Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:08 22 02 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Florinel Ciucardel revine în PNŢCD Constanţa! Fostul consilier local din Mereni a câştigat definitiv în instanţă

ro

10 Jul, 2019 00:00 951 Marime text
Florinel Ciucardel a fost exclus din partid printr-o scrisoare primită de la noul preşedinte interimar, la data respectivă, a organizaţiei din Mereni, pierzând calitatea de consilier local, odată cu excluderea sa din PNŢCD. Acesta a încercat să îşi caute dreptatea în instanţă, însă Tribunalul Constanţa a respins cererea sa. Totuşi, la apel, Curtea de Apel Constanţa a analizat documentele depuse şi a dat câştig de cauză reclamantului, anulând documentul prin care a fost exclus din partid.
 
La Curtea de Apel Constanţa, pe 3 iulie, s-a luat în examinare recursul contencios administrativ şi fiscal declarat de recurentul - reclamant Florinel Ciucardel, cu domiciliul în Mereni, judeţul Constanţa, împotriva sentinţei civile nr. 425/19.03.2019 pronunţate de Tribunalul Constanţa - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosar ul nr. 6815/11 8/2018, în contradictoriu cu intimatul - pârât PNŢCD Constanţa.
 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr. 6815/118/15.11.2018 reclamantul Florinel Ciucardel a chemat în judecată pe pârâtul PNŢCD Constanţa, solicitând instanţei ca prin hotărâre judecătorească să se dispună anularea Hotărârii nr. 29/19.10.2018, emisă de Biroul Judeţean de Conducere Constanţa privind excluderea sa din partid.
 
S-a reţinut în cuprinsul hotărârii încălcarea de către reclamant a prevederilor art. 18 alin.2 lit.b), art. 20 lit.e) şi art. 21 lit.f) din Statutul partidului PNŢCD, consemnându-se faptul că acesta, în mod repetat, prin acţiunile sale, a adus prejudicii imaginii partidului, în sensul că s-a asociat deschis cu persoane ostile partidului în scopul blocării bunei funcţionări a organelor statutare şi că, de asemenea, nu a plătit în ultimul an cotizaţia lunară obligatorie.
 
Instanţa reţine, în continuare, că în data de 19.10.2018 a avut loc şedinţa de înfiinţare a Organizaţiei Locale PNŢCD Mereni la care au participat reprezentanţi ai PNŢCD Constanţa, dar şi noi membri înscrişi în partid, sens în care a fost întocmit procesul-verbal al şedinţei Organizaţiei Locale a PNŢCD Mereni prin care s-a propus conducerea interimară a organizaţiei ca fiind compusă din preşedinte - P. C. vicepreşedinte - H. V. şi secretar - A. V. Cu aceeaşi ocazie, s-a luat în discuţie aplicarea sancţiunii disciplinare cu excluderea din partid a reclamantului pentru încălcarea obligaţiilor statutare, procesul-verbal fiind asumat şi semnat de către noua conducere a organizaţiei locale înfiinţate, dar şi de o parte dintre membrii acesteia. Organizaţia locală Mereni a fost înfiinţată în raport de prevederile art. 25 alin.2 din Statutul Partidului.
 
Potrivit art. 42 din statut, Biroul de Conducere Judeţean are printre atribuţiile sale şi pe aceea de a judeca în primă instanţă cazurile privind abaterile membrilor forurilor de conducere la nivel judeţean şi ale membrilor birourilor organizaţiilor locale.
 
Cum s-a petrecut totul
 
În speţă, s-a constatat că hotărârea nr. 29/19.10.2018 a fost corect emisă de Biroul Judeţean de Conducere al PNŢCD Constanţa cu respectarea prevederilor art. 42 alin.1 lit.f), h), w) şi x), precum şi cele ale art. 43 lit.b) corob. cu art. 35 alin.2 lit.a) din statutul partidului, fiind aşadar motivată atât în fapt, cât şi în drept, aceasta purtând semnătura preşedintelui PNŢCD Constanţa.
 
Deşi reclamantul a invocat ca motiv de nelegalitate a hotărârii de excludere din partid încălcarea dreptului la apărare, acesta nu a argumentat în concret în ce mod i s-a încălcat acest drept, deşi trebuia să cunoască prevederile statutare şi să acţioneze în consecinţă.
 
Reclamantului i-a fost respectat dreptul la apărare, fiindu-i trimisă de către preşedintele interimar P. C. la data de 19.10.2018 invitaţie scrisă de a se prezenta la data de 22.10.2018 la întrunirea membrilor PNŢCD, invitaţie care a fost primită sub semnătură de către reclamant, conform confirmării de primire a corespondenţei, şi faţă de care reclamantul nu a dat curs.
 
Prin prisma consideraţiilor anterior expuse, Tribunalul a reţinut că în lipsa identificării vreunui motiv de nelegalitate a hotărârii nr. 29/2018 se apreciază că aceasta este întocmită în concordanţă cu dispoziţiile legale şi statutare ale partidului politic, motiv pentru care a respins acţiunea ca neîntemeiată.
 
Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs reclamantul Florinel Ciucardel, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cerere înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub nr. XXXXXXXXXXXXX la data de 15.04.2019.
 
Motivând recursul, a susţinut recurentul - reclamant că motivarea sentinţei contestate nu se susţine, argumentele fiind nereale, iar cercetarea cauzei s-a făcut superficial. Deşi instanţa a admis excepţia tardivităţii formulării întâmpinării de către pârât, cu consecinţa decăderii acestuia din dreptul de a mai invoca excepţii şi de a mai depune probe, soluţia de respingere a acţiunii este întemeiată în totalitate pe înscrisurile care trebuiau înlăturate.
 

Tribunalul Constanţa nu ar fi analizat corect dovezile

 
Instanţa de fond a apreciat în mod greşit că nu i s-a încălcat dreptul la apărare, asta în condiţiile în care la dosar există o invitaţie scrisa de P. C., prin care era chemat la acesta acasă în data de 22.10. 018 la o şedinţă. Subliniază că nu era invitat de către partidul PNŢCD Constanţa, aşa cum susţine instanţa în motivare.
 
La dosar exista plicul în care a primit invitaţia la data de 22.10.2018, plic primit pe data de 23.10.2018, când era deja exclus din partid la data de 19.10.2018, aşa cum rezultă din procesul-verbal depus la dosar şi din motivarea hotărârii de excludere din partid, care se bazează pe procesul-verbal fictiv din data de 19.10.2018.
 
Ulterior, a primit un alt plic de la numitul P. C., prin care era anunţat că la data de 22.10.2018 a fost exclus din partid şi că poate să se adreseze comisiei de onoare, lucru pe care l-a şi făcut, potrivit documentelor aflate în plicul desfăcut personal de către instanţă. Din documentele depuse la dosar de către pârât rezultă că a fost exclus de două ori, aspect ce nu a contat în faţa instanţei.
 
Instanţa a refuzat să cheme personal la interogatoriu semnatarii procesului-verbal al şedinţei din data de 19.10.2018, demers prin care se descoperea faptul că procesul-verbal este un fals. Pentru acestea, solicită ca instanţa de recurs să oblige pârâtul să depună la dosarul cauzei adresele semnatarilor procesului-verbal din data de 19.10.2018, aceştia să fie chemaţi personal la interogatoriu, demers necesar pentru dezlegarea corectă a pricinii.
 
O altă situaţie de care instanţa nu ar fi ţinut seama constă în faptul că, deşi la Mereni exista o filială legal constituită, aşa cum rezulta din copia procesului-verbal al şedinţei din 04.10.2017, document depus la dosar, la data de 19.10.2018 se înfiinţează o alta filială, în condiţii nelegale, pe baza unei hârtii în care sunt menţionate numele unor persoane care nu au ştiinţă despre acest fapt, unicul scop al acestui demers era excluderea sa, vizat fiind mandatul de consilier local.
 
În motivare, instanţa susţine că la şedinţa respectivă au participat reprezentanţi ai PNŢCD Constanţa, dar şi noi membri, lucru neadevărat, aşa cum rezultă chiar din documentul citat, respectiv procesul-verbal din 19.10.2018, pe care se găsesc menţionate doar cinci nume, toţi presupuşii semnatari fiind din Mereni, hârtia neconţinând nicio ştampilă şi nici semnătura vreunui membru al organizaţiei judeţene. Totodată, la dosar se găsesc înscrisuri denigratoare la adresa sa, acestea aparţinând unor consilieri locali aflaţi în siajul actualului primar, aceştia dorind ca reclamantul să nu mai facă parte din consiliu local.
 
Prin întâmpinarea formulată şi depusă la dosar la data de 07.05.2019, intimatul - pârât PNŢCD Constanţa a invocat excepţia inadmisibilităţii căii de atac a recursului, excepţie calificată de instanţă prin încheierea de şedinţă din data de 19.06.2019 ca fiind excepţia nulităţii căii de atac pentru neîncadrarea motivelor de recurs în cele prevăzute de dispoziţiile art.488 alin.1 Cod.pr.civ.
 
Ce a concluzionat Curtea de Apel Constanţa
 
În speţă, examinând cauza sub aspectul şi în limitele motivelor de casare arătate, Curtea constată mai multe aspecte. Cererea de recurs este întemeiată pe dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 6 şi 8 din Cod procedură civilă. Potrivit art. 488 Cod procedură civilă, „Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate:
6. când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei;
8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”.
 
Pentru a se dispune nulitatea hotărârii, recurentul trebuie să dovedească, în condiţiile art. 175 alin. (1) existenţa unei vătămări, care nu poate fi înlăturată decât prin anularea hotărârii. Judecătorii sunt datori să arate în cuprinsul hotărârii motivele de fapt şi de drept în temeiul cărora şi-au format convingerea, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor. Fără arătarea motivelor şi a probelor nu se poate exercita controlul judiciar.
 
Sentinţa civilă recurată pronunţată de Tribunalul Constanţa nu respectă aceste cerinţe. Astfel, prin Hotărârea Biroului Judeţean de Conducere a PNŢCD, Organizaţia Constanţa nr. 29/19.10.2018, s-a dispus excluderea din partid a reclamantului - recurent. Instanţa de fond a apreciat în mod greşit că reclamantului - recurent nu i s-a încălcat dreptul la apărare, în pofida dovezilor din dosar.
 
Reclamantului - recurent i-a fost trimisă de către preşedintele interimar P. C. invitaţie scrisă de a se prezenta la data de 22.10.2018, ora 12:00, în locaţia situată în comuna Mereni, ocazie cu care participa şi la întrunirea membrilor PNŢCD, ce a fost primită de recurent, sub semnătură, la data de 22.10.2018, potrivit confirmării de primire a corespondenţei, şi nu la data de 19.10.2018, cum eronat reţine prima instanţă.
 
La data încunoştinţării efective a recurentului, hotărârea Biroului Judeţean de Conducere a PNŢCD - Organizaţia Constanţa ce a dispus excluderea din partid a reclamantului era deja emisă (19.10.2018). În mod evident, reclamantul - recurent nu putea da curs invitaţiei.
 
Poziţia instanţei faţă de probă considerată relevantă a creat un avantaj inechitabil în favoarea acuzării şi, în consecinţă, reclamantul a fost lipsit de orice posibilitate practică de a contesta în mod eficient acuzaţiile împotriva lui. În ceea ce priveşte celelalte motive de nelegalitate a hotărârii invocate de recurent, ce a susţinut că faptele şi acuzaţiile aduse prin hotărâre nu au fost corect stabilite, Curtea constată că nu se mai impune analiza acestora şi implicit a sancţiunii aplicate, faţă de constatările anterioare, apreciate ca apte să determine casarea sentinţei primei instanţe.
 
Criticile formulate de recurent, fiind apreciate ca fondate în modalitatea în care au fost invocate, în temeiul art. 496 alin. 1 şi 2 şi art. 498 alin. 1 Cod procedură civilă, va fi admis recursul formulat de recurentul - reclamant împotriva sentinţei civile nr. 425/19.03.2019, pronunţată de Tribunalul Constanţa, cu consecinţa casării, în parte, a hotărârii recurate şi, rejudecând, se va admite acţiunea şi se va dispune anularea Hotărârii nr. 29/19.10.2018 emise de PNŢCD - Organizaţia Constanţa.
 
„Astfel, Curtea de Apel Constanţa admite recursul contencios administrativ şi fiscal declarat de recurentul - reclamant Florinel Ciucardel, cu domiciliul în Mereni, împotriva sentinţei civile nr. 425/19.03.2019, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în contradictoriu cu intimatul - pârât PNŢCD Constanţa. Casează în parte hotărârea şi, rejudecând, admite acţiunea şi dispune anularea Hotărârii nr. 29/19.10.2018 emise de PNŢCD - Organizaţia Constanţa. Definitivă”, se arată în hotărârea Curţii de Apel Constanţa.
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii