34 20 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Pentru părinți, profesori, studenți Criterii generale de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți

ro

04 Mar, 2017 04:15 5588 Marime text
Ministerul Educației Naționale a publicat, în Monitorul Oficial al României numărul 155 din 2 martie, Ordinul Ministrului numărul 3.392 din 27 februarie privind Criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență.
 

Publicăm integral textul actului normativ:
 
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Statul român susține învățământul și asigură implementarea unor măsuri de susținere a performanței academice, respectiv a unor măsuri privind facilitarea accesului la servicii educaționale pentru candidații proveniți din medii socioeconomice defavorizate și asigurarea unui climat de echitate în învățământul superior românesc, prin burse și alte forme de sprijin material oferite studenților din învățământul superior din România.
 
Art. 2. - (1) Din fondurile de la bugetul de stat, instituțiile de învățământ superior de stat pot acorda: burse pentru stimularea performanței academice, burse sociale, burse sociale ocazionale, burse speciale, burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate și alte forme de sprijin material.
 
(2) Statul susține studenții cu rezultate remarcabile în activități culturale și sportive, prin acordarea de burse, denumite în continuare burse speciale.
 
(3) Operatorii economici, organizații nonguvernamentale sau persoane fizice/persoane juridice pot oferi burse, pe bază de contract, sau alte forme de sprijin studenților, potrivit prevederilor legale în vigoare.
 
(4) Studenții pot beneficia și de alte burse, finanțate din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior și din alte forme legal constituite.
 
Art. 3. - Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe perioada desfășurării activităților didactice, prin care se înțelege cursuri, seminare, laboratoare, proiecte, activități practice, sesiuni de examene.
 
CAPITOLUL II
Criterii generale de acordare a burselor

Art. 4. - (1) Bursele pentru stimularea performanței, acordate din fonduri de la bugetul de stat, sunt burse de merit și de performanță și se acordă studenților din învățământul superior de stat, înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență. Acestea se distribuie conform metodologiei proprii.
 
(2) Bursele prevăzute la alin. (1) au rolul de a recompensa studenții pentru rezultate academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activități extracurriculare și de voluntariat, potrivit criteriilor specifice stabilite prin metodologia prevăzută la alin. (1).
 
Art. 5. - (1) Bursele pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse sunt: burse sociale și burse sociale ocazionale. Acestea sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcție de situația socioeconomică a familiei studentului și a criteriilor generale stabilite prin prezentul ordin și a criteriilor specifice, elaborate conform metodologiei proprii.
 
(2) Pentru acordarea burselor sociale, în metodologiile proprii ale universităților nu sunt prevăzute criterii academice, în afara celui de promovabilitate.
 
(3) Bursele sociale au rolul de a asigura condiții minime de subzistență pentru studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscriși.
 
(4) Cuantumul bursei poate fi stabilit, prin hotărâre a senatului universității, la propunerea Consiliului de administrație, potrivit fondurilor disponibile și nevoilor identificate la nivelul comunității studențești, cu respectarea prevederilor art. 223 alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 
Art. 6. - (1) Bursele sociale se acordă, pe baza prevederilor regulamentului propriu stabilit de către senatul universitar, la propunerea Consiliului de administrație, ca urmare a consultării cu reprezentanții studenților, inclusiv organizațiile studențești din universitate.

(2) Beneficiarii burselor sociale sunt:

a) studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) studenții bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare;

c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
 
(3) Bursele se acordă și pe perioada vacanțelor pentru cei prevăzuți la alin. (2) lit. a) și b).

(4) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Art. 7. - (1) În cazul burselor sociale, cuantumul se stabilește pornind de la cuantumul minim propus anual de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), ținând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare.

(2) Cuantumul burselor sociale se stabilește, prin hotărâre a senatului universității, la propunerea Consiliului de administrație, în limita fondurilor disponibile și nevoilor identificate la nivelul comunității studențești, cu respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 8. - (1) Studenții pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, și de următoarele tipuri de burse sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă:

a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate acorda studenților cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel național. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar;

b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soție nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel național și constă într-o bursă pentru naștere și lăuzie și o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou- născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;

c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înțelege soț, soție, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soție/soț care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.

(2) Cuantumul acestor burse este stabilit de senatul universității, la propunerea Consiliului de administrație, dar trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.
 
Art. 9. - (1) Bursele speciale se pot acorda studenților care se încadrează în cel puțin unul din următoarele cazuri:
a) au obținut performanțe cultural-artistice deosebite, au obținut performanțe sportive deosebite sau pentru implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat;

b) alte situații stabilite de universități prin regulamentele proprii.

(2) Aceste burse se acordă în funcție de criterii de performanță în baza metodologiei proprii.

Art. 10. - (1) Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate instituțiilor de învățământ superior de către Ministerul Educației Naționale (MEN), proporțional cu numărul total al studenților înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență, fără taxă de studii, ciclurile de studii licență și master din instituția respectivă, în baza contractului instituțional pentru fondul de burse.
 
(2) Bursele pentru stagii de studii universitare și postuniversitare se acordă în vederea susținerii mobilităților temporare efectuate în universități și instituții din țară și străinătate. Cuantumul acestor burse este stabilit de senatul universității, la propunerea Consiliului de administrație.
 
(3) Din fondul de burse repartizat universităților, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale.
 
(4) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanță sau de merit.
 
(5) Destinația fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru burse nu poate fi schimbată.
 
Art. 11. - (1) Instituțiile de învățământ superior pot suplimenta fondul pentru burse provenit de la bugetul de stat, pentru fiecare categorie de burse, cu fonduri provenite din venituri proprii.
 
(2) Ponderea fondurilor alocate de universități pentru burse, provenite din venituri proprii, din totalul fondului pentru burse al universității constituie un indicator de performanță în evaluările instituționale realizate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), respectiv indicator de performanță pentru acordarea finanțării suplimentare a instituțiilor de învățământ superior.
 
Art. 12. - (1) Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora este aprobat prin hotărâre a senatului, la propunerea Consiliului de administrație, ca urmare a consultării cu reprezentanții studenților, inclusiv a organizațiilor studențești reprezentative din universitate.
 
(2) Cuantumul bursei de performanță este mai mare decât cuantumul bursei de merit atribuită în instituția de învățământ respectivă. Cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul bursei sociale.
 
Art. 13. - (1) Bursele atribuite pentru stimularea performanței prevăzute la art. 4 alin. (1) se pot acorda studenților care se încadrează în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:

a) au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii din același an de studiu al unui program de studii;

b) au obținut performanțe științifice, inovație și brevete;

c) alte situații stabilite de universități prin regulamentele proprii.

(2) Bursa pentru stimularea performanței prevăzute la alin. (1) lit. b) se poate acorda începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoașterii performanțelor de către instituțiile de învățământ superior, pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.

(3) Universitățile pot stabili proceduri interne pentru acordarea de sprijin financiar studenților cu rezultate deosebite, pentru participarea la conferințe sau publicarea de articole științifice.

Art. 14. - (1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soție, copii dacă este cazul, luând în calcul:

a) veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative și indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

c) venituri obținute din activități agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

d) alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) alocații de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la alte persoane, cu excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav;

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i) drepturile în bani și în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenții și elevii unităților de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională și persoanele civile, precum și cele ale gradaților și soldaților concentrați sau mobilizați;

j) orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
 
k) orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.

(2) Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 15. - În vederea acordării burselor sociale, studenții trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile de burse oferite:

a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe propria răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru;

b) pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;

c) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul;

d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art. 6 alin. (2) lit. b).

Art. 16. - 1) Informațiile privind modalitatea de accesare și acordare a burselor, de la bugetul de stat, se fac publice prin afișarea pe pagina web și la sediul universității, la începutul anului universitar, precum și în "Ghidul studentului", după caz.

(2) Acordarea burselor se realizează în baza prevederilor regulamentelor proprii ale instituțiilor de învățământ superior, stabilite prin hotărâre a senatului universității, la propunerea Consiliului de administrație.

(3) Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea obținerii unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul și la avizierul fiecărei universități/facultăți cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora.

(4) Procedura de acordare a burselor va include prevederi speciale privind modalitatea de contestație, perioada pentru depunerea acestora și responsabilul de rezolvarea contestațiilor înregistrate privind modul de atribuire al burselor.

Art. 17. - În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obținerea unei burse pentru ajutor social, universitățile vor sesiza organele de anchetă competente și vor proceda la sancționarea studentului, în funcție de gravitatea faptei.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale

Art. 18. - (1) Studenții pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master, cu excepția burselor pentru stagii de studii universitare și postuniversitare prevăzute la art. 10.

(2) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeași categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp.

(3) Prin excepție de la alin. (2), studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice alt tip de bursă reglementat în prezentul ordin.

(4) Studenții care se încadrează în prevederile alin. (3) și care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit trebuie să opteze pentru una dintre ele, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp.

Art. 19. - Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea, orientarea sexuală, apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate conformă cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Art. 20. - Instituțiile de învățământ superior elaborează și aplică propria metodologie, aprobată de senatul universitar la propunerea Consiliului de administrație, în urma consultării cu reprezentanții studenților și organizațiile studențești reprezentative, legal constituite, în conformitate cu metodologia-cadru reglementată prin prezentul ordin.

Ti-a placut articolul?

Comentarii