Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:42 20 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Fiscul vrea să repare sediul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanţa (document)

ro

03 Sep, 2015 15:08 1036 Marime text
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunţat, ieri, că va participa, potrivit anunţului 162496, la o licitaţie publică. Fiscul intenţionează să atribuie un contract privind „Servicii de întreţinere corectivă, preventivă, reparare şi asistenţă tehnică pentru infrastructură fizică suport aferentă spaţiilor tehnice de nivel central şi a spaţiilor unde îşi desfăşoară activitatea Unitatea de Imprimerie Rapidă Râmnicu Vâlcea şi Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa”.  
Potrivit anunţului, publicat de licitatiepublica.ro, valoarea estimată fără TVA este între 37.773,51 şi 906.564,35 euro. Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreagă durată a acordului-cadru: Lot 1; între 35.833,33 şi 860.000,00 euro Lot 2; între 710,76 şi 17.058,26 euro Lot 3; între 1.229,42 şi 29.506,09 euro Valoarea maximă estimată pentru cel mai mare contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de: Lot 1: 430.000,00 euro Lot 2: 8.529,13 euro Lot 3: 14.753,04 euro.
În anunţ se mai arată că trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi şi se vor face estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, conform preambul Caiet de Sarcini. Contractul/contractele vor avea un termen pentru finalizare de 24 luni începând de la dată atribuirii contractului.
Printre condiţiile contractului se numără şi anumite depozite şi garanţii. Astfel, cuantumul garanţiei de participare este 18.131,00 euro fără TVA, din care: Lot 1: 17.200,00 euro, Lot 2: 341,00 euro, Lot 3: 590,00 euro sau echivalent în lei la cursul BNR, valabil cu 5 zile înainte de dată limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire conform art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Contul autorităţii contractante: RO26TREZ7005005XXX000860 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv minim 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi de 10% din suma fără TVA a fiecărui contract subsecvent. Garanţia de bună execuţie se constituie fie: a) printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract (art.90, alin.1) din HG 925/2006 modificată de HG 834/2009); prevederile art. 86 alin. (2)-(4) din HG 925/2006 actualizată se aplică în mod corespunzător; b) în cazul în care părţile convin, prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În situaţia în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante în conformitate cu HG nr.1045 din 19.10.2011.
Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante se vor face prin virament  (ordin de plată) de la bugetul de stat.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate
1.Declaraţie privind neincadrarea în prevederile art.180 din OUG nr.34/2006. Condiţie de calificare: Ofertantul nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi criminale. Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal (Completare Formular 1). Notă: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertulsustinator (după caz).
2. Declaraţie privind neincadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal (Model - Formular 2). Notă: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertulsustinator (după caz).
3. Declaraţie "Certificat de participare la licitaţie cu oferta independenţa" Documente de confirmare: Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal (completare Formular 3). Notă: În cazul unei asocieri, acest formular trebuie prezentat pentru întreagă asociere, semnat de către fiecare reprezentant legal al operatorilor economici care formează asocierea.
4. Declaraţie privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din OUG
nr. 34/2006. Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal (completare Formular 4).
Pentru această declaraţie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menţionat sunt următoarele: Octavian Deaconu, secretar general, Narcisa Brădeanu, director general, Direcţia generală de buget şi contabilitate, Toma Costreie, director general, Direcţia generală juridică, Marius Daniel Peştină, director general, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Virgiliu Păun, director general adjunct, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Mircea Manolescu, şef serviciu, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Colniceanu Maria, şef serviciu, Serviciul Unitatea de Imprimerie Rapidă Vâlcea, Alexandru Năstase, director general, Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Corneliu Spulber, şef serviciu, Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Marin Mihai, consilier superior, Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne. Notă: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, terţul susţinător, subcontractant (după caz).
Cerinţă nr.5 Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata către bugetul general consolidat, eliberat de organul fiscal competent, pe rază căruia îşi are sediul social operatorul economic, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor, cu excepţia impozitelor şi taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de către organele competenţe; autoritatea contractantă va exclude ofertantul care înregistrează datorii la bugetul consolidat (indiferent de cuantumul acestora) în luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor (această dată se va corela cu termenul legal al scadenţei la plata); prezentat în original/copie legalizată/copie pe care este menţionat pe fiecare pagină "conform cu originalul" semnat de către reprezentantul legal şi ştampilat;
Cerinţă nr.6 Certificat privind plata taxelor şi impozitelor locale, eliberat de organul fiscal competent, pe rază căruia îşi are sediul social operatorul economic, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor, cu excepţia impozitelor şi taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de către organele competenţe; autoritatea contractantă va exclude ofertantul care înregistrează datorii la bugetul local (indiferent de cuantumul acestora) în luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor(această dată se va corela cu termenul legal al scadenţei la plata); prezentat în original/copie legalizată/copie pe care este menţionat pe fiecare pagină "conform cu originalul" semnat de către reprezentantul legal şi ştampilat;
În măsură în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situaţiei datoriilor la dată solicitată, operatorii economici pot depune o declaraţie pe propria răspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Într-o astfel de situaţie, devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011, privind criteriile de calificare şi selecţie. Pentru persoanele juridice române documentele se prezintă în original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul iar pentru persoanele juridice străine documentele se prezintă în original sau copie conformă cu originalul şi vor fi însoţite de traducere autorizată şi legalizată.
i) Informaţii privind persoane juridice/fizice române: Din Certificatul constatator trebuie să rezulte că domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii şi din care să reiasă următoarele date:
a) denumirea operatorului economic şi toate datele de identificare;
b) codul unic de înregistrare;
c) sediul social valabil, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităţi (adresa);
d) numele reprezentanţilor legali ai operatorului economic;
e) domeniul de activitate principal;
f) domeniile de activitate secundare;
g) situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii);
h) administratorul/împuternicitul operatorului economic.
Documentul va fi utilizat şi la verificarea situaţiei personale a ofertantului.
Certificatul se va prezenţa în oricare dintre formele original, copie legalizată, copie cu menţiunea "conform cu originalul".
Autoritatea contractantă va solicită ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea
îi) Informaţii privind persoane juridice/fizice străine : Prezentarea de documente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, conforme legii ţării de rezidenţă a operatorului economic (se va verifică prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do).
- prezentarea Certificatului de Rezidenţă Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic în curs., anexandu-se şi traducerea autorizată în limba română.
Autoritatea contractantă va solicită ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenţa pentru conformitate documentul în original sau copie legalizată.
- Atestare ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie) pentru instalaţii electrice, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23 din 2013 (Anexă 1, Capitolul I, art. 2) privind "atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic". (Doar pentru Lotul 1 şi Lotul 2)-copie legalizată sau copie conformă cu originalul;
- Autorizare de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă pentru întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu. (Doar pentru Lotul 1) - copie legalizată sau copie conformă cu originalul, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1490/2004, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 259/2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă şi a Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare în "întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
- Autorizare de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă pentru pentru întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor. Doar pentru Lotul 1, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1490/2004, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 259/2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă şi a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare în "întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor" - copie legalizată sau copie conformă cu originalul;
- Autorizare IGPR-MAI pentru întreţinerea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei. Doar pentru Lotul 1, în baza art. 34 din Legea nr. 333/2003 privind pază obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor - copie legalizată sau copie conformă cu originalul;
Capacitatea economică şi financiară
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate
Operatorul economic trebuie să facă dovadă că a realizat o medie a cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 ani, de cel puţin:
Lot 1: 430.000,00 euro;
Lot 2: 8.529,00 euro;
Lot 3: 14.753,00 euro.
Cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru
Anul 2014: 1 euro = 4,4446 RON
Anul 2013: 1 euro = 4,4190 RON.
Anul 2012: 1 euro = 4,4560 RON;
Ofertanţii care trebuie să facă conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către BCE.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenţa Formularul 6 - Informaţii generale, din Secţiunea formulare, datat, semnat de către reprezentantul legal şi ştampilat, în original.
Capacitatea tehnică
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate
Se solicită operatorului economic să facă dovadă că a prestat în ultimii trei ani, până la termenul limita de depunere a ofertelor:
- servicii de întreţinere, reparare şi înlocuire sisteme de electroalimentare şi sisteme de climatizare;
- servicii de monitorizare şi întreţinere sisteme de alarmare incendiu, efracţie şi control acces, în valoare cumulată de minimum:
Lot 1: 300.000,00 euro;
Lot 2: 8.529,00 euro;
Lot 3: 14.753,00 euro.
, în cadrul a maxim 3 (trei) contracte.
- Pentru dovedirea celor declarate, se solicită ofertantului prezentarea de documente/ contracte/procese verbale de recepţie parţiale/finale (copie lizibilă cu menţiunea conform cu originalul).
Pentru perioada aferentă anilor 2014, 2013, 2012, conversia monedelor în care este exprimat preţul contractelor se va efectua conform cursului de schimb menţionat la pct.III.2.2). Pentru anul 2015 se va utiliza cursul BNR comunicat la dată publicării anunţului de participare.
- Declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport şi instrumentele necesare executării serviciilor aferente contractului, inclusiv a autovehiculelor necesare echipelor mobile de intervenţie, a instrumentelor de măsură şi control necesare prestării activităţilor, aşa cum sunt definite în Caietul de Sarcini.
Un (1) manager de proiect responsabil cu asistenţă tehnică
(COR 2015 - 242101 sau echivalent). Cerinţă este aplicabilă doar pentru Lotul 1
Un (1) electrician autorizat ANRE gradul IIB,(COR 2015 - 215303 sau echivalent),conform art. 11 din Ordinul 90/2009 al preşedintelui A.N.R.E. privind Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic. Cerinţă este aplicabilă doar pentru Lotul 1
Un (1) specialist în sisteme de securitate autorizat IGPR
(COR 2015 - 215222 sau echivalent), conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind pază obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, [art. 27 (6) şi (7)] . Cerinţă este aplicabilă doar pentru Lotul 1
Patru (4) electricieni autorizaţi ANRE gradul IIB, dintre care unul autorizat UPS-uri AEG (minim 30kVA) şi unul autorizat UPS-uri AEC (minim 30kVA), (COR 2015 - 215303 sau echivalent), conform art. 11 din Ordinul 90/2009 al preşedintelui A.N.R.E. privind Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic . Cerinţă este aplicabilă doar pentru Lotul 1
Doi (2) frigoriferişti/frigotehnişti calificaţi pentru lotul 1 şi un (1 frigoriferist/frigotehnist calificat pentru lotul 2 , conform Ordinului nr. 1659 din 22.06.2011 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare, indicativ I5-2010,(COR 2015 - 712701 sau echivalent).
Doi (2) tehnicieni autorizaţi IGPR pentru sisteme de alarmare împotriva efracţiei (COR 2015 - 242115 sau echivalent), Conform cu H.G. nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 333/2003 şi Instrucţiunile Ministrului Afacerilor Interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică, [art. 27 (6) şi (7)]. Cerinţă este aplicabilă doar pentru Lotul 1
Doi (2) tehnicieni calificaţi pentru sisteme de alarmare a incendiilor
(COR 2015 - 742213 sau echivalent)Conform cu Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a Normelor Generale de prevenire şi stingere a incendiilor [art. 1 (2) k, art. 30 şi art. 51 (1) şi (2)]. Cerinţă este aplicabilă doar pentru Lotul 1
Un (1) tehnician calificat pentru sisteme de stingerea incendiilor (COR 2015 - 742213 sau echivalent), în conformitate cu Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a Normelor Generale de prevenire şi stingere a incendiilor [art. 1 (2) m, art. 30 şi art. 51 (1) şi (2)] - Cerinţă este aplicabilă doar pentru Lotul 1
Documente doveditoare pentru asigurarea unui nivel corespunzător al managementului calităţii
(ISO9001:2008 sau echivalent). Pentru lotul 1, 2 şi 3
Documente doveditoare pentru asigurarea unui nivel corespunzător al managementului de mediu (ISO14001:2008 sau echivalent). Pentru lotul 1 şi 2
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completă şi prezenţa Formularul 8 din Secţiunea Formulare - Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani - semnat, datat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către persoană împuternicită de acesta. Se va completă şi prezenţa Formularul 9 din Secţiunea Formulare, semnat, datat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către persoană împuternicită de acesta. Pentru expertul propus, autoritatea contractantă solicită ofertantului prezentarea CV-ului (Europass) în original şi semnat de către persoană propusă iar pentru dovedirea celor cuprinse în CV se vor prezenţa: copii cu menţiunea "conform cu originalul" ale diplomelor obţinute şi ale documentelor, atestatelor şi autorizărilor solicitate sau orice alte documente relevante, precum şi declaraţia de disponibilitate - Formularul 10. Pentru expertul propus, autoritatea contractantă solicită ofertantului prezentarea în copie cu menţiunea "conform cu originalul" a autorizării solicitate, precum şi declaraţia de disponibilitate. Pentru operatorii economici care prezintă experţi străini, se solicită prezentarea atestatului/autorizaţiei emis în baza actelor normative din ţară de origine, traducere autorizată în limba română, precum şi declaraţia de disponibilitate. Documentele se vor prezenţa copie lizibilă cu menţiunea "conform cu originalul".
Criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut”. Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 19.10.2015, ora 11:00. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta timp de 90 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)
Finanţarea se va face din fonduri bugetare.
Lot nr. 3 este cel pentru servicii de întreţinere corectivă, preventivă, reparare şi asistenţă tehnică pentru infrastructură fizică suport aferentă spaţiilor tehnice - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa. Este vorba despre servicii de întreţinere corectivă, preventivă, reparare şi asistenţă tehnică pentru infrastructură fizică suport aferentă spaţiilor tehnice. Valoarea estimată fără TVA: între 1,229.42 şi 29,506.09 euro. Durata va fi de 24 luni de la dată adjudecării contractului. Valoarea garanţiei de participare este: 590.00 euro.
Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic. Programul este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică. În cazul în care un ofertant uzează de prevederile art.11 alin. (4) din HG nr. 925/2006, cu modificările su completările ulterioare, în anexă care va însoţi declaraţia respectivă, acesta trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea. În conformitate cu prevederile art. 271 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care se va depune contestaţie, contestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună conduită pentru întreagă perioada cuprinsă între dată depunerii contestaţiei/cererii/plângerii şi dată rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instanţei de judecată de soluţionare a acesteia. Informaţiile privind cantităţile minime şi maxime ale acordului cadru şi ale unui contract subsecvent se regăsesc la nivelul Caietului de Sarcini după cum urmează: pt lot 1 în Preambul pag 4-24, pt lot 2 pag. 79-80 iar pentru lotul 3 pag. 96-98.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii