Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:42 19 06 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Legea privind mecanismul de prevenire a conflictului de interese în atribuirea contractelor de achiziţie publică (text integral)

ro

21 Oct, 2016 05:42 3636 Marime text
Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat, pe 17 octombrie, anul acesta, Legea privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Integritate (ANI).
 
Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, numărul 831/20 octombrie 2016.

Actul normativ reglementează, prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, denumit Sistemul Prevenție (PREVENT), prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.  
 
Sistemul va funcționa pe baza datelor înscrise în formularele de integritate, înregistrate în SEAP, cu ocazia derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică și prelucrate de inspectorii de integritate în condițiile legii.   
 
Autoritățile contractante au obligația de a asigura completarea și actualizarea formularului de integritate,  de la publicarea în SEAP a documentației de atribuire, pe tot parcursul derulării procedurii și până la publicarea anunțului de atribuire a contractelor de achiziție publică.  Formularul de integritate este accesibil, în format electronic, autorităților contractante și se completează în SEAP. 
 
Partea tehnică a fost finalizată încă de anul trecut, urmând ca aceasta să fie operaționalizată în termenele prevăzute de lege, respectiv la 8 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 13, art. 14, alin. (3) și (4) și art. 15, care intră în vigoare la 3 zile de la publicare.  
 
Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică (text integral)
 
Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale. Constituirea mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică
Art. 1. -
(1) Scopul prezentei legi este prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.
(2) Achiziţia publică include atât achiziţiile publice reglementate de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cât şi achiziţiile sectoriale reglementate de Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
Art. 2. -
Se constituie, în temeiul prezentei legi, în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, denumită în continuare A.N.I., Sistemul informatic integrat pentru prevenirea şi identificarea potenţialelor conflicte de interese, denumit în continuare Sistemul prevenţie.
Art. 3. -
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) autorităţile contractante/entităţile - autorităţile prevăzute la art. 4 şi entităţile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv entităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
b) sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, reglementat la art. 3 alin. (1) lit. nn) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv la art. 3 alin. (1) lit. qq) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
c) procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică - toate achiziţiile publice desfăşurate prin SEAP de o autoritate contractantă sau o entitate.
Art. 4. -
(1) Mecanismul de verificare ex ante se exercită de către A.N.I., prin Sistemul prevenţie şi activitatea specifică a inspectorilor de integritate, prin raportare exclusivă la persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare.
(2) Analiza informaţiilor cuprinse în Sistemul prevenţie şi transmiterea avertismentelor de integritate se realizează de către inspectori de integritate constituiţi într-o structură distinctă în cadrul A.N.I., organizată potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al A.N.I, atribuţiile, sarcinile şi răspunderile inspectorilor de integritate fiind cele cuprinse în Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Sistemul prevenţie funcţionează pe baza datelor înscrise în formularele de integritate, înregistrate în SEAP, cu ocazia derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi prelucrate de inspectorii de integritate în condiţiile legii.
Art. 5. -
(1) Formularul de integritate întocmit în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese face parte din documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi cuprinde 3 secţiuni, după cum urmează: Secţiunea I - Date privind procedura de achiziţie, factorul decizional, comisia de evaluare, consultanţii şi experţii cooptaţi; Secţiunea a II-a - Date despre ofertanţi/candidaţi; Secţiunea a III-a - Măsuri de înlăturare a potenţialului conflict de interese, dispuse ca urmare a unui avertisment de integritate.
(2) Autorităţile contractante/Entităţile au obligaţia de a asigura completarea şi actualizarea formularului de integritate, de la publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire, pe tot parcursul derulării procedurii şi până la publicarea anunţului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Formularul de integritate este accesibil, în format electronic, autorităţilor contractante/entităţilor şi se completează în SEAP.
(3) Formularul de integritate se întocmeşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege şi conţine date şi informaţii referitoare la procedura de atribuire iniţiată în SEAP, care vor fi actualizate, după caz, pe parcursul derulării procedurii de atribuire şi în conformitate cu menţiunile cuprinse în anexă.
(4) Fiecare autoritate contractantă/entitate are obligaţia de a desemna, prin act administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu completarea şi actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de către autoritatea respectivă.
Art. 6. -
(1) În cazul în care, la momentul completării formularului de integritate, comisia de evaluare nu a fost desemnată sau dacă, după completarea acestuia, au intervenit modificări cu privire la datele transmise, persoana responsabilă prevăzută la art. 5 alin. (4) are obligaţia efectuării modificărilor corespunzătoare în termen de maximum 2 zile de la desemnarea comisiei de evaluare sau de la intervenirea acestor modificări, dar nu mai târziu de momentul deschiderii ofertelor.
(2) În termen de 5 zile de la deschiderea ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie publică, persoana responsabilă prevăzută la art. 5 alin. (4) procedează la completarea secţiunii a II-a a formularului de integritate.
(3) În cazul în care persoana responsabilă prevăzută la art. 5 alin. (4) nu completează secţiunea a II-a a formularului de integritate în termenul prevăzut la alin. (2), SEAP generează simultan o alertă către autoritatea contractantă/entitate şi către A.N.I.
(4) Dacă în urma primirii unui avertisment de integritate sunt dispuse măsuri de înlăturare a potenţialului conflict de interese, persoana responsabilă operează modificările necesare, după caz, în secţiunile I şi II ale formularului de integritate şi completează secţiunea a III-a a acestui formular, în termen de 3 zile de la dispunerea acestor măsuri.
(5) În situaţia în care datele şi informaţiile menţionate în avertisment nu sunt actuale, persoana responsabilă prevăzută la art. 5 alin. (4) poate comunica, în termen de 3 zile de la publicarea avertismentului în SEAP, inspectorului de integritate documente justificative din care rezultă acest aspect. Ca urmare a primirii acestei comunicări, inspectorul de integritate validează sau invalidează avertismentul de integritate, în termen de două zile de la primirea comunicării.
CAPITOLUL II
Avertismentul de integritate
Art. 7. -
(1) Sistemul prevenţie preia informaţiile colectate în mod automat în formularele de integritate din interconectarea cu SEAP şi determină emiterea unor notificări privind potenţiale conflicte de interese.
(2) În sensul alin. (1), în vederea identificării potenţialelor conflicte de interese şi a validării notificărilor emise de sistem, inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. efectuează analiza datelor şi informaţiilor din Sistemul prevenţie, monitorizând sistemul, prin raportare la toate reglementările specifice aplicabile fiecărei proceduri de atribuire şi la persoanele comunicate în formular şi care fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.
(3) În cazul în care, în urma analizei specifice, inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. detectează elemente ale unui potenţial conflict de interese, aceştia sunt obligaţi să transmită avertismentul de integritate emis de Sistemul prevenţie, în maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii completării secţiunii a II-a a formularului.
(4) Lipsa unui avertisment de integritate sau lipsa unei măsuri dispuse de conducătorul autorităţii contractante/entităţii ca urmare a emiterii unui avertisment de integritate nu împiedică desfăşurarea de proceduri de identificare, evaluare, cercetare şi angajare a răspunderii civile, disciplinare, administrative, contravenţionale sau penale a persoanelor faţă de care se constată încălcări ale prevederilor legale.
Art. 8. -
(1) Avertismentul de integritate emis de A.N.I. este disponibil, prin intermediul SEAP, autorităţilor contractante/entităţilor, A.N.I., precum şi autorităţilor cu atribuţii de verificare, monitorizare şi control al procedurii de achiziţie publică. A.N.I. comunică, totodată, avertismentul de integritate, prin mijloace electronice de comunicare, persoanei responsabile prevăzute la art. 5 alin. (4), care este obligată să îl transmită de îndată persoanei vizate de potenţialul conflict de interese, precum şi conducătorului autorităţii contractante/entităţii.
(2) Conducătorul autorităţii contractante/entităţii care primeşte avertismentul de integritate este obligat să dispună toate măsurile necesare pentru evitarea conflictului de interese, prin dispunerea de măsuri specifice precum înlocuirea membrului în comisia de evaluare sau excluderea ofertantului, candidatului, ofertantului asociat, subcontractantului sau terţului susţinător, aflaţi într-un potenţial conflict de interese, potrivit reglementării specifice.
(3) Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice verifică dacă au fost implementate măsurile necesare pentru eliminarea situaţiei de conflict de interese, în conformitate cu atribuţiile sale specifice.
(4) Semestrial, A.N.I. efectuează informări, în cazul achiziţiilor finanţate din fonduri europene, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Fondurilor Europene, precum şi către alte instituţii cu atribuţii în gestionarea fondurilor europene, referitor la numărul de avertismente de integritate emise cu privire la aceste proceduri.
Art. 9. -
Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.
Art. 10. -
Organele judiciare, persoanele cu atribuţii de control, respectiv persoanele cu atribuţii de verificare a conformităţii, potrivit procedurilor specifice aplicabile în cazul fiecărui fond european, organele cu atribuţii de supraveghere, prevenire şi control al neregulilor sau fraudelor la fondurile comunitare, precum şi persoanele cu atribuţii de control în materia legalităţii derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii au acces la datele şi informaţiile necesare, potrivit competenţelor lor legale, date care sunt cuprinse în Sistemul prevenţie, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între A.N.I. şi entităţile implicate.
CAPITOLUL III
Dispoziţii tranzitorii şi finale
 
Art. 11. -
Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi, autoritatea contractantă/entitatea are obligaţia de a respecta dispoziţiile art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv art. 70 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
Art. 12. -
Activităţile din cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese, desfăşurate în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 13. -
În aplicarea prevederilor cap. I, preşedintele A.N.I. şi conducătorii autorităţilor contractante/entităţilor pot emite acte administrative specifice.
Art. 14. -
(1) A.N.I. publică trimestrial, pe pagina sa de internet, analize şi statistici privind rezultatele mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de achiziţie publică.
(2) Sistemul prevenţie operează cu date colectate prin formularele de integritate din SEAP şi cu informaţiile necesare gestionate, potrivit legii, de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
(3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) stabilesc modalităţile concrete de colaborare, încheind în acest sens protocoale de colaborare cu A.N.I., în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 17.
(4) Agenţia pentru Agenda Digitală a României permite interconectarea Sistemului prevenţie la SEAP.
Art. 15. -
Guvernul va aloca A.N.I., precum şi, după caz, instituţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) resursele financiare, materiale şi logistice, în vederea funcţionării în cadrul A.N.I. a Sistemului prevenţie.
Art. 16. -
(1) Prezenta lege se aplică exclusiv procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică declanşate după intrarea în vigoare a acesteia, potrivit art. 17.
(2) Procedurile de verificare a procesului de achiziţie publică din fondurile europene, respectiv de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii sunt şi rămân aplicabile.
(3) Prezenta lege nu aduce atingere aplicării altor prevederi legale privind prevenirea conflictului de interese faţă de persoanele care nu fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.
Art. 17. -
Prezenta lege intră în vigoare la 8 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 13, art. 14 alin. (3) şi (4) şi art. 15, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Lege adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
Bucureşti, 17 octombrie 2016.
Nr. 184.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii