Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:40 28 11 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Oficial. De la cine şi cum poate accepta Ministerul Afacerilor Interne donaţii, daruri, comodate şi sponsorizări. În fonduri sau bunuri

ro

24 May, 2017 13:01 6680 Marime text
Astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial al României numărul 388, Ordinul ministrului Afacerilor Interne numărul 53 din 16 mai anul curent privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne.

Actul normativ este semnat de ministrul de resort Carmen Daniela Dan.
 
Publicăm integral conţinutul documentului.

Ordin privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne.

Ţinând seama de necesitatea stabilirii, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a unor reglementări subsecvente, de executare a legii, care să prevadă condiţiile concrete pentru acceptarea sau respingerea ofertelor de donaţie, dar manual sau sponsorizare, şi procedurile aplicabile de către structurile MAI, bazate pe reguli de integritate a personalului şi transparenţă a informaţiilor, de faptul că aceleaşi cerinţe trebuie aplicate şi împrumutului de folosinţă, denumit şi comodat,

Luând în considerare că anumite donaţii, cum sunt cele indirecte sau deghizate nu pot face obiectul acceptării de către structurile MAI şi că acelaşi tratament ar trebui aplicat şi împrumutului de consumaţie,

Având în vedere prevederile art. 863 lit.c), art. 919 alin.(1) şi (3), art.935, art. 984, art. 985, art. 999, art. 1011 – 1029, art.1174, şi art. 2146 – 2158 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2 alin.(1) pct.22, art. 8 alin.(2), art. 49 alin.(1) şi art. 63 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legeanr.15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,


Ministrul afacerilor interne emite următorul

ORDIN:

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Unităţile din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne şi unităţile, instituţiile şi structurile subordonate acestuia, pot primi fonduri băneşti sau bunuri, cu titlu de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare, în condiţiile legii şi ale prezentului ordin.

Art. 2. – (1) Prezentul ordin se aplică donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor primite direct de unităţi.
(2) Prezentul ordin nu se aplică donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor destinate unităţilor în virtutea unei autorizări dispuse de lege sau prin hotărâre a Guvernului, ori prevăzute de documente de cooperare internaţională, precum şi comodatelor încheiate cu alte instituţii sau autorităţi publice.

Art. 3. – Termenii şi sintagmele utilizate de prezentul ordin au următorul înţeles:
a) donaţie – înţelesul prevăzut la art.985 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.2 alin.(1) pct.22 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) dar manual – formă a donaţiei constând în predarea materială a unui bun mobil corporal, a cărui valoare nu depăşeşte 25.000 lei, realizată prin acordul de voinţe al părţilor, prevăzută de art. 1.011 din Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) comodat – înţelesul prevăzut la art.2146 din Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
d) sponsorizare – înţelesul prevăzut la art.1 alin.(1) din Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare;
e) unitatea beneficiară – entitatea MAI, cu personalitate juridică, căreia i-au fost oferite, pentru sine sau pentru entitatea pe care o asigură din punct de vedere logistic şi/sau financiar, fonduri băneşti sau bunuri cu titlu de donaţie, dar manual sau sponsorizare;
f) ofertant – persoana fizică sau persoana juridică care formulează o ofertă de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare;
g) oferta – propunerea de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare formulată de un ofertant.

Art. 4. – Unităţile beneficiare pot accepta donaţia, darul manual, comodatul sau sponsorizarea având ca obiect:
a) fonduri băneşti;
b) bunuri corporale mobile, altele decât cele prevăzute la lit.a);
c) bunuri imobile;
d) alte bunuri.

Art. 5. – (1) Unităţile beneficiare nu pot accepta donaţia, darul manual, comodatul sau sponsorizarea, în situaţia în care:
a) acceptarea ofertei ar afecta independenţa şi imparţialitatea în luarea deciziilor, ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care revin personalului MAI;
b) acceptarea ofertei ar conduce la crearea unor avantaje personale sau la folosirea în interesul propriu al personalului MAI, a fondurilor băneşti ori a bunurilor oferite;
c) oferta este făcută cu scopul evident de a obţine un avantaj economic pentru ofertant, de natură să-l favorizeze în raport cu alte persoane fizice sau persoane juridice;
d) oferta are ca obiect bunuri care, în mod evident, nu respectă normele de calitate şi siguranţă prevăzute de reglementările în vigoare.
(2) Unităţile beneficiare nu pot accepta donaţia indirectă, deghizată şi nici cea care are ca obiect bunuri grevate de sarcini sau bunuri a căror procurare sau deţinere este interzisă de lege.
(3) Unităţile beneficiare nu pot accepta fonduri băneşti sau bunuri oferite cu titlul de împrumut de consumaţie.

Art. 6. – Indiferent de obiect şi valoare, donaţia, darul manual, comodatul sau sponsorizarea se încheie valabil de unităţile beneficiare numai prin înscris. Înscrisurile privind donaţia şi sponsorizarea trebuie să respecte condiţiile de fond şi de formă cerute de lege pentru aliditatea acestui act juridic.

Capitolul II
Acceptarea sau respingerea donaţiei, darului manual, comodatului şi a sponsorizării
Art. 7. – (1) Donaţia, darul manual, comodatul sau sponsorizarea se acceptă sau se respinge, în scris, de ordonatorul de credite al unităţii beneficiare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), donaţia, darul manual, comodatul sau sponsorizarea se acceptă sau se respinge de ordonatorul de credite competent, potrivit reglementărilor aplicabile în MAI, să realizeze achiziţia bunurilor care fac obiectul ofertei.

Art. 8. – (1) Unitatea beneficiară întocmeşte un raport privind oferta, al cărui model este prevăzut în formularul din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) La baza raportului privind oferta stau următoarele documente:
a) oferta: din conţinutul acesteia trebuie să reiasă cine este ofertantul şi, după caz, persoana împuternicită de acesta, care este obiectul ofertei şi cuantumul fondurilor băneşti, ori cantitatea, valoarea şi suficiente elemente de identificare a bunurilor oferite;
b) avizul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă;
c) avize, autorizări, aprobări sau alte asemenea, atunci când sunt obligatorii potrivit legii.

Art. 9. – (1) Oferta trebuie să fie însoţită de dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor ce fac obiectul donaţiei, darului manual sau sponsorizării.
(2) În cazul darului manual, atunci când nu este posibilă prezentarea unor documente privind dreptul de proprietate asupra bunului, dovada acestui drept poate fi făcută şi prin prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere, încheiată în formă autentică.
(3) Calitatea de proprietar se prezumă în cazul organismelor de nivel guvernamental sau ministerial, ori al instituţiilor de aplicare a legii din străinătate.
Art. 10. – (1) Avizul prevăzut la art. 8 alin.(2) lit.b) se emite, în scris, de structura din cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă responsabilă pe linie de protecţie internă la nivelul unităţii beneficiare, la solicitarea acesteia din urmă, înainte de iniţierea altor proceduri de promovare a raportului.
(2) Avizul negativ exprimat potrivit alin.(1) determină respingerea ofertei, fără parcurgerea altor proceduri de promovare a raportului.

Art. 11. – (1) Raportul însoţit de toate documentele referite în cuprinsul acestuia şi de documentele care au stat la baza întocmirii sale, se supune avizelor interne de specialitate, de la nivelul ordonatorului de credite competent potrivit art.8 sau, dacă nu există structuri gestionare ale domeniilor care fac obiectul avizării, de la nivelul structurii ierarhic superioare.
(2) În funcţie de obiectul ofertei, unitatea beneficiară trebuie să solicite avize interne de specialitate, din domeniul logistic, TIC, medical, relaţii internaţionale, relaţii publice sau alte asemenea.
(3) În cazuri excepţionale, pentru acoperirea unor nevoi evidente şi imediate, cauzate de existenţa unei situaţii de urgenţă, unităţile beneficiare pot accepta donaţii, daruri manuale sau sponsorizări constând în medicamente, materiale de prim ajutor, alimente, ori alte bunuri care pot servi scopurilor umanitare, fără parcurgerea procedurilor care presupun emiterea avizelor prevăzute la alin.(2) şi a celui prevăzut la art.8 alin.(2) lit.b).
(4) Viza pentru control financiar preventiv propriu şi avizul pentru legalitate sunt obligatorii.
Avizul pentru legalitate încheie procedura avizării de specialitate.

Art. 12. – (1) Raportul avizat potrivit procedurii prevăzute la art.11 se prezintă ordonatorului de credite, care decide acceptarea sau respingerea ofertei.
(2) Ordonatorul de credite aprobă raportul prin înscrierea, olograf, a menţiunii „SE ACCEPTĂ” sau „SE RESPINGE”, datare, semnare şi aplicarea ştampilei.
(3) Data aprobării raportului reprezintă data acceptării sau respingerii ofertei.
(4) Acceptarea ofertei semnifică inclusiv aprobarea măsurilor şi/sau responsabilităţilor propuse în raport.
Art. 13. – (1) În caz de acceptare, unitatea beneficiară, prin persoana împuternicită prevăzută în raportul privind oferta, încheie acul de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare.
(2) Toate contractele de donaţie, comodat sau sponsorizare încheiate, respectiv înscrisul privind darul manual se înregistrează în evidenţa unităţii beneficiare, la structura financiară.

Art. 14. – (1) După încheierea contractului/ înscrisului:
a) fondurile băneşti urmează destinaţiile prevăzute la art.63 alin.(2) sau (4) din Legea nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se utilizează conform aceloraşi prevederi şi cu respectarea destinaţiei stabilite; în cazul unităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau integral din venituri proprii, fondurile băneşti se depun în contul corespunzător de venituri bugetare şi se utilizează conform destinaţiei stabilite;
b) bunurile se înregistrează în evidenţele contabile.
(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art.63 alin.(3) din Legea nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, lunar, în termen de 5 zile de la expirarea lunii, ordonatorii de credite transmit la Direcţia Generală Financiară din cadrul MAI situaţia fondurilor băneşti provenite din donaţii, daruri manuale sau sponsorizări virate la bugetul de stat şi utilizate potrivit art.63 alin.(2) din Legea nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În situaţia în care legea sau transmiţătorul nu stabileşte destinaţia, fondurile băneşti se utilizează cu prioritate pentru achitarea datoriilor către furnizori. Fără a se limita la enumerare şi în raport de priorităţile identificate de unitatea beneficiară, aceste fonduri băneşti pot fi utilizate şi pentru:
a) finalizarea unor investiţii în curs sau a unor reparaţii capitale şi curente ale clădirilor din patrimoniu;
b) procurarea unor mijloace fixe, obiecte de inventar şi materiale prevăzute în tabelele de înzestrare şi normele de dotare, fără a se depăşi cantităţile prevăzute de acestea;
c) achiziţia unor servicii pentru nevoile unităţii beneficiare;
d) achiziţia de imobile;
e) acoperirea altor cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii unităţii beneficiare.

Capitolul III
Gestionarea dosarelor de ofertă şi transparenţa informaţiilor

Art. 15. – (1) La finalizarea procedurii, potrivit art.12, raportul privind oferta, documentele referite în cuprinsul acestuia şi documentele care au stat la baza întocmirii sale se constituie într-un dosar de ofertă, indiferent de acceptarea sau respingerea donaţiei, darului manual, comodatului sau sponsorizării.
(2) Dosarele de ofertă se păstrează la unitatea beneficiară, de către structura stabilită de conducătorul acestei unităţi sau, după caz, de ordonatorul de credite şi trebuie să fie disponibile pentru a fi puse la dispoziţie, potrivit legii, organelor de control.
(3) Dosarele de ofertă se păstrează pentru o perioadă de cel puţin 2 ani de la data încetării contractului, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încheierii contractului.

Art. 16. – (1) În cazul acceptării donaţiei, darului manual comodatului sau sponsorizării, unitatea beneficiară este obligată să asigure publicarea fotocopiei raportului privind oferta, în extras, pe pagina de internet a ordonatorului de credite acceptant sau, dacă nu există, a structurii ierarhic superioare.
(2) Extrasul prevăzut la alin.(1) se publică în condiţii care asigură accesul la informaţiile prevăzute la rubricile de la poziţiile 1 – 7 din formular şi trebuie să respecte prevederile legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi, după caz, dispoziţiile art.5 alin.(2) din Legea nr.32/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Obligaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) se aplică şi pentru eventuale documente, anexe la raportul privind oferta, care conţin informaţiile prevăzute la rubricile de la poziţiile 1 – 7 din formular.
(4) Termenele de păstrare a informaţiei pe pagina de internet sunt cele prevăzute la art. 15 alin.(3).
Capitolul IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 17. – Procedurile de acceptare sau respingere a ofertelor aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se finalizează în condiţiile şi potrivit competenţelor prevăzute de acesta.
Art. 18. – Structurile cu atribuţii de control din MAI verifică modul de respectare a dispoziţiilor prezentului ordin, conform competenţelor.
Art. 19. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ordinul are şi o serie de anexe cu clarificări. 


 

Ti-a placut articolul?

Comentarii