Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:53 16 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

IPJ Constanţa recrutează candidaţi

ro

22 Apr, 2015 12:40 1680 Marime text
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, cu sediul în Municipiul Constanţa, Bulevardul Mamaia, nr. 106, recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2015, în raport de locul de domiciliu, înscris în cartea de identitate al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora.
  1. ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” *
  1. Învăţământ cu frecvenţă
Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă/ specializarea/specialitatea Locuri/ beneficiar Nr. locuri
Total Din care
Romi Maghiari Alte min. 
                 FACULTATEA DE POLIŢIE
 Drept Drept Poliţie 65 IGPR, 2 DGMRU, 10 IGI, 5 DRPCIV, 6 SPP
Total 88 - - -
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Ordine şi siguranţă publică Poliţie 250 IGPR 250 5 3 2
Total 338 5 3 2
 
  1. Învăţământ cu frecvenţă redusă
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Ordine şi siguranţă publică  
Poliţie
25 25 -
 
  1. ŞCOLI POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE*
 
Unitatea de învăţământ
Specialitatea/calificarea
Locuri/ beneficiar Nr. locuri propuse
Total Din care
Romi Minorităţi 
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” - Câmpina Agent de poliţie 1 DGL, 4 DRPCIV,
500 IGPR
505 5 3
Şcoala de Agenţi de Poliţie
„Septimiu Mureşan” - Cluj-Napoca 
125 IGPR 125 3 2
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti Maistru militar auto 4 DGL, 1 DCTI, 3 IGPR 8 1 -
Total locuri - Învăţământ postliceal 638 9 5
 
NUMĂRUL DE LOCURI LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE 2015
 
  1. Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă
 
Nr. crt. Instituţia militară de învăţământ Domeniul de licenţă  
Domeniul/ specialitatea militară
Total locuri
 
1.
 
Academia Forţelor Terestre
Nicolae Bălcescu”
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
 
Managementul sistemelor de comunicaţii militare
Comunicaţii şi informatică
10 45
Management economico-financiar
Finanţe-contabilitate
29
Ştiinţe administrative Administraţie publică
Intendenţă
6
   2. Academia Tehnică Militară
 
Inginerie de armament, rachete şi muniţii Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului 4 72
Inginerie geodezică Topogeodezie şi automatizarea asigurării geodezice 1
Inginerie genistică Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare 3
Ingineria autovehiculelor Blindate, automobile şi tractoare 6
Inginerie civilă Construcţii şi fortificaţii 7
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Echipamente şi sisteme electronice militare 7
Transmisiuni 17
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională  
27
 
3. Institutul Medico-Militar Sănătate Medicină generală 15 DM
4. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Psihologie-informaţii 5 IGPR
Studii de securitate şi informaţii 15 DIPI
5 IGPR
Total număr de locuri – învăţământ universitar                     157
 
b). Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă
 
Nr. crt. Instituţia de învăţământ Specialitatea/ specializarea Nr. locuri Total
 
 
1.
 
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre
„Basarab I”
- Piteşti -
Armament şi instalaţii de lansare 5 38
Tehnică de comunicaţii 11
Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii 21
Construcţii 1
                                                                            Total număr de locuri – învăţământ postliceal                     38

Activitatea de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I. precum şi pentru şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale se realizează până la data de 29.05.2015, iar pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne se realizează până la data de 07.08.2015.
 
Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare adică să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
m) candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior şi au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat trebuie să respecte prevederile art. 142 alin. (6), (61), (62) şi (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi „admis” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă. Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2015 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.
 
Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt următoarele:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (pentru instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. şi pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti);
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia    candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
Fac excepţie de la prevederile alineatelor anterioare persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de recrutare:
a) au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);
b) au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2015;
c) sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
d) au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;
e) cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
f) nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;
g) sunt „apţi medical” conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informaţii;
h) sunt apţi psihologic;
i) au o conduită civică şi morală corespunzătoare;
j) nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
k) în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;
l) candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;
m) sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care întocmeşte dosarul de candidat;
n) acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;
o) acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;
p) în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.
 De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii nu se acordă derogări.
 Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii:
a) tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
b) adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
c) cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii.
 
Documentele cuprinse în dosarul de recrutare al candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale sunt:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse (pentru candidaţii care provin din promoţiile anterioare) sau adeverinţa eliberată de liceu din care să reiasă faptul că este înscris la sesiunea de bacalaureat 2015 şi copia legalizată după foaia matricolă (numai pentru absolvenţii promoţiei 2015);
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
d) copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
f) cazierul judiciar;
g) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
h) 3 fotografii tip buletin de identitate;
i) două fotografii color 9 x 12 cm;
j) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
k) avizul psihologic;
l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
 
Suplimentar documentelor prevăzute la alin. (2) şi alin (3), candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.
Prin excepţie de la prevederile alin. (5), candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă.
Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.
Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.
Candidaţii care au mai multe opţiuni vor constitui dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat. În cazul acestora fişa medicală se depune în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuţii de recrutare.
 
Examinarea medicalăExaminarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare.
 
Evaluarea psihologicăEvaluarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv ale Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, potrivit planificării întocmite împreună cu şefii structurilor de resurse umane ale acestora.
 
Data limită până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare pentru finalizarea acestuia este 12.06.2015 pentru instituţiile de învăţământ superior şi pentru şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale, iar pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne este 21.08.2015.
 
 
Organizarea şi desfăşurarea etapei a II-a de selecţie a candidaţilor
- învăţământ cu frecvenţă
 
A. Înscrierea candidaţilor la sediul instituţiilor de învăţământ
Înscrierea la concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale MAI a candidaţilor care au fost declaraţi „apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ.
În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidaţii prezintă următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul, în termen de valabilitate;
b) diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original/copie legalizată; absolvenţii promoţiei 2015 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat prezintă adeverinţă eliberată de liceu, cu precizarea mediei generale şi a notelor obţinute la examenul de bacalaureat, mediilor obţinute în anii de studiu, termenului de valabilitate a adeverinţei şi a faptului că nu a fost eliberată diploma;
c) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în Regulamentele/metodologiile de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior pentru anul 2015;
Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
a) atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.
Candidaţii care au fost declaraţi „apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se vor prezenta în perioada 19-20.07.2015 la sediul Academiei de Poliţie şi în perioada 05 – 06.09.2015 la sediul şcolilor de agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Române pentru care au optat, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs (după caz) şi pentru eliberarea legitimaţiilor de concurs.
Candidaţii Ministerului Afacerilor Interne pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se înscriu la sediul acestor unităţi de învăţământ, potrivit calendarului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ.
 
Perioada de desfăşurare a etapei a II-a de selecţie în cadrul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor InterneEtapa a II-a de selecţie a candidaţilor la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, respectiv concursul de admitere, se desfăşoară potrivit calendarului admiterii stabilit pentru fiecare facultate, în perioada 19 iulie – 02 august 2015.
În vederea participării la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, candidaţii sunt obligaţi să achite o Taxă de înscriere la concurs, în valoare de 350 lei. Taxa de înscriere la concurs se achită la prezentarea candidaţilor la sediul Academiei, în vederea înscrierii la concursul de admitere.
Sunt scutiţi de plata taxei, candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai jos:
a) sunt orfani de ambii părinţi;
b) provin din casele de copii sau din plasament familial;
c) sunt copii ai personalului didactic în activitate;
d) sunt copii ai personalului M.A.I., în activitate, pensionat sau decedat;
e) sunt copii ai funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare).
Candidaţii pentru învăţământul cu frecvenţă redusă nu beneficiază de scutire de plată a taxelor prevăzute de prezentul Regulament. Taxa de înscriere la concurs nu se restituie.
 
Etapa a II-a de selecţie a candidaţilor la şcolile postliceale ale MAI , respectiv concursul de admitere, se desfăşoară în perioada 05 – 13 septembrie 2015, conform graficelor stabilite de către unităţile de învăţământ.
Etapele de desfăşurare a probelor de concurs pentru admiterea la alte instituţii de învăţământ pe locurile MAI sunt afişate pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.
Şcolile de agenţi de poliţie ale Poliţiei Române vor organiza probele concursului de admitere după următorul calendar:
a)  în perioada 07–10.09.2015: probele eliminatorii - contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice;
b) în data de 11.09.2015: proba de verificare a cunoştinţelor constând într-un test –grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere).
Tematica şi bibliografia pentru concursurile de admitere se regăsesc pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.
 
 
C. Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice
Contravizita medicală a candidaţilor se realizează la sediul instituţiilor de învăţământ, de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor, pe baza fişei medicale tip MAI şi se finalizează prin emiterea unui aviz medical de tipul „apt”/„inapt” şi verificarea îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi prin observarea directă a existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta  de vară, în urma cărora candidaţii vor fi declaraţi „promovat” sau, după caz, „nepromovat”.
Lista nominală cu candidaţii declaraţi „inapt” pentru admitere la contravizita medicală efectuată la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, va fi transmisă la şcolile postliceale pentru care aceştia au a doua opţiune, prin grija Comisiei de admitere a Academiei.
Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor, cu excepţia celor pentru Academia Naţională de Informaţii ”Mihai Viteazul”, se realizează conform probelor şi baremelor prevăzute în Anexa la prezentul anunţ.
Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor recrutaţi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne se realizează în ziua de 07 iulie, ora 08.00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, str. Jandarmeriei nr. 9–11, sector 1, Bucureşti.
În vederea susţinerii probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii vor avea asupra lor echipamentul sportiv adecvat.
La probele eliminatorii - contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice - nu se admit contestaţii.
Candidaţii care optează pentru Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti susţin probele eliminatorii la instituţia de învăţământ, conform planificării - contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice, stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine, proba de creativitate.
 
D. Probele de verificare a cunoştinţelor 
Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se stabilesc prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2015 şi constau într-un test grilă la următoarele discipline:
- istorie, limba română, limba străină - engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă - pentru admiterea la Facultatea de Poliţie;
Proba de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la şcolile postliceale ale MAI se organizează cu respectarea metodologiei de admitere şi constă într-un test grilă la disciplinele limba română şi limba engleză sau franceză, respectiv cunoştinţe din domeniul ştiinţelor exacte - matematică şi fizică, la Şcoala Boldeşti.
Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere se postează pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.
 
Organizarea şi desfăşurarea recrutării şi selecţiei candidaţilor pentru admiterea la
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - învăţământ cu frecvenţă redusă
 
Recrutarea personalului MAI pentru admiterea la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă a programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, organizat de Facultatea de Poliţie a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, se realizează cu respectarea condiţiilor legale şi criteriilor specifice de recrutare a candidaţilor prevăzute de Ordinul m.i.r.a. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Candidaţii trebuie să îndeplinească baremele şi criteriile de aptitudine medicală, fizică şi psihică prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. d) din ordinul anterior invocat, precum şi următoarele criterii specifice de recrutare:
au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de agent de poliţie, respectiv subofiţer sau maistru militar;
au recomandarea şefului nemijlocit şi a şefului cu competenţe de aprobare a evaluării performanţelor profesionale individuale, recomandare care înlocuieşte caracterizarea de la ultimul loc de muncă;
au fost apreciaţi la ultima evaluare anuală realizată cu calificativul de cel puţin «bine», în cazul poliţiştilor, respectiv «foarte bun», în cazul cadrelor militare;
nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
nu se află sub efectul măsurii penale de interzicere a ocupării unei funcţii, exercitării profesiei sau activităţii;
nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
au vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar;Pentru locurile repartizate Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se pot înscrie exclusiv candidaţi care deţin statutul de subofiţer sau maistru militar în MAI, iar pentru locurile repartizate Inspectoratului General al Poliţiei Române sau Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, exclusiv candidaţi care deţin statutul de agent de poliţie.
Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la alineatul anterior lit. d), e) şi f), înmatricularea nu se realizează.
În vederea participării la concursul de admitere la programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, candidaţii se adresează structurilor care realizează recrutarea din judeţul de domiciliu/reşedinţă şi completează cererea de participare al cărei model îi anexăm.
Proba de verificare a aptitudinilor fizice se susţine de către candidaţi la unitatea în care sunt încadraţi, anterior susţinerii probei de verificare a cunoştinţelor, potrivit prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoria de solicitare fizică „normală”, în raport de grupa de vârstă, distinct pentru bărbaţi şi femei.
Candidaţii sunt evaluaţi de către o comisie, care va întocmi calendarul activităţilor de evaluare a candidaţilor astfel încât să se respecte termenele stabilite şi care va fi constituită prin ordin/dispoziţie la nivelul unităţii, cu următoarea componenţă:
- şeful structurii de resurse umane / ofiţerul desemnat la conducerea serviciului – Preşedinte;
- ofiţerul cu atribuţii pe linie de pregătire a personalului – membru;
- instructorul sportiv desemnat prin Dispoziţia şefului unităţii de deschidere a anului de   pregătire – membru examinator;
- lucrătorul de resurse umane responsabil cu recrutarea – secretar.
În cazul candidaţilor declaraţi „promovat”, o copie a borderoului, conformă cu originalul, se transmite structurii de recrutare şi se introduce în dosarul candidatului.
Dosarele candidaţilor la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă cuprind următoarele documente:
- cererea-tip de participare la concursul de admitere, cu opţiunea pentru specialitate şi specializare;
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii legalizate;
- copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele - copie legalizată după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copii legalizate;
- 2 fotografii color 3/4 cm pe suport de hârtie (în ţinută civilă). Pe verso se înscriu cu majuscule de către cel care a efectuat recrutarea: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, precum şi codul numeric personal al acestuia;
- fişa medicală tip de încadrare în M.A.I., în original, concluzionată de medic, cu avizul „Apt pentru Academia de Poliţie”;
- avizul psihologic;
- adeverinţa privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare şi selecţie, eliberată de structurile de resurse umane ale unităţilor unde sunt încadraţi candidaţii;
Candidaţii pentru locurile la forma cu frecvenţă redusă susţin examinarea medicală şi evaluarea psihologică la structurile teritoriale, iar proba de verificare a cunoştinţelor, la instituţia de învăţământ, în aceleaşi condiţii, la aceleaşi date şi potrivit aceloraşi criterii aplicate candidaţilor înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”.
 
În vederea înscrierii la concursul de admitere, la sediul Academiei de Poliţie, candidaţii prezintă următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul, în termen de valabilitate;
b) contravaloarea taxei de înscriere.
Candidaţii pentru învăţământul cu frecvenţă redusă nu beneficiază de scutire de plată a taxelor, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2015.
 
Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu
 
Copiii aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare şi copiii personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii/studii universitare de licenţă, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014, respectiv ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014.

Prin copil aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, respectiv în întreţinerea personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, se înţelege, potrivit art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copilul minor, precum şi copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă depune la unitatea de recrutare o adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor. Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de Ordinul m.i.r.a. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii care au fost declaraţi „apt” şi „promovat” la contravizita medicală urmare a verificării îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi a observării directe a existenţei unor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară şi care au promovat proba de evaluare a aptitudinilor fizice sunt declaraţi „admis” la instituţia de învăţământ a MAI/programul de studii la care au solicitat înmatricularea.

În situaţia în care solicitanţii îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice, respectiv au dosarul de recrutare complet constituit, au fost declaraţi “apt” din punct de vedere medical şi psihologic, “promovat” la proba de evaluare a aptitudinilor fizice şi “promovat” la verificarea îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi la observarea directă a existenţei unor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, sunt declaraţi “admis” în Academia de Poliţie, în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca sau în Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea (în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un judeţ de frontieră), conform opţiunii la înscriere.
Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi „admis”. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

Examinarea medicală, evaluarea psihologică şi contravizita medicală sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare.

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii