Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:08 17 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2016 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Text integral. Schimbări mari în legislație (document)

ro

29 Dec, 2016 10:28 35664 Marime text
În Monitorul Oficial al României numărul 1052 din 27 decembrie 2016 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
 
Având în vedere importanța acestui act normativ publicăm integral textul ordonanței, din care am eliminat preambulul și anexele, acestea fiind, totuși de interes mai restrâns.
 
Iată integral textul ordonanței
 
Art. I. -
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
1. La al articolul 14, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
"(6) Pentru sprijinirea implementării strategiei de dezvoltare teritorială a României, la nivelul autorităţii publice centrale responsabile cu amenajarea teritoriului şi urbanismul, în cadrul direcţiei de specialitate, se va constitui un secretariat tehnic cu activitate permanentă.
(7) Parteneriatele prevăzute la alin. (4) lit. d) vor fi dezvoltate pe baza unor protocoale de cooperare ale autorităţilor publice centrale cu autorităţile publice locale, mediul de afaceri, asociaţiile profesionale, universităţile şi instituţiile de cercetare şi societatea civilă.
(8) Conţinutul-cadru al protocoalelor prevăzute la alin. (7) se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice."
2. La articolul 18 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
"i) elaborarea reglementărilor tehnice pentru standardizarea redactării şi gestionării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în vederea asigurării interoperabilităţii cu infrastructura naţională de date spaţiale."
3. Articolul 241 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 241. -
Preşedintele consiliului judeţean, prin structura din cadrul aparatului de specialitate a consiliului judeţean, condusă de arhitectul-şef/urbanistul-şef, are următoarele atribuţii:
a) organizează procesul de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului judeţean şi le supune aprobării consiliului judeţean;
b) asigură corelarea strategiei de dezvoltare integrată a judeţului cu planul de amenajare a teritoriului judeţean;
c) coordonează elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale şi elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană pe care le supune aprobării consiliului judeţean, în baza referatului tehnic al arhitectului-şef/urbanistului-şef.
d) propune asocierea, în condiţiile legii, a judeţului, cu comunele şi oraşele interesate."
4. Articolul 271 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 271. -
Primarul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, prin structura responsabilă cu urbanismul condusă de arhitectul-şef/urbanistul- şef din cadrul aparatului de specialitate, are următoarele atribuţii:
a) organizează procesul de elaborare a planului urbanistic general şi îl supune aprobării consiliului local/general;
b) asigură corelarea strategiei de dezvoltare integrată a unităţii administrativ-teritoriale cu planul urbanistic general;
c) coordonează şi monitorizează elaborarea documentaţiilor de urbanism aflate în competenţa autorităţilor publice locale;
d) supune aprobării consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în baza referatului tehnic al arhitectului- şef/urbanistului-şef, documentaţiile de urbanism, indiferent de iniţiator;
e) acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a strategiilor de dezvoltare aprobate."
5. La articolul 29, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Certificatul de urbanism pentru destinaţii speciale se eliberează în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor aferente obiectivelor cu caracter special, elaborate şi aprobate de către instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în condiţiile legii."
6. La articolul 31, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) regimul de actualizare, modificare sau detaliere a documentaţiilor de urbanism, distinct, în cazul în care realizarea investiţiei propuse nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism în vigoare. Regimul de actualizare, modificare sau detaliere a documentaţiilor de urbanism cuprinde informarea solicitantului cu privire la, după caz:
1. imposibilitatea modificării prevederilor documentaţiilor în vigoare;
2. necesitatea elaborării unui plan urbanistic zonal în baza unui aviz de iniţiere, în condiţiile prezentei legi;
3. necesitatea elaborării unui plan urbanistic zonal fără aviz de iniţiere, pentru zonele pentru care prin planul urbanistic general a fost instituită interdicţie temporară de construire până la reglementarea urbanistică a zonelor respective prin planuri urbanistice zonale;
4. necesitatea elaborării unui plan urbanistic de detaliu, în condiţiile prezentei legi."
7. La articolul 32, alineatele (1)-(4), (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 32. -
(1) În cazul în care realizarea investiţiei pentru care s-a solicitat emiterea certificatului de urbanism necesită modificarea sau detalierea prevederilor documentaţiilor de urbanism în vigoare pentru zona respectivă ori condiţiile specifice ale amplasamentului sau natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică competentă are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism:
a) să respingă în mod justificat realizarea investiţiei propuse;
b) să condiţioneze autorizarea investiţiei propuse de elaborarea şi aprobarea de către autoritatea publică locală competentă a unui plan urbanistic zonal, în condiţiile prezentei legi;
c) să condiţioneze autorizarea investiţiei propuse de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat şi finanţat prin grija persoanelor fizice şi/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz de iniţiere a documentaţiei de urbanism, întocmit de structura de specialitate condusă de arhitectul-şef/urbanistul-şef al judeţului, municipiului, oraşului sau de structura de specialitate condusă de arhitectul-şef/urbanistul-şef al comunei după consultarea prealabilă a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul judeţului, şi aprobat, după caz, conform competenţei:
- de primarul localităţii;
- de primarul general al municipiului Bucureşti;
- de preşedintele consiliului judeţean, cu avizul prealabil al primarilor localităţilor interesate, doar în cazul în care teritoriul reglementat implică cel puţin două unităţi administrativ-teritoriale şi în cazurile prevăzute în lege;
d) să condiţioneze autorizarea investiţiei propuse de elaborarea şi aprobarea unui plan urbanistic de detaliu;
e) să permită întocmirea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, fără condiţia elaborării unei documentaţii de urbanism, în situaţia construirii pe o parcelă în cadrul unui front preexistent, în care clădirile de pe parcelele adiacente au acelaşi regim de înălţime cu cel solicitat, prin racordarea la fronturile existente.
(2) În lipsa existenţei structurilor de specialitate ale autorităţilor publice locale prevăzute la alin. (1) lit. c), avizul de iniţiere va fi întocmit de structura de specialitate condusă de arhitectul-şef/urbanistul-şef al judeţului şi aprobat de preşedintele consiliului judeţean.
(3) Avizul de iniţiere a elaborării planului urbanistic zonal se emite în baza unei solicitări scrise cuprinzând următoarele elemente:
a) piese scrise, constând în memoriu tehnic pe specialităţi care va cuprinde prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse, indicatorii urbanistici propuşi, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale, propuneri privind metodele de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea planului urbanistic zonal;
b) piese desenate, constând în încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de studiu, conceptul propus - plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor.
(4) Prin avizul de iniţiere a elaborării planului urbanistic zonal, autoritatea publică competentă stabileşte următoarele:
a) teritoriul care urmează să fie studiat, ce cuprinde zona care urmează să fie reglementată prin planul urbanistic zonal şi zona de influenţă a acesteia, avându-se în vedere că, pentru planurile urbanistice zonale elaborate pentru zone din intravilan, zona ce va fi reglementată va fi delimitată de cel puţin 3 drumuri publice sau de limite impuse de elemente ale cadrului natural stabile în timp, iar, pentru planurile urbanistice zonale privind extinderea intravilanului, zona ce va fi reglementată va fi de minimum 5000 mp; este interzisă crearea de trupuri izolate de intravilan în baza unui plan urbanistic zonal, cu excepţia cazului în care infrastructura de acces şi de utilităţi necesare obiectivului de investiţii care a generat elaborarea documentaţiei de urbanism este preexistentă sau se prevede în planul urbanistic zonal şi se realizează concomitent cu obiectivul de investiţii care a generat documentaţia de urbanism. În acest caz, suprafaţa de teren introdusă în intravilan se va dimensiona în funcţie de destinaţia investiţiei;
b) pentru lucrări de amplasare a construcţiilor inginereşti precum turnuri, stâlpi, piloni componente ale infrastructurilor tehnico-edilitare şi infrastructurii de comunicaţii electronice, zona care urmează să fie reglementată prin planul urbanistic zonal şi zona de influenţă a acesteia vor fi stabilite după caz;
c) categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi;
d) indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime şi maxime;
e) dotările de interes public necesare, asigurarea accesului pietonal şi carosabil, parcajelor, utilităţilor;
f) capacităţile de transport admise în raport cu funcţiunile propuse şi cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiţii;
g) operaţiuni cadastrale necesare în vederea implementării obiectivelor de interes public şi privat.
... . . . . . . . . . .
(6) După aprobarea Planului urbanistic zonal se poate solicita certificatul de urbanism în vederea construirii şi, în baza lui, se poate întocmi documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, potrivit legii.
... . . . . . . . . . .
(8) Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplică pentru planurile urbanistice zonale destinate constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii."
8. La articolul 32, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
"(61) După aprobarea planului urbanistic de detaliu se poate întocmi documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, fără a se solicita un nou certificat de urbanism, potrivit legii."
9. La articolul 32, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
"(71) La modificarea planurilor urbanistice zonale legal aprobate care conţin majorări ale coeficientului de utilizare a terenului (CUT), prin noi planuri urbanistice zonale, nu se acceptă o altă majorare a acestui coeficient."
10. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 34. -
Emiterea de certificate de urbanism incomplete, cu date eronate sau/şi cu nerespectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de urbanism aprobate ori a prevederilor actelor normative aplicabile, atrage răspunderea disciplinară, administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii."
11. La articolul 35, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. şi arhitecţii-şefi/urbaniştii-şefi ai judeţelor colaborează permanent în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (2) prin:
a) elaborarea şi actualizarea procedurilor de control în domeniu;
b) informarea permanentă privind disciplina în domeniu şi luarea măsurilor ce se impun;
c) elaborarea de ghiduri şi îndrumare pentru cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice."
12. La articolul 36, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(12) Structura de specialitate condusă de arhitectul- şef/urbanistul-şef al judeţului, al municipiului Bucureşti, al municipiului, oraşului sau al sectorului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
b) avizează strategiile de dezvoltare integrată;
c) convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
d) întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de iniţiere, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
e) urmăreşte punerea în aplicare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi a strategiilor de dezvoltare integrată şi a politicilor urbane;
f) asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
g) transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice situaţiile cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism."
13. După articolul 361 se introduce un nou articol, articolul 362, cu următorul cuprins:
"Art. 362. -
În cazul existenţei unei poziţii de arhitect- şef/urbanist-şef vacante sau temporar vacante, până la ocuparea prin concurs în condiţiile legii, atribuţiile pot fi exercitate de către un funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, având formaţia profesională prevăzută la art. 361, numai prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante sau temporar vacante, pe o perioadă de maximum 6 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
14. La articolul 37, alineatele (1), (12), (13) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 37. -
(1) În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, în coordonarea preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarilor de municipii, oraşe şi a primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-şef/urbanistului-şef.
. . . . . . . . . . .
(12) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef/urbanistului-şef.
(13) Avizul arhitectului-şef/urbanistului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului judeţean/consiliului local/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
. . . . . . . . . . .
(3) Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia se aprobă de consiliul judeţean, consiliul local, consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, a primarului, a primarului sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, pe baza nominalizărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef/urbanistului-şef, cu asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, potrivit legii. Mandatul comisiei este de 4 ani, iar membrii nu pot fi desemnaţi mai mult de două mandate."
15. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) În componenţa comisiilor tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti există cel puţin un membru din cadrul structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului organizată la nivelul aparatului de specialitate al primarului general al municipiului Bucureşti, care asigură relaţionarea sector-capitală. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice."
16. La articolul 37, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Pentru evitarea conflictelor de interese, la începerea mandatului, membrii comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism trebuie să semneze o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă ca, pe perioada exercitării mandatului, să nu încheie sau să nu execute contracte de achiziţii publice cu autoritatea publică locală/judeţeană din a cărei comisie fac parte şi să se abţină de la vot în cadrul procedurilor de avizare în cazul în care au participat la elaborarea unei documentaţii depuse spre avizare la comisia din care fac parte."
17. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 38. -
(1) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se elaborează de către colective de specialitate, conduse de specialişti cu drept de semnătură, şi se semnează pe toate piesele scrise şi desenate de persoanele care le-au elaborat, în limitele dreptului de semnătură legal obţinut, respectiv pentru elaborarea unor secţiuni de specialitate sau pentru coordonarea documentaţiei."
18. La articolul 38, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia."
19. La articolul 46, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Planul urbanistic general şi strategia de dezvoltare durabilă şi integrată, parte integrantă din acesta, se corelează cu bugetul şi programele de investiţii publice ale unităţii administrativ-teritoriale, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică."
20. La articolul 47, alineatele (1) şi (32) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 47. -
(1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general. Zona minim reglementată care face obiectul unui plan urbanistic zonal se stabileşte conform prevederilor art. 32 alin. (4).
. . . . . . . . . . .
(32) Pentru infrastructura transeuropeană de transport şi pentru conductele subterane care transportă gaze naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre, amplasate în zona costieră a Mării Negre, inclusiv în zona plajelor, planul urbanistic zonal se elaborează numai dacă afectează teritoriul intravilan al localităţilor."
21. La articolul 481, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) La iniţierea elaborării planurilor urbanistice generale, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară pun la dispoziţia autorităţii administraţiei publice care a iniţiat documentaţia de urbanism, cu titlu gratuit, în format digital, ortofotoplanul georeferenţiat în sistemul naţional de referinţă Stereo 1970 şi asigură accesul la harta digitală a României, iar fişele localităţilor, datele statistice şi evoluţia istorică a acestora se preiau inclusiv din Observatorul teritorial naţional.
(5) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate se fac publice de către autorităţile administraţiei publice locale/judeţene responsabile cu aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prin instituţia arhitectului- şef/urbanistului-şef, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet a primăriei şi a consiliului judeţean a conţinutului documentaţiilor, constând în piesele scrise şi piesele desenate, şi prin publicarea acestora de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în Observatorul teritorial naţional."
22. La articolul 481, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi documentaţiile de urbanism, împreună cu regulamentele locale de urbanism aferente, se pun în original la dispoziţia publicului la cerere, pentru consultare la sediul consiliului judeţean/primăriei, cu respectarea legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal."
23. La articolul 56, alineatele (4)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale abilitată să aprobe documentaţia, în conformitate cu gradul de complexitate şi cu prevederile acesteia. Perioada de valabilitate a strategiilor de dezvoltare integrată, parte a PATZ, PATJ, PUG, se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale abilitată să aprobe documentaţia prin hotărârea de aprobare. În lipsa stabilirii unui termen explicit, documentaţiile rămân valabile până la aprobarea altor documentaţii de acelaşi tip sau de rang superior care să le modifice sau înlocuiască.
(5) Valabilitatea prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism se extinde de drept pentru acele investiţii pentru care a fost emis certificatul de urbanism în scopul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii, în timpul perioadei de valabilitate a documentaţiilor, până la finalizarea lucrărilor autorizate.
(6) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, elaborate conform legislaţiei în vigoare, pentru care au fost obţinute avizele/acordurile necesare conform legii şi au fost achitate tarifele de exercitare a dreptului de semnătură de către specialiştii care au elaborat documentaţiile, se promovează, în limita competenţelor stabilite potrivit legii, după caz, de către preşedintele consiliului judeţean sau de către primar, în vederea aprobării prin hotărâre a consiliului judeţean/local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-şef/urbanistului-şef de judeţ în cazul comunelor care nu au organizate structuri de specialitate, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete la registratura consiliului judeţean/primăriei.
(7) În termen de maximum 45 de zile de la finalizarea dezbaterii publice şi înaintarea proiectului de hotărâre în baza expunerii de motive elaborate de primar/preşedintele consiliului judeţean şi a raportului de specialitate elaborat de către arhitectul-şef/urbanistul-şef, potrivit competenţelor, consiliul judeţean/local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti are obligaţia să emită o hotărâre prin care aprobă sau respinge documentaţia de amenajare a teritoriului sau de urbanism."
24. La articolul 56, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
"(71) Consilierii judeţeni sau locali vor depune la preşedintele de şedinţă motivaţia în scris pentru votul exprimat prin care aprobă/resping documentaţiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, care se va anexa la procesul- verbal al şedinţei."
25. La articolul 63, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
a) refuzul instituţiilor sau al operatorilor de servicii comunitare de utilităţi publice care deţin imobile, instalaţii şi/sau echipamente de interes public ori care prestează un serviciu public de a furniza informaţii care, prin natura lor, sunt publice, precum şi refuzul operatorilor de servicii comunitare de utilităţi publice de a pune cu titlu gratuit, la dispoziţia autorităţilor publice, documentele cartografice privind traseele reţelelor de utilităţi publice, pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform prevederilor art. 5 alin. (2) şi realizate cu respectarea normelor de aplicare a Directivei INSPIRE elaborate de Comisia Europeană;
b) neconstituirea de către primar a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, conform prevederilor art. 37;
c) neconvocarea şi neasigurarea dezbaterii lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism conform prevederilor art. 36;
d) supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentaţii de urbanism incomplete, conform prevederilor art. 44-49, ori care conţine date eronate;
e) avizarea şi aprobarea de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism semnate de alte persoane decât cele stabilite prin lege, conform prevederilor art. 38;
f) propunerea spre aprobare a modificărilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în vigoare de către autorităţile locale fără reluarea procedurii privitoare la avizarea acestora, conform prevederilor art. 25, 37 şi 56;
g) iniţierea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii care nu au autorizaţie de construire sau nu respectă prevederile autorizaţiei de construire, conform prevederilor art. 561;
h) neîndeplinirea atribuţiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform prevederilor art. 35;
i) nerespectarea termenelor privitoare la promovarea documentaţiilor spre aprobare, conform prevederilor art. 56;
j) nerespectarea prevederilor privitoare la informarea şi consultarea populaţiei, conform prevederilor art. 57-61;
k) neemiterea hotărârii de aprobare sau respingere a documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, conform prevederilor art. 56, ca urmare a neincluderii pe ordinea de zi a şedinţelor de consiliu judeţean/local;
l) neluarea măsurilor prevăzute de lege în cazul nerespectării prevederilor din documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform prevederilor art. 64;
m) aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogări de la documentaţiile de urbanism aprobate;
n) semnarea de documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism care conţin date eronate, dacă nu intră sub incidenţa legii penale, conform prevederilor art. 38;
o) nerealizarea demersurilor de elaborare a planurilor de urbanism zonale cu caracter obligatoriu prevăzut de lege, conform prevederilor art. 47;
p) nerealizarea demersurilor de elaborare sau actualizare a planului de amenajare a teritoriului judeţean sau a planului urbanistic general, conform prevederilor art. 42 şi 46."
26. Articolul 631 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 631. -
Contravenţiile prevăzute la art. 63 alin. (2) se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
a) de la 20.000 lei la 50.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. a), j), k), l), o), p);
b) de la 10.000 lei la 25.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. b)-i);
c) de la 10.000 lei la 15.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. m) şi n);".
27. La articolul 64, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 64. -
(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 63 alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C."
28. La articolul 64, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) Hotărârea privind aprobarea unei documentaţii de urbanism, adoptată cu încălcarea prevederilor legale, poate fi anulată de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea hotărârii poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect sau de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. în urma activităţii proprii de control.
(4) Odată cu introducerea acţiunii se poate solicita instanţei judecătoreşti şi suspendarea certificatelor de urbanism şi/sau autorizaţiilor de construire subsecvente documentaţiei de urbanism, precum şi a actelor administrative deja emise în baza documentaţiei astfel aprobate."
29. La articolul 65, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) În situaţia suspendării/anulării aplicării planului urbanistic general prin hotărâre judecătorească, pot fi autorizate fără elaborarea unui plan urbanistic zonal, cu respectarea Regulamentului general de urbanism, lucrări de intervenţii în primă urgenţă, lucrări de consolidare, restaurare, conservare, reparare a construcţiilor, instalaţiilor şi căilor de comunicaţii, fără modificarea caracteristicilor acestora şi a indicatorilor urbanistici."
30. La anexa nr. 2, expresia "Zonă protejată" şi definiţia acesteia, aflată după expresia "Unitate teritorială de referinţă (UTR)", se modifică după cum urmează:
"Zonă protejată - zonă coerentă naturală sau construită, delimitată geografic şi/sau topografic, determinată de existenţa unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public şi declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare şi reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituţi de intervenţie legate de desfiinţare, modificare, funcţionalitate, distanţe, înălţime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări şi plantaţii şi care sunt stabilite prin lege sau documentaţii de urbanism specifice aprobate."
Art. II. -
În cuprinsul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, sintagmele "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" şi "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" se înlocuiesc cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", sintagma "aviz de oportunitate" se înlocuieşte cu sintagma "aviz de iniţiere" şi sintagma "Ministerul Culturii prin serviciile judeţene" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia, după caz".
Art. III. -
În cuprinsul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "arhitect-şef" se înlocuieşte cu sintagma "arhitect-şef/urbanist-şef".
Art. IV. -
Avizele de oportunitate emise în condiţiile legii anterior aprobării prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru documentaţii deja iniţiate, aflate în curs de elaborare şi avizare sau propuse spre aprobare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi păstrează valabilitatea şi se consideră avize de iniţiere.
Art. V. -
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu consultarea ministerelor cu competenţe de avizare, va elabora şi aproba prin ordin norme procedurale şi conţinutul standardizat al documentaţiilor necesare avizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului, de urbanism.
Art. VI. -
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. VII. -
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(21) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu obţinerea certificatului de urbanism eliberat pentru executarea lucrărilor de construire, în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape:
a) emiterea certificatului de urbanism;
b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;
e) elaborarea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente;
g) emiterea autorizaţiei de construire."
2. La articolul 2 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se pot emite autorizaţii de construire şi fără elaborarea, avizarea şi aprobarea, în prealabil, a unor documentaţii de amenajare a teritoriului şi/sau documentaţii de urbanism, după caz, pentru:".
3. La articolul 2 alineatul (4), litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a1) lucrări de amenajare şi schimbare de destinaţie a spaţiilor aferente subsolurilor, podurilor, mansardelor, în volumul existent al clădirii, fără modificări aduse la dimensiunile exterioare iniţiale ale construcţiei;".
4. La articolul 2 alineatul 4, după litera a3) se introduce o nouă literă, litera a4), cu următorul cuprins:
"a4) lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz, a funcţionalităţii acestora, precum şi lucrări de întreţinere sau reparare privind conductele subterane care transportă gaze naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre, amplasate în zona costieră a Mării Negre, inclusiv în zona plajelor."
5. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;".
6. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În vederea simplificării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii provizorii prevăzute la alin. (1) lit. d), g) şi h), precum şi pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv a echipamentelor componente, în măsura în care pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susţinere, autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii."
7. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută:
1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ- teritoriale;
2. pentru toate categoriile de construcţii prevăzute de lege a fi executate în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale, dacă legea nu dispune altfel;
3. pentru toate categoriile de construcţii, altele decât locuinţele individuale şi anexele gospodăreşti, branşamente şi împrejmuiri ale acestora, prevăzute de lege a fi executate în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale care nu au la nivelul structurii de specialitate a primarului niciun angajat funcţionar public cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii care îndeplineşte condiţiile de formare profesională prevăzute de lege;
4. pentru comunele şi oraşele pe al căror teritoriu există staţiuni turistice sau monumente istorice înscrise în lista patrimoniului mondial ori monumente istorice clasate în grupa A potrivit legii, în condiţiile în care la nivelul primăriilor comunelor nu există niciun angajat funcţionar public cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii care îndeplineşte condiţiile de formare profesională prevăzute de lege, iar la nivelul oraşelor în condiţiile în care nu este ocupat postul de arhitect-şef/urbanist-şef potrivit legislaţiei în vigoare;
5. la căile de comunicaţii de interes judeţean."
8. La articolul 4 alineatul (1) litera e), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedura de clasare potrivit legii, precum şi cele din zonele de protecţie ale acestora, definite conform legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (4) şi cu avizul arhitectului-şef/urbanistului-şef al judeţului."
9. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
"(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia unităţilor administrativ-teritoriale unde este organizată comisia de acord unic, avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se pot obţine direct de către autorităţile administraţiei publice locale prin intermediul ghişeului unic, pe baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii însoţită de documentaţiile de avizare specifice, depuse în format tipărit şi electronic. Punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nu poate fi obţinut prin intermediul comisiei de acord unic şi al ghişeului unic.
(12) Avizele solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să se refere strict la tipul de lucrări necesare realizării investiţiei, fiind interzisă solicitarea de avize care nu au relevanţă în raport cu obiectul acesteia."
10. La articolul 6, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:
"(32) În cazul emiterii certificatului de urbanism în format electronic, semnatarii prevăzuţi la alin. (3) vor utiliza semnătura electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi abrogare a Directivei 1999/93/CE, documentul având aceeaşi valoare juridică cu certificatul de urbanism emis în format scriptic, cu condiţia ca la emiterea sau imprimarea pe hârtie a documentului cu semnătură electronică să fie adăugată şi semnătura olografă."
11. La articolul 7 alineatul (1), literele c), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D. sau Proiectul pentru autorizarea organizării execuţiei lucrărilor - P.O.E.;
d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, după caz, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia, precum şi acordul vecinilor, în situaţiile expres prevăzute de actele normative şi reglementările tehnice în vigoare;
. . . . . . . . . . .
f) dovada privind achitarea taxelor aferente autorizaţiei de construire."
12. La articolul 7, alineatele (2)-(5), (51), (8) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, al avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, se întocmeşte şi se semnează de către specialişti potrivit prezentei legi şi se verifică de verificatori atestaţi, potrivit legii.
(3) În situaţia depunerii unei documentaţii de autorizare incomplete, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 10 zile de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.
(4) Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului tehnic de execuţie, inclusiv a detaliilor de execuţie, potrivit legii. Conţinutul-cadru al proiectului tehnic de execuţie este cel prevăzut în anexa nr. 3 şi se adaptează de către operatorii economici care prestează în condiţiile legii servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiţiei.
(5) Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 24 de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. Începerea lucrărilor se notifică de către beneficiar/investitor la autoritatea administraţiei publice emitente a autorizaţiei şi la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., inclusiv prin transmiterea înştiinţării în format electronic prin intermediul punctului de contact unic electronic, http://www.edirect.e-guvernare.ro/. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.
(51) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport şi amenajările hidrotehnice, autorizaţiile de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, după caz, avizele de amplasament, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada implementării proiectelor, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termen de 24 de luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.
. . . . . . . . . . .
(8) Valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor şi cu graficul de lucrări aferent, începând cu data începerii lucrărilor notificată către autorităţi. În situaţia nerespectării obligaţiei de notificare, durata de execuţie se calculează de la data emiterii autorizaţiei de construire.
. . . . . . . . . . .
(21) Autorizaţia de construire şi anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire stabilită potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz."
13. La articolul 7, după alineatul (52) se introduce un nou alineat, alineatul (53), cu următorul cuprins:
"(53) Investitorul are obligaţia să depună la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., odată cu înştiinţarea, în format electronic, proiectul tehnic de execuţie complet însoţit de referatele de verificare, proiect care se introduce în registrul naţional al construcţiilor."
14. La articolul 7, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:
"(81) Investitorul are obligaţia ca la începerea lucrărilor să monteze pe amplasamentul investiţiei, la loc vizibil, panoul de identificare al acesteia."
15. La articolul 7, alineatul (20) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(20) Instituţiile/Operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege să emită avizele/acordurile prevăzute la art. 5 alin. (1) au următoarele obligaţii:
a) să stabilească, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, precum şi lista altor documente şi condiţii specifice necesare, pe care le pun la dispoziţia publicului şi autorităţilor administraţiei publice competente pe pagina proprie de internet şi prin afişare la sediu;
b) să emită avizele/acordurile, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete. Prin excepţie, avizul Ministerului Culturii sau al structurilor deconcentrate ale acestuia se emite în termen de maximum 60 de zile de la data primirii documentaţiei specifice complete, iar autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va emite punctul de vedere/actul administrativ în conformitate cu legislaţia specifică;
c) să ia măsurile necesare pentru gestionarea legală a informaţiilor clasificate, conţinute de documentaţiile solicitate pentru emiterea avizelor-acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism emis de instituţiile prevăzute la art. 43 lit. a), inclusiv prin stabilirea unui conţinut-cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului prevăzut la lit. b);
d) să ia măsurile necesare pentru gestionarea legală a informaţiilor clasificate, conţinute de documentaţiile solicitate pentru emiterea avizelor-acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism emis de instituţiile prevăzute la art. 43 lit. a), inclusiv prin stabilirea unui conţinut-cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului prevăzut la lit. b);
e) să ofere posibilitatea ca documentaţia şi răspunsul privind avizarea acesteia să poată fi transmise în sistem electronic;
f) în cel mult 10 zile de la primirea documentaţiei să transmită solicitantului, în scris şi prin poşta electronică doar în situaţia în care acesta şi-a declarat adresa de corespondenţă electronică, dacă sunt necesare completări la documentaţia transmisă;".
16. La articolul 7, alineatul (201) se abrogă.
17. La articolul 7, după alineatul (201) se introduc patru noi alineate, alineatele (202)-(205), cu următorul cuprins:
"(202) Avizele/Acordurile emise în condiţiile legii îşi menţin valabilitatea pe toată perioada implementării investiţiilor, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.
(203) În cazul avizelor care nu sunt condiţionate de analiza documentaţiei într-o comisie, orice solicitare de completare ulterioară perioadei de 10 zile prevăzută la alin. (20) lit. f) nu este permisă.
(204) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport şi amenajările hidrotehnice, şi proiectele din domeniul energetic declarate de importanţă naţională, în sensul Legii nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, să emită avizele/acordurile pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere, în maximum 10 zile de la data depunerii solicitării la autoritatea emitentă pe baza planului de amplasament al obiectivului de investiţii, şi memoriului tehnic, care vor cuprinde în mod obligatoriu poziţionarea reţelelor de utilităţi sau a terenurilor afectate de scoaterea din fondul forestier.
(205) Fac excepţie de la prevederile alin. (204) autorităţile competente pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, pentru care sunt prevăzute termene speciale în conformitate cu legislaţia specifică."
18. După articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 73, cu următorul cuprins:
"Art. 73. -
În vederea îndeplinirii atribuţiilor cu privire la control şi disciplina în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, prevăzute de lege, autorităţile administraţiei publice emitente a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire comunică inspectoratului judeţean în construcţii, precum şi structurii de specialitate din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului de la nivel judeţean, în prima decadă a fiecărei luni, pentru luna anterioară, următoarele documente, în format tipărit şi în format electronic:
a) lista planurilor urbanistice aprobate, bază pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizării construcţiilor;
b) lista anunţurilor de începere a execuţiei lucrărilor de construcţii;
c) lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite;
d) lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise sau prelungite;
e) lista proceselor-verbale de recepţie, întocmite potrivit legii."
19. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.
20. La articolul 11 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"m) modificări de compartimentare nestructurală realizate din materiale demontabile;".
21. La articolul 11 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
"o) introducerea de reţele şi echipamente de comunicaţii electronice în infrastructurile fizice subterane existente, construite cu această destinaţie, precum şi introducerea de reţele şi echipamente de comunicaţii electronice în infrastructurile fizice interioare existente."
22. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete şi pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, în suprafaţă de maxim 5 mp, care nu cauzează congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice, precum şi lucrări de reparaţii/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente reţelelor de comunicaţii electronice, în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susţinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicaţiilor electronice şi/sau de operatorii de reţea."
23. La articolul 11, după alineatul (23) se introduc trei noi alineate, alineatele (24)-(26), cu următorul cuprins:
"(24) Lucrările pentru amplasarea de tonete pupitre acoperite sau închise, prevăzute la alin. (2), vor fi realizate în conformitate cu hotărârea consiliului local privind Regulamentul pentru organizarea comerţului stradal şi condiţiile în care această activitate este permisă fără o autorizaţie de construcţie, în baza documentaţiilor de urbanism aprobate.
(25) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări geofizice de cercetare şi prospecţiune a potenţialului petroligen, cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului: prospecţiuni seismice, vibrare controlată, prospecţiuni gravimetrice, prospecţiuni magnetometrice, prospecţiuni geoelectrice, prospecţiuni radiometrice, teledetecţie, în condiţiile în care acestea nu presupun foraje sau lucrări de natura lucrărilor de construcţii.
(26) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări de reparaţii la finisaje interioare şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează materialul, forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, precum şi reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare, care se execută la construcţiile amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, dacă acestea nu reprezintă construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate."
24. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e), j) şi n), se execută la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire."
25. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12. -
(1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect sau de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. în urma activităţii proprii de control."
26. La articolul 23, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu urm

Ti-a placut articolul?

Comentarii