Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:48 05 04 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Licitaţie publică la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Află amănunte

ro

12 May, 2019 15:08 711 Marime text
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” organizează licitaţie pentru atribuirea unui contract de prestări servicii pentru toaletarea copacilor. Data limită pentru depunerea ofertelor este 17 mai 2019, ora 13.00.

Licitaţia, cu denumirea “Toaletare copaci în funcţie de diametru, operaţiuni de tăiere prin doborâre/secţionare/corecţie, operaţiuni de tăiere lăstariş/tuia, tocat lemn şi transportat în locuri de depozitare - la rampa ecologică”, are o valoare estimată de 126.520 de lei.

Durata contractului

Contractul are o durată de 60 de zile de la data semnării. Valoarea contractului va include toaletarea arborilor în funcţie de diametru, operaţiunile de tăiere prin doborâre/secţionare/corecţie, operaţiuni de tăiere lăstariş/tuia cu personal calificat şi utilaje adecvate (automacara, camion). Potrivit contractului, resturile vegetale şi cele lemnoase rezultate din toaletare vor fi tocate, încărcate şi transportate la rampa ecologică.

Câştigă agentul economic care oferă preţul cel mai scăzut
 
Contractul de prestari servicii se va încheia cu ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul realizat în baza criteriului “preţul cel mai scăzut”, fără posibilitatea de ajustare a preţului, urmând ca executarea contractului să se realizeze în baza comenzilor emise de achizitor în funcţie de necesitate şi de fondurile bugetare disponibile.
Plata se va face în termen de 60 de zile de la data confirmării de primire a facturii de către autoritatea contractantă. Recepţia se va finaliza prin întocmirea unui proces verbal de recepţie.
“Preţul cel mai scăzut” a devenit criteriu în conformitate cu articolul 187, aliniat (3), litera a) din Legea numărul 98/2016 privind achiziţiile publice. Acest criteriu se aplică doar ofertelor admisibile.
 
Cum se poate ajunge la rezilierea contractului

În cazul în care recepţia se face cu obiecţiuni, în procesul-verbal întocmit de comisie se vor indica acele lipsuri care trebuiesc remediate. Termenele de remediere se stabilesc împreună cu prestatorul la momentul constatării acestora. Toate cheltuielile aferente recepţiei vor fi suportate de către prestator. Recepţia se va considera finalizată numai dupa semnarea proceselor verbale de recepţie, de către ambele părţi, fără obiecţiuni. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a prestării serviciilor atrage după sine rezilierea contractului de drept, fara intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti.
 
Condiţii de participare:

Operatorul economic trebuie să prezinte următoarele documente: 1. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lânga Tribunalul Teritorial din care să rezulte că operatorul economic este constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, că are capacitate profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului; 2. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidate (buget local şi buget de stat) la momentul prezentării; 3. Cazier judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv; 4. Declaraţii privind neîncadrarea în situaţiile prevazute de articolele 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016, conform Formularelor transmise la solicitare. Declaraţiile se vor prezenta în original, odată cu oferta; 5. Declaraţie privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă; 6. Declaraţie privind confidenţialitatea ofertei; 7. Înscrisuri privind demonstrarea experienţei similare din ultimii 3 ani;  8. Se va depune oferta de preţ pentru toate operaţiunile solicitate de autoritatea contractantă în secţiunea “Specificaţii tehnice” şi va include toate cheltuielile. Preţul ofertat nu trebuie să depăşească valoarea totală estimată fără TVA. Preţurile vor fi exprimate în lei, doar cu două zecimale. Nerespectarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă va atrage descalificarea ofertei ca fiind neconformă.
În cazul unei asocieri, formularele şi/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de către fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizează. Pentru subcontractanţi se aplica prevederile articollului 51, aliniat 2 din H.G. 395/2016.
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii