Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:06 17 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Este prima zi lucrătoare de aplicare. Cine nu plătește factura la utilități poate fi executat mai ușor. Citește, aici, legea, integral (document)

ro

28 Nov, 2016 13:28 4548 Marime text
În continuare, prezentăm, Legea 225/2016 așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial menționat:
 
 
Art. I.
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
1. La articolul 1 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;".
 
2. La articolul 1 alineatul (2), litera g) se abrogă.
 
3. La articolul 1, litera h) a alineatului (2), alineatul (3), partea introductivă şi literele h) -j) şi l) ale alineatului (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"h) transportul public local de călători.
 
(3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciilor comunitare de utilităţi publice prevăzute la alin. (2), înfiinţate, organizate şi furnizate/prestate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, în condiţiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.
 
(4) Serviciile de utilităţi publice fac obiectul unor obligaţii specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calităţii siguranţei şi accesibilităţii, egalităţii de tratament, promovării accesului universal şi a drepturilor utilizatorilor şi au următoarele particularităţi:
 
h) sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
 
i) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă în condiţii care să le permită să îşi îndeplinească misiunile şi obligaţiile specifice de serviciu public;
 
j) modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale;
 
l) recuperarea costurilor de exploatare şi de investiţie se face prin preţuri şi tarife sau taxe şi, după caz, din alocaţii bugetare. Măsura poate implica elemente de natura ajutorului de stat, situaţie în care autorităţile administraţiei publice locale solicită avizul Consiliului Concurenţei."
 
4. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"a) asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice - asociaţia de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice furnizate/prestate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii;".
 
5. La articolul 2, litera c) se abrogă.
 
6. La articolul 2, literele e), g), h), j), k), o) -r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice - acţiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condiţiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activităţi de utilităţi publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activităţii, punerea la dispoziţie a sistemului de utilităţi publice aferent serviciului/activităţii delegat/delegate, precum şi dreptul şi obligaţia operatorului de a administra şi exploata sistemul de utilităţi publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuată şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea;
 
. . . . . . . . . .
 
g) operator de servicii de utilităţi publice, denumit şi operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilităţi publice sau a uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice;
 
h) operator regional - operatorul societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice. Operatorul regional asigură furnizarea/prestarea serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, precum şi implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi, realizate în comun în cadrul asociaţiei. Operatorul regional se înfiinţează în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, fie prin înfiinţarea unei noi societăţi, fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenţi deţinut de o unitate administrativ-teritorială membră a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 
. . . . . . . . . .
 
j) sistem de utilităţi publice - ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări funcţionale, specific unui serviciu de utilităţi publice, prin ale cărui exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea serviciului; bunurile ce compun sistemele de utilităţi publice fac parte din domeniului public ori privat al unităţilor administrativ- teritoriale şi sunt supuse regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii;
 
k) infrastructură tehnico-edilitară - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice;
 
. . . . . . . . . .
 
o) stabilirea preţurilor şi tarifelor - operaţiunea de stabilire a structurii şi nivelurilor preţurilor şi tarifelor iniţiale, după caz, pentru serviciile de utilităţi publice, pe baza metodologiei de calcul al preţurilor şi tarifelor, elaborată şi aprobată de autoritatea de reglementare competentă;
 
p) ajustarea preţurilor şi tarifelor - operaţiunea de corelare a nivelurilor preţurilor şi tarifelor stabilite anterior, cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie, pe baza metodologiei de calcul al nivelului preţurilor şi tarifelor existente, elaborată şi aprobată de autoritatea de reglementare competentă;
 
r) modificarea preţurilor şi tarifelor - operaţiunea de corelare a nivelurilor preţurilor şi tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări în structura costurilor care conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor, pe baza metodologiei de calcul al structurii şi nivelului preţurilor şi tarifelor existente, elaborată şi aprobată de autoritatea de reglementare competentă;".
 
7. La articolul 2, după litera s) se introduc patru noi litere, literele t)-w), cu următorul cuprins:
 
"t) compensaţie pentru obligaţia de serviciu public - orice beneficiu, în special financiar, acordat operatorilor direct sau indirect din resurse de stat în perioada de punere în aplicare a unei/unor obligaţii de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligaţii de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil. În sensul prezentei definiţii, resursele de stat sunt cele prevăzute la punctul 3.2. - Resurse de stat din Comunicarea Comisiei Europene 2016/C 262/01 privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
 
u) colectivitate locală - totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială;
 
v) obligaţie de serviciu public - orice cerinţă specifică stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară în baza mandatului primit, pentru a asigura furnizarea/prestarea serviciului de utilităţi publice, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără fi remunerat corespunzător;
 
w) legi speciale - legile care reglementează serviciile de utilităţi publice enumerate la art. 1 alin. (2)."
 
8. La articolul 3, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"Art. 3.
(1) Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
 
. . . . . . . . . .
 
(3) Detalierea organizării, dezvoltării, finanţării, funcţionării şi gestionării fiecărui serviciu de utilităţi publice se face prin legi speciale, prin norme şi reglementări sectoriale adoptate prin hotărâri ale Guvernului, şi prin ordine ale autorităţilor de reglementare competente, precum şi prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale."
 
9. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 4.
(1) Sistemele de utilităţi publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale."
 
10. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 5.
(1) În vederea identificării, înregistrării, descrierii şi reprezentării pe planuri topografice şi/sau cadastrale, precum şi pe planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, informaţiile privind utilităţile publice se determină la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, în format digital raportat la sistemul de proiecţie stereografică 1970.
 
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a realiza setul de date spaţiale, definit conform dispoziţiilor art. 3 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată.
 
(3) Autorităţile administraţiei publice locale realizează setul de date spaţiale, din cadrul temei III.6. Servicii de utilităţi publice şi alte servicii publice, prevăzută în anexa nr. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată, până la data de 31 decembrie 2020, astfel:
 
a) prin conversia planurilor ce conţin informaţiile privind utilităţile publice din format analogic în format digital, în sistem de coordonate Stereografic 1970, până la data de 31 decembrie 2018;
 
b) prin măsurători topografice, pentru informaţiile ce nu vor fi recuperate prin conversia prevăzută la lit. a), până la data de 31 decembrie 2020.
 
(4) La solicitarea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiile publice/private pun la dispoziţia acesteia, cu titlu gratuit, până la data de 30 iunie 2017, planurile aferente sistemelor de utilităţi publice realizate înainte de anul 1990, în vederea realizării setului de date spaţiale prevăzut la alin. (3) lit. a).
 
(5) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară elaborează şi aprobă prin ordin al directorului general normele tehnice privind realizarea setului de date spaţiale, prevăzut la alin. (3).
 
(6) Setul de date spaţiale prevăzut la alin. (2) se realizează cu respectarea prevederilor art. 10 pct. 6 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora. Operatorii serviciilor de utilităţi publice acordă suport tehnic autorităţilor administraţiei publice locale în realizarea setului de date spaţiale şi asigură accesul în instalaţii al persoanelor care execută aceste lucrări.
 
(7) În termen de 30 de zile de la realizarea setului de date spaţiale şi servicii prevăzut alin. (2) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să permită, cu titlu gratuit, accesul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la baza de date, precum şi la modificările/actualizările ulterioare, ori de câte ori intervin extinderi sau reconfigurări ale sistemelor de utilităţi publice, în vederea publicării acestora pe geoportalul Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale al României.
 
(8) Autorităţile administraţiei publice locale care nu au realizat setul de date spaţiale prevăzut la alin. (2) au obligaţia să prevadă în bugetele locale sumele necesare contractării serviciilor pentru realizarea setului de date şi să contracteze aceste servicii până la sfârşitul anului 2017.
 
(9) În situaţia prevăzută la alin. (8), autorităţile administraţiei publice locale impun, prin caietul de sarcini al procedurii competitive de atribuire a contractelor de servicii pentru cartografierea sistemelor de utilităţi publice, obligaţia persoanelor autorizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară de a realiza seturile de date spaţiale astfel încât, prin conectarea acestora la geoportalul Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale al României, să fie respectate prevederile alin. (6).
 
(10) Dreptul de trecere pentru utilităţile publice asupra terenurilor aparţinând proprietăţilor publice şi private afectate de lucrări de înfiinţare şi extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire şi exploatare a sistemelor de utilităţi publice existente, se exercită pe toată durata existenţei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:
 
a) cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparţinând proprietăţii publice sau private a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, inclusiv asupra terenurilor care fac parte din fondul forestier naţional, prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, afectate de lucrările de înfiinţare şi extindere şi de lucrările de reabilitare, modernizare, înlocuire, întreţinere şi exploatare a sistemelor de utilităţi publice existente;
 
b) cu justă despăgubire, în cazul terenurilor aparţinând unor persoane fizice sau juridice de drept privat afectate de lucrările de modernizare, înlocuire, reabilitare, înfiinţare şi extindere a sistemelor de utilităţi publice existente.
 
(11) În cazul în care în timpul lucrărilor de intervenţie se produc pagube, operatorii au obligaţia să plătească aceste despăgubiri. Cuantumul despăgubirilor se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu ajung la un acord, prin hotărâre judecătorească.
 
(12) În exercitarea dreptului de trecere pentru utilităţile publice prevăzut la alin. (10) executanţii au şi următoarele drepturi:
 
a) să depoziteze temporar pe terenurile necesare executării lucrărilor, echipamente, utilaje, instalaţii şi construcţii auxiliare;
 
b) să desfiinţeze/restrângă, după caz, culturi, plantaţii sau alte asemenea existente, în măsura absolut necesară executării lucrărilor şi cu acordul prealabil al proprietarului."
 
11. La articolul 6, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 6.
Serviciile de utilităţi publice se organizează şi funcţionează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administraţia publică locală, descentralizarea administrativă şi financiară, dezvoltarea regională, finanţele publice locale şi cu respectarea principiilor:".
 
12. La articolul 7, partea introductivă şi literele b) -d) ale alineatului (1) şi partea introductivă şi literele a) şi c) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"Art. 7.
(1) Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor exigenţe/cerinţe fundamentale, şi anume:
 
. . . . . . . . . .
 
b) continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
 
c) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor;
 
d) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public;
 
. . . . . . . . . .
 
(2) Organizarea, furnizarea/prestarea şi gestionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure:
 
a) satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor;
 
. . . . . . . . . .
 
c) protecţia utilizatorilor;".
 
13. La articolul 8, alineatul (1) şi partea introductivă şi litera c) ale alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"Art. 8.
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice.
 
. . . . . . . . . .
 
(3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:
 
. . . . . . . . . .
 
c) asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale în scopul înfiinţării, organizării, gestionării şi exploatării în interes comun a unor servicii de utilităţi publice, inclusiv pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice;".
 
14. La articolul 8 alineatul (3), după litera d) se introduc două noi litere, literele d1) şi d2), cu următorul cuprins:
 
"d1) aprobarea documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;
 
d2) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;".
 
15. La articolul 8 alineatul (3), literele e), g), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"e) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 
. . . . . . . . . .
 
g) contractarea sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în condiţiile legii, în numele unităţii administrativ- teritoriale, pentru finanţarea programelor de investiţii în vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor publice. În cazul în care, prin contractul de delegare a gestiunii, operatorul are obligaţia de a realiza investiţii în infrastructura publică, contractarea sau garantarea unor împrumuturi de către autoritatea administraţiei publice locale, în favoarea operatorului, poate implica elemente de ajutor de stat, iar punerea în aplicare a măsurii în cauză se realizează cu respectarea reglementărilor naţionale şi comunitare în domeniu;
 
. . . . . . . . . .
 
j) stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, în situaţiile prevăzute de legile speciale;
 
k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;".
 
16. La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.
 
17. La articolul 9, partea introductivă şi literele a) şi h) ale alineatului (1) şi litera g) a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"Art. 9.
(1) Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice şi utilizatori, stabilite pe baza prevederilor prezentei legi, sunt raporturi juridice de natură administrativă, supuse normelor juridice de drept public. Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de utilizatorii serviciilor de utilităţi publice:
 
a) să asigure gestionarea serviciilor de utilităţi publice astfel încât să fie respectate obligaţiile specifice de serviciu public;
 
. . . . . . . . . .
 
h) să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor stabilite în sarcina operatorilor, inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea dispoziţiilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investiţiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii în sarcina operatorului, de asigurare a protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurare a protecţiei utilizatorilor;
 
. . . . . . . . . .
 
g) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator;".
 
18. La articolul 9 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
 
"h) să rezilieze contractele de delegare a gestiunii în condiţiile şi situaţiile prevăzute de clauzele contractuale."
 
19. La articolul 10, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"Art. 10.
(1) Două sau mai multe unităţi administrativ- teritoriale, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, pot să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi înfiinţarea, modernizarea, reabilitarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente.
 
. . . . . . . . . .
 
(4) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziţie sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale privind mandatarea şi actele juridice de constituire a oricărei asociaţii trebuie să conţină prevederi detaliate şi complete privind condiţiile de exercitare de către aceasta a mandatului special încredinţat.
 
(5) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (5) şi art. 32 alin. (4) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei."
 
20. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
 
"(51) În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale nu se pronunţă asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atribuţiilor lor."
 
21. La articolul 10, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
 
"(11) Unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice care au delegat împreună gestiunea de utilităţi publice către acelaşi operator/operator regional se pot retrage din asociaţie înainte de data expirării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majorităţii celorlalte unităţi administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale acestora, precum şi cu acordul scris al entităţilor finanţatoare, în situaţia în care beneficiază de proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene, şi numai după plata despăgubirilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciilor sau, după caz, în statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice."
 
22. La articolul 11 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
 
"a1) adoptarea şi implementarea măsurilor având ca obiectiv respectarea angajamentelor României vizând domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene în domeniu şi eliminarea disparităţilor economico-sociale ce rezultă dintre România şi celelalte state membre;".
 
23. La articolul 11 alineatul (4), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"g) promovarea colaborării, sub diferite forme, dintre autorităţile administraţiei publice locale şi sectorul privat pentru finanţarea înfiinţării, dezvoltării, modernizării şi exploatării unor servicii de utilităţi publice, respectiv a bunurilor ce compun sistemele de utilităţi publice aferente acestora;".
 
24. La articolul 11, alineatele (5) - (7) se abrogă.
 
25. La articolul 12, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"e) realizează, în colaborare cu alte autorităţi competente, sistemul indicatorilor de performanţă ai serviciilor de utilităţi publice, care să permită analiza sistemică şi comparativă a costurilor, prin raportare la o întreprindere tipică, bine gestionată şi dotată corespunzător cu resursele necesare îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public;".
 
26. La articolul 13 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"a) alimentarea cu apă şi canalizarea;".
 
27. La articolul 13 alineatul (2), literele b), c), d) şi g) se abrogă.
 
28. La articolul 13, litera h) a alineatului (2) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"h) transport public local de călători, conform competenţelor acordate prin legea specială.
 
. . . . . . . . . .
 
(5) A.R.R. este autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de transport public local de călători potrivit competenţelor acordate prin legea specială."
 
29. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"
Art. 14.
(1) A.N.R.S.C. este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, având ca obiect principal reglementarea, monitorizarea şi controlul la nivel central al activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice aflate în sfera sa de reglementare, potrivit legii."
 
30. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
 
"(11) A.N.R.S.C. funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C, cu avizul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice."
 
31. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 15.
(1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanţată integral din venituri proprii obţinute din:
 
a) tarife percepute pentru acordarea licenţelor/autorizaţiilor/atestatelor;
 
b) tarife percepute pentru menţinerea/monitorizarea licenţelor/autorizaţiilor/atestatelor;
 
c) tarifele pentru prestări de servicii acordate la cerere;
 
d) orice alte sume încasate în condiţiile legii, precum şi contribuţiile în cuantum de 0,12% datorate de:
 
(i) furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităţilor aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.;
 
(ii) operatorii economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi care nu exploatează sisteme publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor.
 
(2) A.N.R.S.C. emite facturi fiscale pentru veniturile obţinute din tarifele prevăzute la alin. (1). Nivelul acestor tarife, precum şi modul de achitare a acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C., conform reglementărilor legale în vigoare.
 
(3) Modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), precum şi cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C., conform reglementărilor în vigoare.
 
(4) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de către preşedintele A.N.R.S.C. cu acordul ordonatorului principal de credite, iar execuţia bugetară se realizează conform legislaţiei specifice în vigoare şi este supusă procedurilor controlului şi auditului intern.
 
 
(5) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează ca sursă de finanţare în anul următor. Deficitul se acoperă din excedentul realizat în anii precedenţi.
 
(6) A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanţare internaţională."
 
32. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 16.
(1) A.N.R.S.C. este condusă de un preşedinte, secondat de vicepreşedinte, numiţi şi revocaţi de prim-ministru la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru un mandat de 5 ani."
 
33. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 17.
(1) A.N.R.S.C. este asistată de un consiliu consultativ ale cărui lucrări le coordonează.
 
(2) Componenţa, modul de lucru şi remuneraţia membrilor Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. cu avizul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice."
 
34. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 18.
(1) Numărul maxim de posturi din A.N.R.S.C. este de 175, exclusiv preşedintele, vicepreşedintele şi personalul aferent cabinetului preşedintelui. Structura organizatorică, statul de funcţii şi normativele proprii de personal ale A.N.R.S.C. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a A.N.R.S.C."
 
35. La articolul 19, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"(3) Salarizarea personalului A.N.R.S.C., a preşedintelui şi a vicepreşedintelui, inclusiv drepturile băneşti şi celelalte drepturi de personal, precum şi cele pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc exclusiv în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul A.N.R.S.C. şi al contractelor individuale de muncă, în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli, prevederile actelor normative cu caracter general care vizează stabilirea drepturilor salariale colective sau individuale din sectorul bugetar nefiind aplicabile. Nivelul maxim al salariului de bază lunar brut din grila de salarizare nu depăşeşte nivelul maxim al salariului de bază lunar brut pentru personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Regimul şi principiile acestor drepturi se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C.
 
(4) Angajarea, promovarea, precum şi modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al A.N.R.S.C. se fac în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale contractului colectiv de muncă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui, în condiţiile legii."
 
36. La articolul 20 alineatului (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"a) elaborează şi stabileşte reglementări sectoriale de nivel terţiar cu caracter obligatoriu;".
 
37. La articolul 20 alineatul (1), literele c) şi d) se abrogă.
 
38. La articolul 20 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"e) avizează/aprobă stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice, atunci când/dacă aceste avize/aprobări sunt prevăzute prin legile speciale;".
 
39. La articolul 20 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:
 
"h1) monitorizează îndeplinirea de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către operatori a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (7), aplică sancţiunile contravenţionale în cazul nerespectării acestora;".
 
40. La articolul 20 alineatul (1), literele j), m) şi n) se abrogă.
 
41. La articolul 20 alineatul (1), literele o) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"o) sesizează Consiliul Concurenţei ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurenţă şi a celor din domeniul ajutorului de stat;
 
. . . . . . . . . .
 
p) propune autorităţilor administraţiei publice locale şi Consiliului Concurenţei măsuri pentru restrângerea ariilor în care se manifestă condiţii de monopol, precum şi pentru prevenirea abuzului de poziţie dominantă pe piaţă, în vederea limitării efectelor caracterului de monopol al serviciilor;".
 
42. La articolul 21 alineatul (1), partea introductivă şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"Art. 21.
(1) A.N.R.S.C. este abilitată să aprobe, prin ordin al preşedintelui acesteia, următoarele reglementări:
 
. . . . . . . . . .
 
c) regulamentul pentru atestarea instalatorilor şi operatorilor economici care proiectează sau execută obiective/sisteme publice de transport şi de distribuţie în sectorul apei;".
 
43. La articolul 21 alineatul (1), literele d) şi e) se abrogă.
 
44. La articolul 21 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
 
"f) regulamentele-cadru, caietele de sarcini cadru şi contractele-cadru de furnizare/prestare pentru serviciile din sfera sa de reglementare."
 
45. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"(2) A.N.R.S.C. elaborează şi aprobă prin ordin Regulamentul privind acordarea licenţelor, aplicabil furnizorilor/prestatorilor din sfera sa de reglementare, în conformitate cu prevederile legilor speciale."
 
46. La articolul 21, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
 
"(5) Acordarea atestatelor se face de către o comisie stabilită potrivit regulamentului prevăzut la alin. (1) lit. c), din care pot face parte, cu rol consultativ, şi specialişti cu minimum 10 ani vechime în specialitate, desemnaţi de asociaţiile profesionale cu reprezentativitate la nivel naţional din sectorul serviciilor de utilităţi publice.
 
(6) A.N.R.S.C. colaborează cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare A.N.A.P., la elaborarea documentelor standard, formularelor şi contractelor-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, care se aprobă prin ordin comun al preşedintelui A.N.A.P. şi al preşedintelui A.N.R.S.C."
 
47. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 22.
(1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii."
 
48. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
 
"(11) Încredinţarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice către operator implică încredinţarea prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activităţii, precum şi punerea la dispoziţie a bunurilor ce compun sistemul de utilităţi publice aferent serviciului/activităţii."
 
49. La articolul 22, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ- teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.
 
. . . . . . . . . .
 
(5) Sunt interzise orice înţelegeri sau acorduri de asociere şi orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilităţi publice, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei pe piaţa serviciilor de utilităţi publice."
 
50. La articolul 23, litera b) a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"b) contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, în cazul gestiunii delegate.
 
. . . . . . . . . .
 
(2) Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilităţi publice şi utilizatorii acestor servicii sunt reglementate de contractul de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice încheiat cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice, a prevederilor legale în vigoare, a regulamentelor serviciilor şi a caietelor de sarcini specifice acestora."
 
51. La articolul 24 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"Art. 24.
(1) Bunurile ce compun sistemele de utilităţi publice prin intermediul cărora sunt furnizate/prestate serviciile de utilităţi publice pot fi:
 
a) date în administrare şi exploatate în baza hotărârii de dare în administrare;".
 
52. La articolul 25, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"(5) Bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiţii impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt integrate domeniului public al acestora."
 
53. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 27.
(1) Regulile de guvernanţă corporativă prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător şi operatorilor regionali prevăzuţi la art. 2 lit. h).
 
(2) În sensul dispoziţiilor art. 2 pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, în cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la capitalul social al unei societăţi sau la patrimoniul unei regii autonome, atribuţiile de autoritate publică tutelară se exercită de unitatea administrativ-teritorială desemnată sau entitatea asociativă constituită conform prevederilor legale, după caz, aşa cum sunt prevăzute în actul constitutiv/de înfiinţare.
 
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, atribuţiile de autoritate tutelară se exercită de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale."
 
54. La articolul 28, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), serviciile de utilităţi publice pot fi furnizate/prestate şi de regii autonome de interes local sau judeţean, reglementate de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, numai dacă acestea mai au în derulare proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene, până la finalizarea acestora.
 
(4) Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridică, sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală şi ai conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi întocmesc, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale."
 
55. La articolul 29, alineatul (3) se abrogă.
 
56. La articolul 29, alineatele (10) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"(10) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele anexe:
 
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
 
b) regulamentul serviciului;
 
c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
 
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c);
 
e) indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional.
 
(11) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:
 
a) denumirea părţilor contractante;
 
b) obiectul contractului, cu indicarea activităţilor din sfera serviciului de utilităţi publice ce urmează a fi furnizate/prestate în baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt prevăzute în legile speciale;
 
c) durata contractului;
 
d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile;
 
e) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi la sistemul de utilităţi publice aferent, inclusiv conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public;
 
f) modul de repartizare a riscurilor între părţi, în cazul contractelor de concesiune;
 
g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului;
 
h) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la investiţii/programele de investiţii, precum reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanţare a acestora;
 
i) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului şi modul de monitorizare şi evaluare a îndeplinirii acestora;
 
j) preţurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii furnizării/prestării serviciului, precum şi regulile, principiile şi/sau formulele de ajustare şi modificare a acestora;
 
k) compensaţia pentru obligaţiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control şi revizuire a compensaţiei, precum şi modalităţile de evitare şi recuperare a oricărei supracompensaţii;
 
l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor şi/sau delegatarului, după caz;
 
m) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz; la stabilirea nivelului redevenţei, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică şi puse la dispoziţie operatorului odată cu încredinţarea serviciului/activităţii de utilităţi publice şi gradul de suportabilitate al populaţiei. Nivelul redevenţei se stabileşte în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru toţi potenţialii operatori de servicii de utilităţi publice, utilizându-se aceeaşi metodologie de calcul;
 
n) garanţia de bună execuţie a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire şi de executare a acesteia;
 
o) răspunderea contractuală;
 
p) forţa majoră;
 
q) condiţiile de revizuire a clauzelor contractuale;
 
r) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investiţiile realizate;
 
s) menţinerea echilibrului contractual;
 
t) cazurile de încetare şi condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
 
u) forţa de muncă;
 
v) alte clauze convenite de părţi, după caz."
 
57. La articolul 29, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:
 
"(13) În cazul serviciilor de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
 
(14) Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice este interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice delegat/delegată, se face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice."
 
58. La articolul 30, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"Art. 30.
(1) Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) se fac în baza unei documentaţii de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016.
 
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a iniţia procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea contractelor în curs; în caz contrar acestea nu pot invoca motive de urgenţă pentru atribuirea contractelor.
 
. . . . . . . . . .
 
(5) Documentaţia de atribuire cuprinde toate informaţiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de organizare, desfăşurare şi aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii şi anexele obligatorii la acestea prevăzute la art. 29 alin. (13). În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, documentaţia de atribuire se elaborează în cadrul asociaţiei, se supune avizării autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit."
 
59. La articolul 33, alineatele (2), (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"(2) Autorităţile administraţiei publice locale adoptă în maximum 30 de zile hotărârile necesare pentru asigurarea furnizării/prestării serviciilor/activităţilor de utilităţi publice în oricare dintre următoarele situaţii:
 
a) revocarea, abrogarea, anularea sau încetarea în orice alt mod a efectelor hotărârii de dare în administrare;
 
b) încetarea înainte de termen a contractului de delegare a gestiunii;
 
c) neacordarea, retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei.
 
(3) Operatorii serviciilor de utilităţi publice aflaţi în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) au obligaţia, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, de a asigura continuitatea furnizării/prestării serviciilor/activităţilor din sfera serviciilor de utilităţi publice până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.
 
. . . . . . . . . .
 
(7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice au obligaţia de a se supune controlului şi de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activităţii de control, precum şi de a pune la dispoziţia împuterniciţilor autorităţilor administraţiei publice locale, ai asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice sau, după caz, ai autorităţilor de reglementare competente toate datele şi informaţiile solicitate."
 
60. La articolul 36, alineatul (1) se abrogă.

Continuarea Legii 225/2016 in sectiunea Documente

Sursa foto: www.cvlpress.ro

Ti-a placut articolul?

Comentarii