Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
12:11 15 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Proiectul legii salarizării unitare. Despre soldele militarilor, pensii de serviciu, salarii în sănătate, sporuri, îndemnizațiile aleșilor, recompense. Altele neștiute (document)

ro

11 Apr, 2017 08:02 32234 Marime text
 
Aseară, a fost făcut public, Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fondur publice, pe care vi-l prezentăm integral.

PROIECT LEGE - CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

 SECŢIUNEA 1
 Dispoziții comune

 Art. 1 – Obiectul de reglementare
(1)Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.

(2)Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:
a. dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorulbugetar şi de supraveghere a aplicării acestora;
b. dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru
cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanţei individuale;
c. remunerarea persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.

(3)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale  ersonalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege.

(4)Prin contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în bani sau în natură care excedează sau contravin prevederilor prezentei legi.

Art. 2 – Domeniul de aplicare
(1)Dispoziţiile prezentei legi se aplică:
a. personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
b. personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
c. personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii;
d. persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă;
e. persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.
(2)Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naţionale a României şi Autorității de Supraveghere Financiară.
(3)Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau alese şi personalul care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, magistrații, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special.

 Art. 3 – Gestionarea sistemului de salarizare
(1)Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de credite.
(2)Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de Ministerul Educaţiei Naționale.
(3)Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unităţile sanitare publice, din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Sănătăţii.
(4)Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.

Art. 4 – Controlul aplicării legii
 Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează de către Guvern, prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, ministerele şi instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de alte autorităţi publice centrale autonome cu atribuţii în domeniu, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor autorităţi şi instituţii publice.

Art. 5 – Raportul salarial
 În sectorul bugetar, raportul între cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază/soldă a funcției de bază/salariu al funcției de bază/indemnizație de încadrare/indemnizație lunară este de 1 la 12.

 SECŢIUNEA a 2-a
 Principiile sistemului de salarizare

 Art. 6 – Principii
 Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:
a) principiul legalităţii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii;
b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție;
c) principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală;
d) principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi
nivelul studiilor;
e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoaşterii şi recompensării performanţelor profesionale obținute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii şi a regulamentelor proprii;
f) principiul ierarhizării, pe verticală cât și pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate;
g) principiul transparenţei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării predictibilității salariale pentru personalul din sectorul bugetar;
h) principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condițiile legii.

 SECŢIUNEA a 3-a
 Definiții
 Art. 7 - Termeni
 Termenii utilizați în prezenta lege au următoarea semnificație:
a) salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, gradației, vechimii în specialitate astfel cum este stabilită în anexele la prezenta lege;
b) solda de funcție/salariul de funcție reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, stabilită conform anexelor la prezenta lege;
c) indemnizația de încadrare reprezintă suma de bani corespunzătoare funcției, gradului, gradației și vechimii în funcție, prevăzută în anexele la prezenta lege;
d) indemnizația lunară reprezintă suma de bani la care au dreptul persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, fiind unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcției acestora; persoanele care ocupă funcții de demnitate publică nu beneficiază de sporuri permanente, sporuri temporare și/sau de doctorat;
e) salariul funcţiei de bază se compune din salariul de funcţie, salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, salariul de comandă și este echivalent cu salariul de bază;
f) solda funcţiei de bază se compune din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă și este echivalentă cu salariul de bază;
g) salariul lunar cuprinde salariul de bază sau soldele funcției de bază/salariile funcţiei de bază, ori, după caz, indemnizația lunară sau indemnizația de încadrare, compensaţiile, indemnizațiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar;
h) solda lunară cuprinde solda funcţiei de bază, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale în bani;
i) funcție similară reprezintă o funcție de același fel din cadrul aceleiași instituții sau autorități publice, care implică aceleași condiții de studii, grad/treaptă profesională, gradație, vechime în specialitate și condiții de muncă.
j) funcția de demnitate publică este acea funcție publică care se ocupă prin mandat obținut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, în condițiile legii;
k) sporul reprezintă un element al salariului lunar/soldei lunare, acordat ca procent la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare, în condițiile legii, pentru fiecare categorie de personal;
l) gradația reprezintă salariul de bază corespunzător funcției acordat în raport cu vechimea în muncă, în condițiile prezentei legi;
m) treapta profesională reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcţiilor cu studii medii;
n) gradul profesional reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcţiilor cu studii superioare şi studii medii, după caz, în condițiile legii;
o) venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de bază, soldele funcției de bază/salariile funcţiei de bază, indemnizaţiile de încadrare, indemnizațiile lunare și, după caz, compensațiile, indemnizațiile, sporurile, majorările, adaosurile, primele și premiile, precum și alte drepturi în bani şi/sau în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

 SECŢIUNEA a 4-a
 Criterii de performanță

 Art. 8 – Criterii generale
(1)Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază sau asalariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, are la bază următoarele criterii generale:
a. cunoştinţe şi experienţă;
b. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
c. judecata şi impactul deciziilor;
d. responsabilitate, coordonare şi supervizare;
e. dialog social şi comunicare;
f. condiţii de muncă;
g. incompatibilităţi şi regimuri speciale.
(2)Criteriile de performanță generale avute în vedere la promovarea în funcție, grade/trepte profesionale sau avansarea în gradație a personalului plătit din fonduri publice ori în vederea acordării unor premii sunt următoarele:
a. Cunoștințe profesionale și abilități;
b. Calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;
c. Perfecționarea pregătirii profesionale;
d. Capacitatea de a lucra în echipă;
e. Comunicare;
f. Disciplină;
g. Rezistență la stres și adaptabilitate;
h. Capacitatea de asumare a responsabilității;
i. Integritate și etică profesională.
(3)Pentru categoriile de personal plătite din fonduri publice care beneficiază de criterii specifice de performanță reglementate prin statute proprii, se aplică acestea din urmă.
(4)Conținutul criteriilor de performanță specifice domeniului de activitate, precum și procedura de evaluare, se stabilește potrivit reglementărilor aplicabile fiecărei categorii de personal.

CAPITOLUL II – Salarizarea
SECŢIUNEA 1

Sistemul de stabilire a salariilor de bază/ soldelor funcției de bază/salariilor funcţiei de bază, indemnizaţiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar

 Art. 9 – Salariile de bază/ soldele funcției de bază/salariile funcţiei de bază, indemnizaţiile de încadrare și indemnizațiile lunare
Salariile de bază, soldele funcției de bază/salariile funcţiei de bază, indemnizaţiile de încadrare și indemnizațiile lunare, sporurile şi alte drepturi salariale specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaţionale de funcţii bugetare, pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii precum și pentru funcțiile de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. I – IX din prezenta lege.

Art. 10 - Salariile de bază şi gradaţiile
 (1) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii.
 (2) Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund cinci gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, cu excepția funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor de conducere pentru care gradația este inclusă în indemnizația lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcții în anexele la lege.
 (3) Salariile de bază prevăzute în anexele I – VIII din prezenta lege pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia 0.
 (4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi procentele corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie și incluse în acesta sunt următoarele:
 - gradaţia 1 - de la 3 la 5 ani și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu procentul de 7,5% , rezultând noul salariu de bază;
 - gradaţia 2 - de la 5 la 10 ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 5% , rezultând noul salariu de bază;
 - gradaţia 3 - de la 10 la 15 ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 5% , rezultând noul salariu de bază;
 - gradaţia 4 - de la 15 la 20 de ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
procentul de 2,5% , rezultând noul salariu de bază;
 - gradaţia 5 - peste 20 de ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 2,5% , rezultând noul salariu de bază.
 (5) Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare.

Art. 11 – (1) Stabilirea veniturilor lunare pentru personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 5 şi pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia instituţiilor şi autorităţile publice finanţate integral din venituri proprii se face prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a consiliului general al municipiului Bucureşti, după caz.
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi publice ale administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în Anexa VIII, Cap. I, lit. A, pct. III şi Cap. II, lit. A, pct.III la prezenta lege.
(3) Nivelul salariilor lunare se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1), fără a depăşi limita maximă a indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a vicepreşedintelui consiliului general al municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a Municipiului Bucureşti, cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.
 (4) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice funcţionarilor publici şi personalului contractual.

Art. 12 - Modul de stabilire a salariilor de bază, soldelor funcției de bază/salariilor funcţiei de bază, indemnizaţiile de încadrare și indemnizațiile lunare
(1) Salariile de bază, soldele funcției de bază/salariile funcţiei de bază, indemnizaţiile de încadrare și indemnizațiile lunare, se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi și Anexelor I-IX, astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite.
(2) Începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare și indemnizațiile lunare, se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în Anexele I-VIII la prezenta lege cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.

Art.13 – Modul de stabilire a indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică
(1) Indemnizațiile pentru funcțiile de demnitate publică se determină începând cu 1 ianuarie 2018 prin înmulțirea coeficienților din Anexa IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.
(2) Perioada în care persoanele prevăzute la alin. (1) au ocupat funcţii de demnitate publică constituie vechime în muncă şi în specialitate.

SECŢIUNEA a 2-a
Alte drepturi salariale

Art. 14 - Drepturi salariale pentru deținerea titlului științific de doctor
(1) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.
(2) Personalul didactic de predare care solicită şi obţine gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor ordinului ministrului educaţiei naţionale, nu primeşte sporul pentru titlul ştiinţific de doctor. Cadrele didactice optează în favoarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.

Art. 15 - Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv
Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de salariul de bază mai mare cu 5%.

Art. 16 - Drepturi salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene
 (1)Personalul din instituțiile și/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de salarii  de bază/solde de funcție/salarii de funcție/indemnizații de încadrare/ indemnizații lunare ale președinților şi vicepreședinților consiliilor județene și primarilor/viceprimarilor, mai mari cu până la 25%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această creștere se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect.
(2)Pentru fiecare proiect contractat în condițiile alin. (1), conducătorul instituţiei/autorității publice nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect.
(3)Numărul maxim de persoane la nivelul unei instituții sau autorităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) care pot fi nominalizate în echipele de proiect este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu
autoritatea finanţatoare.
(4)Echipa de proiect din instituţia beneficiară este responsabilă de realizarea activităţilor stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activităţi aprobat, precum şi a celor care derivă din obligaţiile beneficiarului faţă de autoritatea finanţatoare, conform
contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat şi în conformitate cu sistemul de management şi control intern aplicabil. Activităţile prestate de către personalul instituţiei sau autorității publice nominalizat în echipele de proiect în cadrul proiectelor finanţate
din fondurile prevăzute la alin. (1) vor fi reflectate corespunzător în cuprinsul fişei postului, conform prevederilor legale în vigoare.
(5)Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/şeful de proiect semnează fişele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.
(6)Procentul de până la 25% prevăzut la alin. (1) se acordă de la data semnării contractului/acordului/ordinului de finanţare de către părţile contractante, respectiv instituţia beneficiară şi autoritatea finanţatoare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Acesta se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.
(7)Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile demnitarilor, cu excepţia funcţiilor de președinte şi vicepreședinte consiliu județean și primar şi viceprimar, şi personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului
care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare. 
(8)Cheltuielile cu salariile de bază/soldele de funcție/salarii de funcție/indemnizații de încadrare/ indemnizații lunare ale personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, pot fi rambursate de către autoritatea finanţatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate și procedurile de rambursare aplicabile, precum şi cu procentul de cofinanţare stabilit în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat cu autoritatea finanţatoare. Pentru  persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporţional cu timpul efectiv realizat, conform fişei de pontaj.
(9) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cadrul instituțiilor și/sau autorităţilor publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, cu aprobarea ordonatorului de credite. Angajarea se face cu
unicul scop de a desfășura numai activități în cadrul proiectelor finanțate în condițiile alin. (1), conform prevederilor contractului de finanțare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare. Salarizarea se va face la nivelul de salarizare
aplicabil pentru funcţiile similare în instituţia/autoritatea publică unde se desfăşoară activitatea, cu suportarea integrală a drepturilor salariale, a taxelor, impozitelor și a contribuțiilor sociale aferente din bugetul proiectului finanțat din fonduri europene, dacă
aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli eligibile de către autoritatea finanţatoare.
(10) Conducătorul instituţiei/autorității publice are obligaţia de a asigura respectarea condiţiilor şi limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate în cadrul instituţiei/autorității publice pe care o conduce.
Art. 17 - Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finanţate din fonduri europene
Personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, 
pe durata desfăşurării activităţii în acest domeniu, beneficiază de salariul de bază/solda de funcție/salariul de functie/indemnizația de încadrare mai mari cu până la 25 %. 
Art. 18 - Indemnizaţie de hrană 
(1) Ordonatorii de credite acordă indemnizaţii de hrană anuale la nivelul a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată.
(2) Indemnizaţiile de hrană anuale prevăzute la alin. (1) se acordă cu încadrarea în prevederile alin. (1) al art. 25 din prezenta lege.
Art. 19 - Salariul de bază pentru funcţiile de conducere 
(1)Salariul de bază pentru funcţiile de conducere se stabileşte la încadrarea în funcţie, de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul acesteia.
(2)În salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la gradul I, cât şi la gradul II este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

SECŢIUNEA a 3-a
Sporuri

Art. 20 – Sporul pentru munca de noapte
(1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază/solda de funcție/salariul
funcție/indemnizaţia de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
(2) Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute la art.25.
Art. 21 – Sporul pentru munca suplimentară
(1) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. 
(2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi compensată în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază/solda de
funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
(3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celealte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu
se lucrează, va fi compensată în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază/solda de funcție/ salariul de funcție/indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
(4) Plata muncii în condițiile alin. (2) și (3) se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic în scris, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii. 
(5) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de funcţii în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice sau persoanelor angajate cu timp parțial.
 
Art. 22 – Sporul pentru persoanele cu handicap 
Pentru activitatea desfăşurată de persoanele cu handicap vizual grav şi accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare.
Art. 23– Sporul pentru condiții de muncă
Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I - VIII, precum şi condiţiile de acordare a acestuia, se stabilesc prin Regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv administraţie, sănătate și asistență socială, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.
Art. 24 – Sporuri și drepturi salariale specifice 
Limita maximă a sporurilor, compensațiilor, indemnizaţiilor, adaosurilor, majorărilor, primelor, premiilor şi alte elemente ale venitului salarial specific fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzute în prezenta lege și în anexele nr. I – VIII la prezenta lege.
Art. 25 – Limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor și a altor drepturi
(1) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază, a salariilor funcțiilor de bază sau a
indemnizaţiilor lunare de încadrare, după caz.
(2) Începând cu anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzută de alin. (1), se includ şi drepturile prevăzute în Anexa II , Capitolul II, art. 2 alin. (1) şi art. 3 din prezenta lege. 
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate.
Art. 26 – Premii și prime
(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii de excelență lunare pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiilor sau autorităților publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile în bani aferente personalului
prevăzut în statul de funcţii, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.
(2) Premiile de excelență se pot acorda în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorității publice sau a sistemului din care fac parte, a participat la activități cu caracter deosebit, a
efectuat lucrări cu caracter excepțional ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ținându-se seama de evaluarea criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din prezenta lege. Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
(3) Premiile de excelență individuale lunare nu pot depăși două salarii de bază minim brute pe țară garatate în plată și se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin. (2), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizaţii sindicale.
(4) Ordonatorii de credite acordă prime de vacanță anuale, sub formă de vouchere de vacanţă prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Începând cu 1 ianuarie 2018, valoarea anuală a voucherelor de vacantă (prime de vacanță) este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă lunar proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic.
 Capitolul III
 Alte dispoziții
 Art. 27 – Salarizarea în caz de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu
(1) Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activităţii îşi păstrează gradul sau treapta profesională în care a fost încadrat anterior suspendării şi beneficiază de salariul de bază/salariul funcției de bază/solda funcției de bază/indemnizația de încadrare aferente gradului sau treptei profesionale prevăzut în anexele la prezenta lege.
(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradaţia se stabileşte luând în considerare şi perioadele care, conform legilor speciale aplicabile, constituie vechime în muncă ce se are în vedere la stabilirea drepturilor salariale.
 Art. 28 - Stabilirea salarizării pentru funcții specifice  
 (1) Autorităţile, instituţiile publice şi celelalte unităţi bugetare pot include în statele de funcţii şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii.
(2) Salariile de bază ale personalului încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, al Ministerului Finanţelor Publice, şi al Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici pentru funcţionarii publici, prin asimilare cu funcţiile şi salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege şi aplicabile categoriei de personal respective. 
Art. 29 – Cumulul de funcții pentru unele funcții specifice
(1) În cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
(2) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază. În astfel de situaţii nu sunt aplicabile prevederile art. 16 din prezenta lege.
Art. 30 - Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere
(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
(2) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
(3) În perioadele prevăzută la alin. (1) şi (2), persoana beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective.
Art. 31 – Încadrarea și promovarea unor categorii de personal 
(1) Pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiază de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) Încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale, se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative al ordonatorului principal de credite, după caz. 
(3) În situaţia în care promovarea personalului contractual sau a altor categorii de personal bugetar în funcţie, grad sau treaptă profesională, nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii.
(4) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale, se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.
(5) Promovarea în funcții, în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.
(6) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate, de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor.
(7) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" şi "nesatisfăcător", dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
Art. 32 - Transferul
(1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant în sistemul bugetar se poate face și prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent.
(2) Transferul poate avea loc după cum urmează:
a) în interesul serviciului, numai cu acordul scris al persoanei care se transferă;
b) la cererea persoanei, în urma aprobării cererii de transfer de către conducătorul autorității sau instituției publice la care se solicită transferul și de la care se transferă.
(3) Prevederile din actele normative specifice domeniului de activitate referitoare la transfer rămân în vigoare.
(4) Ordonatorul de credite, în raport cu cerinţele postului, stabileşte criterii de selecţie proprii de transfer în completarea celor prevăzute la alin. (1) şi alin. (2), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea
reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.
 
CAPITOLUL IV
 Dispoziţii finale și tranzitorii

 Art. 33 – Detaşare şi delegare
 Prevederile din actele normative referitoare la detaşare, delegare, acordarea concediilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa rămân în vigoare.
Art. 34 – Caracterul drepturilor salariale
 Sumele reprezentând drepturile salariale prevăzute de prezenta lege sunt lunare, în formă brută și supuse impozitării, potrivit legislației în vigoare.
Art. 35 – Reîncadrarea personalului
 La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului se face pe funcţii, grade/trepte profesionale și gradația corespunzătoare vechimii în muncă/vechimii în specialitate avute, cu stabilirea salariilor de bază/ soldelor funcțiilor de bază/salariilor
funcțiilor de bază, indemnizaţiilor lunare de încadrare potrivit art. 38 din prezenta lege. 
Art. 36 – Soluționarea contestațiilor
(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază/indemnizațiilor de încadrare, a sporurilor, a creșterilor salariale, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării actului
administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 30 de zile lucrătoare.
(4) Împotriva modului de soluționare a contestației persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării
contestaţiei.
Art. 37 – Aplicarea legii
(1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu 1 iulie 2017.
(2) Începând cu data de 1 iulie 2017:
a. se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna martie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;
b. prin excepţie de la lit.a, se acordă următoarele creșteri salariale: 
- soldele de funcție ale personalului militar, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat
pentru luna martie 2017;
- salariile de funcție ale polițiștilor, se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna martie 2017;
c. prin excepţie de la lit.a, salariile de bază de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare se stabilesc conform prevederilor prezentei legi. De aceste prevederi beneficiază și personalul care ocupă funcții de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităților publice locale, respectiv primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene și ai consiliului general al municipiului București.
(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:
a) salariile de bază de care beneficiază funcţiile de medici şi asistenţi medicali prevăzute în Anexa II, Capitolul I, pct. 2 la prezenta lege, se stabilesc la nivelul celor prevăzute pentru anul 2022;
b) salariile de bază de care beneficiază personalul didactic din învățământ, se majorează cu 50% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017;
c) salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție/indemnizaţiile de încadrare, ale personalului salarizat potrivit prezentei legi, cu excepția celui prevăzut la literele a) și b), se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017;
d) indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică prevăzute în Anexa IX la prezenta lege se stabilesc pe baza coeficienților și a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.
(4) În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție /indemnizaţiilor de încadrare, reprezentând ¼ din diferența dintre salariul prevăzută de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018. Data de
aplicare a creșterii respective va fi stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.
(5) În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele prevăzute în anexele la prezenta lege pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare
a majorărilor se acordă cele prevăzute pentru anul 2022.
(6) Începând cu 1 ianuarie 2018, cuantumul sporurilor, majorărilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, premiilor şi celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege, se determină utilizând salariul de bază/ solda de funcție/salariul de funcție
/indemnizaţia de încadrare stabilite conform alin. (2) lit.b şi c, alin. (3) și alin. (4).
(7) Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare se rotunjesc din leu în leu în favoarea salariatului.
Art. 38 – Aplicarea tranzitorie 
(1) Până la aplicarea integrală a prezentei legi, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare stabilit potrivit art. 37 din prezenta lege.
(2) În situaţia în care nu există funcţie similară în plată, nivelul de salarizare pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel se stabileşte prin reconstrucţie salarială, pornind de la luna
decembrie 2009, cu aplicarea succesivă a actelor normative ulterioare şi aplicarea prevederilor alin. (2) al art. 37 din prezenta lege.
Art. 39 – Indemnizațiile consilierilor locali și consilierilor județeni 
Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru
participarea la numărul maxim de ședințe este de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului general al municipiului Bucureşti, după caz.
Art. 40 – Suma lunară forfetară
În perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art.38 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, suma lunară forfetară acordată deputaților și senatorilor, se stabilește la nivelul unei indemnizații brute a
deputatului, respectiv a senatorului. 

Art. 41 - Pensiile de serviciu
Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, se suspendă temporar actualizarea în funcție de majorarea salariilor a pensiilor de serviciu ale funcționarilor publici parlamentari reglementată de alin. (5) al art. 731 din Legea nr. 215/2015, ale membrilor Corpului diplomatic şi consular al României reglementată de alin. (5) al art. 6 din Legea nr. 216/2015, ale judecătorilor şi procurorilor reglementată de alin. (5) al art. 85 din Legea nr. 303/2004, ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare reglementată de art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, precum şi actualizarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă de care beneficiază deputaţii şi senatorii, prevăzută la art. 49 alin. (6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată.
Art. 42 - Echivalarea unor studii
În baza art. 18 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea absolvenţilor ciclului I şi/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S).
Art. 43 – Răspunderea aplicării legii
Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariilor de bază sau, după caz, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, a sporurilor, creșterilor și a celorlalte drepturi salariale, precum şi acordarea de drepturi fără
respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, patrimonială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii. 
Art. 44 – Abrogarea unor dispoziții
La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
a) art. 12 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
b) alin. 2 – 5 ale art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 207/1998, cu modificările şi
completările ulterioare c) prevederile referitoare la acordarea tichetelor de masă salariaţilor din sectorul bugetar prevăzute de art. 1 din Legea 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă d) alin. 3 al art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare e) art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările ulterioare
f) alin. 3 al art. 10 din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010
g) lit. f a art. 36 din Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009, cu modificările ulterioare
h) art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare
i) alin. 2 al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale AntiDoping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010,
cu modificările şi completările ulterioare j) art. 23 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi
desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare n) alin. 11 al art. 16 din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale din România, nr.
226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare
k) Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
l) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015;
m) art.1-13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată prin modificări și completări prin Legea nr.71/2015;
n) alin.(2) al art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;
ş) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare;
o) art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
p) art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32 /2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere;
r) Legea nr. 185/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015;
s) Ordonanţa Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
ş) art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
t) alin. (10)  al art. 101 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

Întregul proiect de lege poate fi studiat în categoria Documente
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • nitulica gheorghe 24 Apr, 2017 10:25 EU AM LUCRAT IN M.A,N. TIMP DE 40 DE ANI NE INTRERUPTI CA PERSONAL CIVIL CE DREPTURI AM SI CUM SE VA APLICA SPORUL DE VECHIME IN MUNCA VA MULTUMESC