Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:02 23 05 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

LITORAL S.A - Convocator

2017.12.18

Consiliul de Administraţie al Societǎtii LITORAL S.A., cu sediul in Staţiunea Mamaia, Vila 26, Camera 8, jud. Constanţa, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. J13/669/1991, C.I.F. – RO 1869339, convoacă, în conformitate cu dipozitiile art. 117 şi 119 şi urm. din Legea societǎtilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare si ale Actului Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 15.01.2018, ora 1100 la sediul Ministerului Turismului, din Bld. Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, Bucuresti, cu urmǎtoarea ORDINE DE ZI:

Revocarea administratorilor provizorii, membri in Consiliul de Administratie, ca urmare a expirǎrii mandatului;
Numirea unor administratori provizorii, membri in Consiliul de Administratie, pânǎ la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificǎrile si completǎrile ulterioare;
Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii;
Stabilirea si aprobarea cuantumului indemnizatiei fixe a administratorilor provizorii;
Împuternicirea persoanei ce urmează să semneze în numele societatii „Contractul de Administrare/Contractul de mandat” aprobat în AGA din data de 13.07.2017, cu administratorii provizorii numiti;
Stabilirea datei de 01.02.2018 ca dată de identificare a actionarilor asupra cǎrora se rǎsfrâng efectele hotǎrârilor AGOA, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Stabilirea datei ex-date la 31.01.2018;
Imputernicirea Directorului General al societăţii, cu posibilitate de substituţie, pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare si publicitare a hotǎrârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerţului;
Prezentarea situatiei economice, juridice si patrimoniale a societǎtii.

Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionalǎ a persoanelor propuse pentru functia de administratori, se aflǎ la sediul societǎtii fiind pusǎ la dispozitia actionarilor, putând fi consultatǎ si completatǎ de catre acestia. Data limitǎ pentru depunerea candidaturilor pentru functia de administratori este data de 29.12.2017, ora 12.00, candidaturile urmând a fi depuse la sediul societǎtii.
La şedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 29.12.2017, stabilită ca dată de referinţă.
Capitalul social al LITORAL S.A. este format din 589764 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul ca în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocării:
De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală;
De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/întrebările în scris în plicuri închise însoţite de copii certificate ale BI/CI, în cazul persoanelor fizice, respectiv Certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora.

Materialele vor fi trimise la sediul societăţii LITORAL S.A. – Staţiunea Mamaia, Vila 26, camera 8, jud. Constanţa, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DE LA LITORAL S.A. DIN DATA DE 15/16.01.2018.
Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societăţii Litoral S.A., începând cu data de 15.12.2017, în zilele lucrătoare între orele 1200 – 1500.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă, pot participa şi vota la A.G.A. direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la A.G.A. este permis pentru persoanele fizice prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu BI/CI, iar în cazul acţionarilor persoane juridice, sau acţionarilor persoane fizice reprezentate cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul socetăţii Litoral S.A., începând cu data de 15.12.2017, între orele 1200 – 1500.

Formularele de procuri speciale se vor depune/expedia la sediul societăţii Litoral S.A., până la data de 12.01.2018, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să poate face dovada calităţii.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă, au posibilitatea de a vota si prin corespondenţă, înainte de data la care a fost convocată A.G.A., utilizând formularul de vot prin corespondenţă, formular care poate fi obţinut de la sediul societăţii Litoral S.A., începând cu data de 15.12.2017, între orele 1200 – 1500.

Formularul de vot prin corespondentǎ completat si semnat de actionar va fi transmis in scris, in original la sediul societǎtii până la data de 12.01.2018, ora 1400, în plic închis cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DE LA LITORAL S.A. DIN DATA DE 15/16.01.2018” sau prin email la adresa sclitoralsa @gmail.com, purtând semnǎtura electronicǎ extinsǎ conform Legii 455/2001, astfel incât sǎ fie inregistrat ca fiind primit pânǎ la data de 12.01.2018, ora 14.00.

Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondentǎ, acesta trebuie sǎ continǎ mentiunea scrisǎ clar cu majuscule „ FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTǍ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DE LA LITORAL S.A. DIN DATA DE 15/16.01.2018”.
Formularul de vot prin corespondentǎ va fi insotit de urmǎtoarele documente: copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, copie act de identitate al reprezentantului/mandatarului, respectiv certificat de înregistrare/certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, care atestǎ calitatea de reprezentant legal, prezentate in original sau in copie conformǎ cu originalul, in cazul persoanelor juridice.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data sus-indicată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul A.G.A

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 29.12.2017, ora 12.00, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa sclitoralsa @gmail.com, mentionând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.01.2018”.

Intrebarile trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, respectiv certificat de inregistrare/certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice.

În situaţia neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc la data de 16.01.2018, cu menţinerea ordinei de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia;

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii Litoral S.A.: Staţiunea Mamaia, Vila 26, camera 8, jud. Constanţa, tel. 0752.281.778;


PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,

GEORGESCU VERONICA – DĂNUŢA

215 -

Din aceiasi categorie

CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța (continuare) 2
21 Dec, 2017 Convocatoare

G. Informații suplimentare Începând cu data de 22 Decembrie 2017, următoarele documente pot fi consultate și obținute de acționarii Comvex de ...

413 -
CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța (continuare)
21 Dec, 2017 Convocatoare

Reprezentanții acționarilor persoane juridice ai Comvex își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de ide...

218 -
CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța
21 Dec, 2017 Convocatoare

Consiliul de Administrație al Societății COMVEX S.A. Constanța prin Președinte, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/62...

262 -
LITORAL S.A - Convocator
18 Dec, 2017 Convocatoare

Consiliul de Administraţie al Societǎtii LITORAL S.A., cu sediul in Staţiunea Mamaia, Vila 26, Camera 8, jud. Constanţa, înmatriculată la Ofici...

216 -