Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:38 17 01 2018 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Spitalul Clinic CF Constanța organizează concurs de recrutare pentru asistenți medicali, infirmieri, îngrijitoare și muncitor

ro

14 Mar, 2015 19:03 3327 Marime text
Spitalul Clinic CF Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

asistent medical debutant – Secția Clinică Medicină Internă II;
asistent medical debutant – Secția Clinică Chirurgie Generală;
asistent medical generalist – Secția Clinică Medicină Internă II;
asistent medical generalist principal – Secția Clinică Chirurgie Generală;
infirmier – Secția Clinică Chirurgie Generală (2 posturi);
îngrijitoare – Secția Clinică Chirurgie Generală (3 posturi);
muncitor III – instalații sanitare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
asistent medical debutant – Secția Clinică Medicină Internă II,
asistent medical debutant – Secția Clinică Chirurgie Generală:
nivelul studiilor-post liceale;
fără vechime în specialitate.
asistent medical generalist – Secția Clinică Medicină Internă II:
nivelul studiilor-post liceale;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 6 luni.
asistent medical generalist principal- Secția Clinică Chirurgie Generală:
nivelul studiilor-post liceale;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 5 ani;
examen pentru obţinerea gradului principal.
infirmier – Secția Clinică Chirurgie Generală (2 posturi):
nivelul studiilor-generale şi curs de infirmiere organizat de OAMMR sau alţi furnizori autorizaţi;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 6 luni.
îngrijitoare – Secția Clinică Chirurgie Generală (3 posturi):
nivelul studiilor-generale;
fără vechime în specialitate.
muncitor III – instalații sanitare:
nivelul studiilor– categorie de calificare instalaţii sanitare;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
03 aprilie 2015, ora 09,00: proba scrisă;
06 aprilie 2015, ora 09,00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic CF din Constanța, bulevardul 1 Mai, nr.5-7, telefon 0241/485.358.

Ti-a placut articolul?

Comentarii