Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:45 07 12 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

OUG 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante şi timbrul de mediu pentru autovehicule

ro

08 Aug, 2017 00:38 54456 Marime text
Ieri a fost publicată în Monitorul Oficial al României numărul 644/7 august 2017 Ordonanța de Urgență nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.
 
Iată, conținutul integral al actului normativ:
 
Având în vedere necesitatea reglementării cadrului legal pentru instituirea unei proceduri de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a timbrului de mediu pentru autovehicule, ca urmare a Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pronunţate în Cauza C-586/14, Budişan, prin care s-a statuat, cu privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, că articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită, dar nu a fost restituită o taxă în vigoare anterior declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii, precum şi hotărârilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pronunţate în cauzele C-288/14, Ciup, şi C-200/14, Câmpean, prin care s-a statuat că modalitatea de restituire a sumelor încasate în temeiul legislaţiei naţionale contravine principiilor Uniunii Europene, respectiv principiului cooperării loiale, principiului echivalenţei şi principiului efectivităţii,

    ţinând cont de jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, potrivit căreia dreptul contribuabilului de a obţine rambursarea unor taxe percepute de un stat membru cu încălcarea dreptului Uniunii reprezintă consecinţa şi completarea drepturilor conferite justiţiabililor de dispoziţiile dreptului Uniunii care interzic astfel de taxe, statul membru fiind, aşadar, obligat să ramburseze taxele percepute cu încălcarea dreptului Uniunii, iar efectul direct al hotărârilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene îl constituie obligaţia statului român şi a autorităţilor fiscale la restituirea integrală şi imediată a taxelor auto nelegal colectate, pentru a evita o posibilă declanşare a unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene,

    având în vedere că, urmare a abrogării prevederilor legate de restituirea taxei auto, în prezent, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Administraţia Fondului pentru Mediu se confruntă cu popriri şi validări de popriri pe conturile organelor fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi aplicare de sechestre pe bunurile instituţiilor, în cadrul procedurilor de executări silite demarate de către contribuabilii-creditori, prin executor judecătoresc, în baza hotărârilor judecătoreşti obţinute, având drept consecinţă îngreunarea desfăşurării în condiţii normale a activităţii acestora,

    ţinând cont de faptul că, în vederea recuperării sumelor de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Administraţia Fondului pentru Mediu, contribuabilii au demarat şi alte acţiuni, cum ar fi formularea de plângeri penale şi/sau acţiuni în contencios administrativ pentru amendarea conducătorilor organelor fiscale,

    luând în considerare că prin neadoptarea unor măsuri urgente pentru deblocarea situaţiei există riscul de creştere incontrolabilă a nemulţumirilor cetăţenilor care solicită restituirea taxei; afectare gravă a activităţii administraţiilor fiscale şi a Administraţiei Fondului pentru Mediu, unde numărul executărilor creşte în fiecare zi, şi, implicit, afectarea colectării veniturilor bugetare, respectiv a execuţiei bugetare; creştere a nivelului sumelor suplimentare pe care bugetul general consolidat va trebui să le suporte, reprezentând cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare silită, dobânzi, care se situează la circa 13-36% în raport cu valoarea taxei propriu-zise cerută la restituire, în situaţia în care restituirea nu se realizează pe cale administrativă,

    întrucât aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 1
    (1) Contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot solicita restituirea acestora, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii, prin cerere adresată organului fiscal central competent. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Dreptul contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar prin derogare de la prevederile art. 219 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cererile de restituire se depun, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.
    (3) Prin organ fiscal central competent se înţelege Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin structurile de specialitate, cu atribuţii de administrare a creanţelor fiscale, inclusiv unităţile subordonate acesteia.
    (4) La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare.
    (5) Cererea de restituire se soluţionează prin decizie emisă de către organul fiscal central competent, în conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se comunică contribuabilului, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    a) pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018;
    b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicul, în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019.
 
    (7) Împotriva deciziei prevăzute la alin. (5) contribuabilii pot face contestaţie în condiţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei.
    (8) Organul competent, prevăzut la art. 272 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionează contestaţia în termenul prevăzut la art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie care se comunică de îndată contestatorului.
    (9) Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi contestate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 
    ART. 2
    Prin excepţie de la prevederile art. 1, în situaţia achitării sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de către societăţile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de către proprietarii care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.
 
    ART. 3
    (1) Hotărârile judecătoreşti definitive care au ca obiect restituirea sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire, precum şi cele care devin executorii după termenul prevăzut la art. 1 alin. (2) se aduc la îndeplinire potrivit dispoziţiilor stabilite de către instanţa judecătorească, prevederile art. 1 alin. (1), (5) şi (7)-(9) aplicându-se în mod corespunzător de către organul competent, prin decizie emisă de către acesta. Prin organ competent se înţelege organul fiscal central sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz.
    (2) În cazul hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se stabilesc ca organe competente pentru soluţionarea acestora atât organul fiscal central, cât şi Administraţia Fondului pentru Mediu, cererea de restituire se soluţionează de către organul competent la care se depune.
    (3) Dobânzile datorate contribuabililor în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti sunt cele dispuse de instanţa judecătorească sau, după caz, prevederile art. 1 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
 
    ART. 4
    (1) Restituirea sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1), art. 3, 5 şi 6 se realizează din bugetul de stat sau din bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în funcţie de bugetul în care s-au făcut venit sumele încasate, în contul bancar indicat de solicitant în cererea sa de restituire.
    (2) Cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, care sunt în sarcina statului român, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită a sumelor prevăzute la art. 3 se suportă din bugetul de stat sau din bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu, după caz.
 
    ART. 5
    (1) Sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Prevederile art. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător.
    (2) Sumele rămase de restituit, reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Dobânzile datorate contribuabililor aferente sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc de către organele competente, pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor şi data restituirii acestora, ori conform celor dispuse prin hotărârile judecătoreşti definitive sau, după caz, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 1 alin. (1).
 
    ART. 6
    În cazul cererilor depuse conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care nu au fost emise decizii de soluţionare a cererii, sumele se restituie, din oficiu, de organul fiscal central, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Prevederile art. 1 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
 
    ART. 7
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice procedură de executare silită se suspendă de drept până la finele perioadei prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a) sau b), după caz.
 
    ART. 8
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul mediului şi ministrul finanţelor publice aprobă prin ordin comun normele metodologice de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
    ART. 9
    În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul mediului şi ministrul finanţelor publice aprobă, prin ordin comun, modelul de cerere prevăzut la art. 1 alin. (1).
 
    ART. 10
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2015, cu modificările ulterioare, şi Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 20 iunie 2014, cu modificările ulterioare.

Bucureşti, 4 august 2017.
    Nr. 52.


Sursa foto: ZIUA de Constanta

Ti-a placut articolul?

Comentarii

 • claudiu 21 Apr, 2018 21:22 Oare mai incep cei de la anaf restituirea taxei....?
 • Tinculescu Viorel-Emilian 05 Feb, 2018 18:53 Azi am primit Hot.Civilă definitivă a Curții de Apel, prin care Ad.Financiară trebuie să-mi restituie într-o singură tranșă contravaloarea timbrului de mediu plătit în 2014, plus dobânda legală, plus cheltuielile de judecată. Mâine 06.02.2018 merg să depun cerea de restituire. Întrebare: Care este termenul legal în care Ad.Financiară trebuie să-mi vireze în cont suma datorată conf. Hot. Curții de Apel.
 • Mihai S. 05 Jan, 2018 12:27 Buna ziua ! As vrea sa stiu daca pot recupera taxa auto (timbru poluare) pe doua autoturisme pe care le'am avut in perioada 2013-2016 si pe care le'am instrainat. Pe unul am platit 100 €, iar pe celalalt 600€ . Mentionez ca detin chitantele in original si copii dupa actele lor ! Va multumesc anticipat, pentru raspuns !
 • popa alin 28 Dec, 2017 11:28 Salut, pot recupera taxa auto daca am vandut autoturismul si nu am copie dupa certificatul de inmatriculare??Mentionez ca am copie dupa catre, si chitanta care atesta plata in original.
 • lorena iancu 18 Dec, 2017 21:04 am cistigat in instanta inca din 2014 prin hotarire definitiva taxa -auto ,am recuperat in 2015 prima transa ,de circa 2 ani nu mai primesc nimic ,am fost la ANAF sector 2 si mi sa raspuns sa astept ca sa sistat restituirea taxei ,ce sa cred cu hotarire definitiva pe acest subiect nu mai este valabil si facem fiecare ce vrem in tara asta ,ca nu se mai respecta nici o lege incit am ajuns sa credem ca sintem o tara de cacat
 • Cornel 04 Dec, 2017 10:28 Daca am decizia de la ANAF am di luat in 20 ianuarie prima transa de bani ,urma in luna noiembrie sa primesc a doua transa de bani ,dar mi s a spus ca s au sistat platile ,oare trebuie sa mai depun alta cerere la ANAF acuma pentru celelalte 4 transe de plata ?
 • Vasile 08 Nov, 2017 15:12 Buna ziua. Stie cineva ce se intampla cu cei care au avut procese in instanta pentru restituirea timbrului de mediu si li s-a respins cererile de chemare in judecata, ca asa se zicea ca timbrul de mediu e legal. La astia li se mai restituie taxa conf. OUG 52/2017 ?
 • Kovacs Zsolt 03 Nov, 2017 20:00 Tot asa am vandut masina anul trecut la care am platit taxa nu mai am nic un acte,pot recupera taxa?Multumesc pentru raspuns.
 • liliana 20 Oct, 2017 11:42 daca am vandut autoturismul si nu mai am cartea de identitate si nici certificatul de inmatriculare / am doar chitanta cu care am platit si decizia de calcul , pot recupera taxa? multumesc
 • Mihai 01 Oct, 2017 11:09 Daca intra din nou taxa..si eu am un audi si 2007 cu motor 3000 diesel..cat platesc la inscriere in 2018?
 • Vio 26 Sep, 2017 09:23 Vreau sa depun cerere pentru restituirea taxei pentru timbru de mediu. Cei de la ANAF nu stiu sa ma lamureasca. Eu am cumparat masina in 2015 am platit toate taxele inclusiv la ANAF timbru de mediu.In 2016 am vandut masina fiului meu. Acum ce acte trebuie sa depun eu ca anexa la cerere? Cine face cererea eu sau fiul meu.?Pun documentele de atunci sau cele de acum?
 • Florin Tudose 26 Aug, 2017 15:41 Anul trecut am avut actiune in instanta cu timbrul de mediu si am pierdut procesul. Doresc sa stiu daca pot recupera timbrul de mediu si cheltuiala cu avocatul. ... Tip solutie: Respinge cererea Solutia pe scurt: Respinge acţiunea ca nefondată. ... Atat scrie pe portal la actiunea in instanta. Documentele depuse la ANAF se pot trimite si pe email scanate impreuna cu cererea propriu-zisa sau trebuie prezenta obligatorie a proprietarului cu documentele originale? Multumesc anticipat pentru raspuns.
 • Cornel 26 Aug, 2017 08:30 Aceeași situație,am plătit taxa si am vandut autoturismul.Mai pot recupera taxa?
 • eugen 24 Aug, 2017 12:40 Daca am instrainat masina intre timp si nu mai am certificatul de inmatriculare si cartea tehnica cum procedez? Eu am platit toate taxele.
 • Marius 24 Aug, 2017 09:00 Bună ziua . În cât timp se restituie bani acum cu noua lege? Tot în 5 ani ? Sau toți odată!
 • dutu 16 Aug, 2017 21:12 Am intrat in posesia deciziei ANAF privind restituirea taxei de poluare autoturism Daster cumparat in 2010(urmare unei tergiversari care a durat 2 ani).prima rata de restituire am primit-o in luna aprilie 2016.Urma conform graficului sa primesc a 2-a rata in aprilie 2017.La solicitarea mea de a-mi restitui rata/2017,mi s-a raspuns ca nu se vor mai plati conf ordonantei din ianuarie 2017. Intrebarea este urmatoarea:din nou fac cerere tip,o iau din nou de la capat pentru a-mi recupera restul de 4 rate?
 • Aurelian Moldoveanu 14 Aug, 2017 20:05 Anul trecut am inaintat actiune in instanta pentru recupararea taxei de mediu si, bineinteles, am pierdut procesul. Doresc sa situ daca se pot recupera si sumele platite in cadrul procesului catre avocatul care m-a reprezentat, si diferitele sume pentru timbre fiscale, etc. cheltuite pe timpul procesului, dat fiind ca solutia procesului a fost nefavorabila, dar nu din cauza mea.