Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:35 16 02 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

A fost modificat Ordinul MAI referitor la înmatricularea vehiculelor şi permisul de conducere. Text integral

ro

14 Jun, 2017 02:43 20248 Marime text
În Monitorul Oficial partea I numărul 431 din 12 iunie a fost publicat Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 58/2017 de modificarea şi completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor şi permisul de conducere.

Iată, integral, textul ordinului, semnat de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan:

Ministrul Afacerilor Interne emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
 
„(4) Autorităţile competente potrivit alin. (2) Încasează tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare şi a autorizaţiilor provizorii.
(5) Sumele prevăzute la alin. (4) pot fi achitate prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
„Art. 11. —în situaţia în care, potrivit dispoziţiilor prezentului ordin, pentru efectuarea operaţiunilor solicitate este necesară copia unui document, aceasta poate fi transmisă şi în format electronic, prin e-mail, la adresa pusă la dispoziţie în acest scop şi publicată pe pagina de internet a instituţiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.”

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) În cazul transmiterii certificatului de înmatriculare prin serviciile poştale, serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor eliberează solicitantului un document, cu valabilitate pentru 15 zile, care atestă înmatricularea vehiculului și emiterea certificatului de înmatriculare corespunzător."

4. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) cererea solicitantului, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;”.

5. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie; în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor;”.

6. La articolul 7 alineatul (1), literele i) şi j) se abrogă.

7. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin (3).”

8. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
na) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;".

9. La articolul 8 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie; în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor;”.

10. La articolul 8 alineatul (1), literele h) şi m) se abrogă.

11. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3).”

12. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:
„Art. 81. — În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului se realizează prin utilizarea actului de înstrăinare-dobândire prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.069/1.578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „Impozite şi taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, fişa de înmatriculare a vehiculului prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. b) şi art. 8 alin. (1) lit. b) nu se mai solicită.”

13. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

14. La articolul 13 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;
(...)
c) certificatul de înmatriculare deteriorat sau, după caz, declaraţia de pierdere sau furt a acestuia;".

15. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare al vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3)."

16. La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă;”.

17. La articolul 14 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
„g) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia”;.

18. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3).”

19. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. — (1) Până la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competente potrivit art. 1 alin. (2) autorizează provizoriu circulaţia autovehiculelor şi a remorcilor neînmatriculate.
(2) Autorizaţia de circulaţie provizorie se emite pentru o perioadă de maximum 90 de zile sau pentru perioade mai scurte, care, cumulat, nu pot depăşi 90 de zile. Valabilitatea autorizaţiei de circulaţie provizorie nu poate depăşi data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.”

20. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă;".

21. La articolul 16 alineatul (1), litera c) se abrogă.

22. La articolul 16 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„f) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu;”.

23. La articolul 16 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„h) copia declaraţiei vamale, după caz, pentru vehiculele de provenienţă străină pentru care se solicită autorizarea de circulaţie provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depăşesc 30 de zile”.

24. La articolul 17 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă.”;

25. La articolul 17 alineatul (2), litera c) se abrogă.

26. La articolul 17 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu;”

27. La articolul 20, litera f) se abrogă.
28. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. — (1) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate pot depune o cerere privind radierea din circulaţie, al cărei model este prevăzut în anexă, dacă fac dovada depunerii acestora într-un spaţiu adecvat.”

29. După articolul 29 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
 
Art. II. — Ordinul ministrului administraţiei și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) În cazul apariţiei unei defecţiuni tehnice, desfăşurarea probei practice se întrerupe, examinatorul consemnând, la rubrica «Menţiuni» din anexa la testul de examen, ora şi punctajul de penalizare acumulat de candidat pe timpul conducerii autovehiculului. Proba practică se reia odată cu înlocuirea autovehiculului, iar examenul continuă până la îndeplinirea cerinţelor probei pentru categoria respectivă, în situaţia în care proba nu mai poate fi reluată în aceeaşi zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat în cel mai scurt timp posibil.”

2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Înregistrarea în aplicaţia informatică de examinare şi susţinerea probelor de examen sunt condiţionate de prezentarea documentului/documentelor care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, în original, şi a dosarului de examinare. Documentele prezentate în original se restituie după verificarea datelor.”

3. La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Dosarul de examinare trebuie să conţină următoarele documente:”

4. La articolul 6 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) extrasul de pe cazierul judiciar în termenul de valabilitate;”

5. La articolul 6 alineatul (2), litera d) se abrogă.

6. La articolul 6 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e) dovada de plată a contravalorii permisului de conducere.”

7. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de acesta. Modelul formularului privind exprimarea consimţământului/depunerea personală a certificatului de cazier judiciar este prevăzut în anexa nr. 2L"

8. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Contravaloarea permisului de conducere se achită prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

9. La articolul 6, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(6) În cazul în care se solicită obţinerea mai multor categorii, fiecare dosar întocmit pentru categoria solicitată suplimentar trebuie să conţină câte o fotocopie a extrasului de pe cazierul judiciar/certificatului de cazier judiciar în termenul de valabilitate. Fotocopia se realizează de serviciul public comunitar.
(7) În cazul străinilor şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, extrasul de pe cazierul judiciar/certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, potrivit legii.”

10. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Candidaţii susţin proba teoretică în aceeaşi zi în care dosarul de examinare este înregistrat în aplicaţia informatică. În caz contrar, bonul de ordine prevăzut la art. 4 alin. (2) Îşi pierde valabilitatea.”

11. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
„(51) Programarea prevăzută la alin. (5) se poate efectua şi de către şcolile de conducători auto, prin utilizarea unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie gratuit de către D.R.P.C.I.V., pe bază de protocol.”

12. La articolul 10 alineatul (5), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Testele trebuie să cuprindă şi noţiuni specifice categoriilor pentru care se susţine examinarea, după cum urmează:".

13. La articolul 17 litera c), punctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„1. stăpânirea vehiculului, ţinând cont de următoarele: folosirea corectă a scaunului, a tetierelor şi a centurii de siguranţă; utilizarea corectă a farurilor; folosirea corectă a ambreiajului, a schimbătorului de viteze, a acceleraţiei, a frânei şi menţinerea direcţiei, numai pentru categoriile BE, C1, C, C1E, CE, D1E şi DE; confortul călătorilor, care implică conducerea calmă, fără accelerări brutale sau frânări bruşte, numai pentru categoriile D1, D, D1E, DE, Tb şi Tv;
2. conducerea judicioasă şi cu grijă pentru mediul înconjurător, ţinând cont de turaţia motorului, de treptele de viteză, de frână și de acceleraţie, numai pentru categoriile BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE şi Tr;”.

14. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 24. — Anexele nr. 1—9 fac parte integrantă din
prezentul ordin.”

15. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

16. În anexa nr. 4 „Caracteristicile care trebuie îndeplinite de autovehiculele folosite pentru examinarea la proba practică”, paragrafele Categoria C1, Categoria C1E, Categoria D1, Categoria D1E se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Categoria C1
Un vehicul din categoria C1 cu masa maximă autorizată de cel puţin 4.000 kg, cu o lungime de cel puţin 5 m şi care poate să atingă o viteză de cel puţin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roţilor în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puţin tot atât de lat şi înalt precum cabina.
Categoria C1E
Un ansamblu alcătuit dintr-un vehicul de examen din categoria C1 şi o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puţin 1.250 kg; acest ansamblu are lungimea de cel puţin 8 m şi poate să atingă o viteză de cel puţin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care este cel puţin tot atât de lat şi înalt precum cabina; de asemenea, corpul închis poate să fie puţin mai îngust decât cabina, cu condiţia ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.
(...)
Categoria D1
Un vehicul din categoria D1 cu masa maximă autorizată de cel puţin 4.000 kg, cu lungimea de cel puţin 5 m şi care poate să atingă o viteză de cel puţin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roţilor în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.
Categoria D1E
Un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria D1 şi o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puţin 1.250 kg, care poate atinge o viteză de cel puţin 80 km/h; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care are cel puţin 2 m lăţime şi 2 m înălţime; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg."

Art. III. — Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere, achitată prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) documentul de identitate, respectiv paşaport diplomatic şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, paşaport de serviciu şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi documentul din care rezultă codul numeric personal atribuit de autorităţile competente din România;”.

3. în anexa nr. 3, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:
„10. Insula Jersey"

Art. IV. — Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 260/2011 pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 30 noiembrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
„f) să nu exercite o funcţie sau să desfăşoare activităţi în cadrul unei şcoli de conducători auto;”.

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. — (1) Pentru înscrierea la curs, solicitantul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—f) trebuie să transmită D.R.P.C.I.V., cu cel puţin 15 zile înainte de începerea cursului, următoarele documente:
a) cererea pentru înscrierea la curs, semnată de solicitant;
b) avizul medical şi psihologic, în original, cu menţiunea «apt» pentru a conduce vehicule din categoria/categoriile pentru care solicită formarea ca examinator, în termenul de valabilitate.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să conţină şi o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d) şi f).
(3) Serviciul regim permise de conducere şi examinări din cadrul D.R.P.C.I.V. verifică dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—f) şi, în caz afirmativ, confirmă înscrierea acestuia cu cel puţin 5 zile înainte de începerea cursului.
(4) Data planificării cursului se comunică serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor de unde provin solicitanţii care au depus cereri pentru înscriere.”

3. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Examenul se consideră promovat atunci când candidatul răspunde corect la cel puţin 40 de întrebări din testul tip grilă şi obţine calificativul «Admis» la proba practică.”

Art. V. — Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 123/2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 6 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere, achitată prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;".

2. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„f) două fotografii ale titularului, color, în format 35 x 38,5 mm, de dată recentă, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2)."

3. La articolul 3 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Fotografiile titularului trebuie să respecte următoarele cerinţe:”.

4. La articolul 3 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) fotografiile prevăzute la alin. (1) lit. f) se aplică atât pe cerere, în spaţiul anume destinat, cât şi pe procura specială, în colţul din dreapta sus, şi se certifică inclusiv din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. (2) prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular.”

5. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
„(7) Copia actului de identitate, prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b), poate fi transmisă şi în format electronic prin e-mail la adresa pusă la dispoziţie în acest scop şi publicată pe pagina de internet a instituţiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor căruia îi este adresată solicitarea.”

6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) După implementarea cererii în Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi vehiculelor înmatriculate, permisului de conducere anterior îi încetează valabilitatea. Până la eliberarea noului permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, titularului i se eliberează un document cu valabilitatea de 15 zile, cu excepţia situaţiei în care documentele au fost transmise în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3).”

Art. VI. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, Bucureşti, 24 mai 2017.
Nr. 58.

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii