Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:03 21 10 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

A fost convocată şedinţa Consiliului Local Municipal Constanţa. Iată ordinea de zi

ro

24 Jul, 2012 10:35 1071 Marime text

În con­for­mi­tate cu pre­ve­de­rile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind

admi­nis­tra­ţia publică locală, repu­bli­cată, cu modi­fi­că­rile şi com­ple­tă­rile ulterioare,

se con­voacă

 Con­si­liul local al muni­ci­pi­u­lui Constanţa

în şedinţă ordi­nară, vineri, 27 iulie  2012, ora 1200,

la Com­plex hote­lier Malibu, sta­ţiu­nea Mamaia, cu urmă­toa­rea ordine de zi :

1. Pro­iect de hotă­râre pri­vind vali­da­rea man­da­tu­lui de con­si­lier local al dom­nu­lui Boia­gian Harry-Michelle;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

2. Pro­iect de hotă­râre pri­vind vali­da­rea man­da­tu­lui de con­si­lier local al dom­nu­lui Roşu Vasile;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

3. Pro­iect de hotă­râre pri­vind com­ple­ta­rea H.C.L. nr.199/25.06.2012 pri­vind con­sti­tu­i­rea Comi­si­i­lor per­ma­nente de spe­cia­li­tate ale Con­si­li­u­lui Local al muni­ci­pi­u­lui Constanţa;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

4. Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea sta­tu­lui de fun­cţii şi a orga­ni­gra­mei apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­tate al pri­ma­ru­lui muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, apro­bate prin H.C.L. nr.80/27.02.2011;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

5. Pro­iect de hotă­râre pri­vind pla­nul de lucrări de inte­res local pen­tru repar­ti­za­rea ore­lor de muncă pen­tru bene­fi­ci­a­rii Legii nr.416/2001 pri­vind veni­tul minim garantat;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

6. Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea de faci­li­tăţi la trans­por­tul urban de călă­tori în muni­ci­piul Con­stanţa bene­fi­ci­a­ri­lor legii nr.416/2001 pri­vind veni­tul minim garan­tat, ca măsură de pro­te­cţie socială;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

7. Pro­iect de hotă­râre pri­vind acti­vi­ta­tea asis­tenţi­lor per­so­nali ai per­soa­ne­lor cu han­di­cap grav în peri­oada ianuarie-iunie 2012;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

8. Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea art.1 din H.C.L. nr.319/2008; modi­fi­cat prin HCL nr.542/22.10.2008 şi HCL nr. 14/29.01.2009;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

9. Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea alin. 1 al art.6 din H.C.L. nr.65/2011 pri­vind apro­ba­rea ‘’Pro­gra­mu­lui de con­stru­ire uni­tăţi loca­tive modu­lare în muni­ci­piul Con­stanţa şi lucrări tehnico-edilitare afe­rente’’- Cam­pu­sul Social Henri Coandă-str. Ştefă­niţă Vodă;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

10. Pro­iect de hotă­râre pri­vind com­ple­ta­rea şi actu­a­li­za­rea inven­ta­ru­lui bunu­ri­lor care apa­rţin dome­ni­u­lui pri­vat al muni­ci­pi­u­lui Constanţa;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

11. Pro­iect de hotă­râre pri­vind radi­e­rea unor imo­bile din inven­ta­rul bunu­ri­lor care apa­rţin dome­ni­u­lui pri­vat al muni­ci­pi­u­lui Constanţa;

          ini­ţi­a­tor: vice­pri­mar Dece­bal Făgădău

12. Pro­iect de hotă­râre pri­vind dezmem­bra­rea unor imo­bile situ­ate în muni­ci­piul Con­stanţa, în vede­rea înscri­e­rii în Car­tea Funciară;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

13. Pro­iect de hotă­râre pri­vind trans­mi­te­rea unui teren din admi­nis­tra­rea Con­si­li­u­lui Local al muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa în admi­nis­tra­rea R.A.E.D.P.P. Constanţa;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

14. Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea H.C.L. nr.230/2007 pri­vind atri­bu­i­rea în folo­sinţă gra­tu­ită, pe peri­oada exis­tenţei con­stru­cţiei Arhi­e­pi­sco­piei Tomi­su­lui a tere­nu­lui în supra­faţă de 612 mp, situat în Con­stanţa, str.Soveja bl.O1,O2,O6. ;

          ini­ţi­a­tor: vice­pri­mar Dece­bal Făgădău

15. Pro­iect de hotă­râre pri­vind tre­ce­rea tere­nu­lui în supra­faţă de 2033 mp., situat în str.Nicolae Iorga– zona Spi­tal Cli­nic Judeţean de Urgenţă, din dome­niul pri­vat în dome­niul public al muni­ci­pi­u­lui Constanţa;

          ini­ţi­a­tor: vice­pri­mar Dece­bal Făgădău

16. Pro­iect de hotă­râre pri­vind com­ple­ta­rea ane­xei la H.C.L.nr.211/2011 pri­vind însu­şi­rea şi apro­ba­rea inven­ta­ru­lui bunu­ri­lor care apa­rţin dome­ni­u­lui public al muni­ci­pi­u­lui Constanţa;

          ini­ţi­a­tor: vice­pri­mar Dece­bal Făgădău

17. Pro­iect de hotă­râre pri­vind atri­bu­i­rea drep­tu­lui de folo­sinţă gra­tu­ită pe durata exis­tenţei con­stru­cţiei asu­pra tere­nu­lui în supra­faţă de 330 mp. situat pe aleea Zme­u­rei nr.3– Cam­pu­sul Social Henri Coandă către Parohia Sfân­tul Apos­tol şi Evan­ghe­list Ioan;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

18. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea modi­fi­că­rii H.C.L. nr.471/2007 pri­vind apro­ba­rea meto­do­lo­giei de vân­zare a bunu­ri­lor imobile(terenuri sau clă­diri) apa­rţinând dome­ni­u­lui pri­vat al muni­ci­pi­u­lui Constanţa;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

19. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea modi­fi­ca­rea Con­trac­te­lor de Con­ce­siune înche­iate în baza H.C.L.436/2000 pri­vind apro­ba­rea con­ce­sio­nă­rii prin lici­ta­ţie publică a 35 de loturi în supra­faţă totală de 6971,10mp, situ­ate în muni­ci­piul Con­stanţa, zona Palas C.F.R. str.Moţilor, în vede­rea rea­li­ză­rii obiec­ti­vu­lui « Par­ce­lare loturi locu­inţe indi­vi­du­ale  pen­tru fami­lii foarte defa­vo­ri­zate, pre­cum şi a caie­tu­lui de sar­cini, cu modi­fi­că­rile şi com­ple­tă­rile ulterioare »;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

20. Pro­iect de hotă­râre pri­vind  apro­bare PUD – Recon­fi­gu­rare loturi şi modi­fi­care accese în vede­rea con­stru­i­rii unui imo­bil D+P+2E — agre­ment, ali­men­ta­ţie publică şi cazare turis­tică, zona Cam­pus Uni­ver­si­tar, baza nau­tică CERONAV, teren în supra­faţă de 2500 mp potri­vit acte­lor şi 2520,76 mp potri­vit măsu­ră­to­ri­lor, pro­pri­e­tate Hagi Ghe­or­ghe şi Marilena.

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

21. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­bare PUD – Con­stru­ire imo­bil locu­inţe D+P+2E,str. Vasile Alec­san­dri nr. 5-5bis, teren în supra­faţă de 529 mp potri­vit acte­lor şi 539 mp potri­vit măsu­ră­to­ri­lor, pro­pri­e­tate Pană Ste­lian şi Maria.

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

22. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­bare PUD – Împre­j­mu­ire teren, str. Ion Ursu nr.70B, teren în supra­faţă de 243 mp, pro­pri­e­tate Pitu Rodica şi Apos­tol Silvy Zoiţa.

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

23. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­bare PUD – Împre­j­mu­ire teren, str. Ion Ursu nr.76F, teren în supra­faţă de 267 mp, pro­pri­e­tate Pitu Rodica şi Apos­tol Silvy Zoiţa.

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

24. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­bare PUD – Con­stru­ire imo­bil Dp+P+1E – casăprăz­nu­ire, str. Nico­lae Iorga nr. 12, teren în supra­faţă de 2135 mp, apa­rţinând dome­ni­u­lui pri­vat al muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, atri­buit în folo­sinţă gra­tu­ită Arhi­e­pi­sco­piei Tomi­su­lui – Parohia Sf. Gheorghe.

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

25. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­bare PUZ – Intro­du­cere teren în intra­vi­lan şi con­stru­ire imo­bil P+2E – ser­vice, repa­ra­ţii uti­laje agri­cole, biro­uri, spa­ţii anexă şi împre­j­mu­ire teren, par­ce­lele A 71÷7÷1 şi A/71/7/2 în supra­faţă totală de 19350 mp, pro­pri­e­tate Iaman­dii Cătă­lin şi Mihaela.

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

26. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­bare PUZ – Intro­du­cere teren în intra­vi­lan şi con­stru­ire com­plex de pro­du­cţie şi ser­vi­cii şi împre­j­mu­ire teren, par­cela A 898/40 în supra­faţă de 10000 mp, pro­pri­e­tate Pivodă Bogdan şi Carmen.

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

27. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­bare PUD – Con­stru­ire imo­bil P+4E — biro­uri şi spa­ţii comer­ci­ale, str. Liber­tă­ţii nr. 1, teren în supra­faţă de 167,60 mp, potri­vit acte­lor şi 168 mp potri­vit măsu­ră­to­ri­lor, pro­pri­e­tate SC BOGSAR INVEST SRL;

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

28. Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea H.C.L.nr.178/08.07.2011.

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

29. Pro­iect de hotă­râre pri­vind atri­bu­i­rea licenţei de tra­seu pen­tru efec­tu­a­rea trans­por­tu­lui public de per­soane prin curse regu­late spe­ci­ale către S.C.TIMONA S.R.L.

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

30. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui “Con­stru­ire par­care mul­ti­e­ta­jată P+7E+T, în sta­ţiu­nea Mamaia, zona Cazino-Albatros ” şi a chel­tu­ie­li­lor legate de pro­iect în vede­rea finanţă­rii aces­tuia în cadrul Pro­gra­mu­lui Ope­ra­ţio­nal Regio­nal 2007–2013.

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

31. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea modi­fi­că­rii art.1 din HCL nr.14/2011 pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ţiei de avi­zare a lucră­ri­lor de inter­venţie şi a prin­ci­pa­li­lor indi­ca­tori tehnico-economici pen­tru obiec­ti­vul de inves­ti­ţii “Par­cul Seniorilor ”.

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

32. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea modi­fi­că­rii art.3 din HCLnr.529/13.12.2006 pri­vind par­ti­ci­pa­rea muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, în cali­tate de mem­bru fon­da­tor, în vede­rea con­sti­tu­i­rii Aso­ci­a­ţiei de Dezvol­tare Inter­co­mu­ni­tară „Zona Metro­po­li­tană Constanţa”.

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

33. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea modi­fi­că­rii şi com­ple­tă­rii HCL nr.464/2009 pen­tru apro­ba­rea stu­di­u­lui de feza­bi­li­tate şi a indi­ca­to­ri­lor tehnico-economici afe­rent obiec­ti­vu­lui de inves­ti­ţii „Reţea de agre­ment cu biciclete”.

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

34. Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea unor faci­li­tăţi fis­cale Minis­te­ru­lui Admi­nis­tra­ţiei şi Internelor-Direcţia gene­rală — logis­tică cu pri­vire la plata obli­ga­ţi­i­lor fiscale.

          ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

35. Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea art. 4 din HCL nr. 370/2007 pri­vind apro­ba­rea cum­pă­ră­rii acţiu­ni­lor cesio­nate de la S.C. RAJA S.A. către Con­si­liul local Constanţa.

ini­ţi­a­tor: pri­mar Radu Ştefan Mazăre

 PRIMAR,

RADU ŞTEFAN MAZĂRE

Ti-a placut articolul?

Comentarii