Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:55 25 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța (continuare)

2017.12.21

Reprezentanții acționarilor persoane juridice ai Comvex își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Calitatea de acționar, precum și în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.
În situația în care: (i) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin, carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere); (ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicarii convocatorului AGOA).
Informații privind Împuternicirile speciale și generale și Votul prin corespondență sunt menționate la literele D), E) și F) de mai jos.
Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

D. Împuternicirile generale
Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați prin reprezentant desemnat, pe bază de Împuternicire generală.
Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 23 Ianuarie 2018, ora 12.00 pentru AGOA, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26 Ianuarie 2018”.
Împuternicirile generale se pot transmite și prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail office@comvex.ro, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de 23 Ianuarie 2018, ora 12.00 pentru AGOA, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26 Ianuarie 2018”, conform celor de mai sus.
Împuternicirile generale în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al AGOA. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.
Acționarii Comvex pot să transmită notificarea desemnării reprezentantului doar în scris, fie personal, fie prin poștă, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Societatea pune la dispoziția acționarilor Comvex care doresc să notifice desemnarea reprezentantului prin mijloace electronice adresa de e-mail office@comvex.ro.
Pentru validitatea mandatului, reprezentantul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar acționarul Comvex să fie client al acestora. De asemenea, reprezentantul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:
a) este acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate controlată de respectivul acționar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al unei dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).
Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar prin împuternicire. Dacă persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajații săi.
Împuternicirea generală trebuie să fie semnată de acționarul Comvex și trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar al Comvex, în calitate de client, intermediarului, sau după caz, avocatului, declarație care va fi depusă în original la Societate, odată cu depunerea Împuternicirii generale, semnată și, după caz, ștampilată.
Totodată acționarii persoane fizice ai Comvex vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora (BI/ CI/ Pașaport/ Legitimație de ședere).
Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice ai Societății se constată pe baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii Societății nu au informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).
Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

E. Împuternicirile speciale
Acționarii Comvex înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați prin reprezentant desemnat, pe bază de Împuternicire specială.
Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor Comvex în AGOA, disponibile în limba română și în limba engleză, pot fi obținute de la sediul Societății începând cu data de 22 Decembrie 2017 sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro.
Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Împuternicire specială dedicate acestui punct, iar pentru punctele 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi, se vor folosi formularele de Împuternicire specială dedicate acestor puncte puse la dispoziție de către Societate.
Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționarul Societății, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate), prin completarea în limba română sau în limba engleză a formularului de Împuternicire specială pus la dispoziție de către Societate.
Un exemplar original al Împuternicirii speciale dedicate punctului 1 de pe ordinea de zi, completată și semnată de către acționar, în limba română sau în limba engleză, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar „Confidențial” și care va fi introdus la rândul său, în plicul conținând Împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, completată și semnată de acționar în limba română sau în limba engleză. Un exemplar original al acestor Împuterniciri vor fi depuse la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26 Ianuarie 2018”), până la data de 23 Ianuarie 2018, ora 12:00, sau va fi transmis în original prin poștă/servicii de curierat, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de 23 Ianuarie 2018, ora 12:00.
Împuternicirile speciale pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA se pot transmite și prin mijloace electronice, printr-un e-mail distinct, utilizând adresa de e-mail office@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „Confidențial – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26 Ianuarie 2018”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de 23 Ianuarie 2018, ora 12.00, conform celor de mai sus. Împuternicirile speciale pentru punctele 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi a AGOA se pot transmite și prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail office@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26 Ianuarie 2018”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de 23 Ianuarie 2018, ora 12.00, conform celor de mai sus.
Verificarea și validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către membrii Secretariatului AGOA, desemnați conform legii, aceștia urmând a păstra confidențialitatea instrucțiunilor de vot, până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la AGOA.
Acționarii Societății pot să transmită notificarea desemnării reprezentantului doar în scris, fie personal, fie prin poștă, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Societatea pune la dispoziția acționarilor Comvex care doresc să notifice desemnarea reprezentantului prin mijloace electronice adresa de e-mail office@comvex.ro.
Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost acordată de către acționarul Comvex, trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (respectiv vot „pentru”, vot „împotrivă” sau „abținere”).
Pentru exercițiul valid al dreptului de vot prin Împuternicire specială, acționarii persoane fizice vor transmite și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/ CI/ Pașaport/ Legitimație de ședere). Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice ai Comvex se constată pe baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).
Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.
La completarea Împuternicirilor speciale acționarii Societății sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilă începând cu data de 12 Ianuarie 2018. În această ipoteză, Împuternicirile speciale vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro începând cu data de 12 Ianuarie 2018.

F. Votul prin corespondență
Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință își pot exercita votul prin corespondență, înainte de AGOA.
Buletinul de vot prin corespondență pentru AGOA, în limba română și în limba engleză poate fi obținut de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro începând cu data de 22 Decembrie 2017.
Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se va folosi Buletinul de vot prin corespondență dedicat acestui punct, iar pentru punctele 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi, se va folosi Buletinul de vot prin corespondență dedicat acestor puncte, pus la dispoziție de către Societate.
Buletinul de vot prin corespondență, dedicat punctului 1 de pe ordinea de zi, completat și semnat de acționar, în original, în limba română sau în limba engleză, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar „Confidențial” și care va fi introdus la rândul său, în plicul conținând Buletinul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, completat și semnat de acționar în limba română sau în limba engleză și documentele aferente; acestea vor fi depuse în original la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea „Vot prin corespondență – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26 Ianuarie 2018”), până la data de 25 Ianuarie 2018, ora 12:00, sau va fi transmis în original prin poștă/servicii de curierat, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de 25 Ianuarie 2018, ora 12:00. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență se va face de către membrii Secretariatului AGOA, desemnați conform legii, aceștia urmând a păstra confidențialitatea voturilor exprimate, până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la AGOA.
Buletinul de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (respectiv vot „pentru”, vot „împotrivă” sau „abținere”).


Pentru exercițiul valid al dreptului de vot prin corespondență, acționarii persoane fizice ai Comvex vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/ CI/ Pașaport/ Legitimație de ședere). Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice ai Societății, se constată pe baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii Societății nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).
Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant al unui acționar al Societății numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului Comvex pe care îl reprezintă o împuternicire specială sau generală care se depune la Societate în termenul prevăzut pentru depunerea Împuternicirilor de la lit. D și E.
Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.
La completarea Buletinelor de vot prin corespondență acționarii Comvex sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilă începând cu data de 12 Ianuarie 2018. În această ipoteză, Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Comvex, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro începând cu data de 12 Ianuarie 2018.


200 -

Din aceiasi categorie

CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța (continuare) 2
21 Dec, 2017 Convocatoare

G. Informații suplimentare Începând cu data de 22 Decembrie 2017, următoarele documente pot fi consultate și obținute de acționarii Comvex de ...

388 -
CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța (continuare)
21 Dec, 2017 Convocatoare

Reprezentanții acționarilor persoane juridice ai Comvex își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de ide...

201 -
CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța
21 Dec, 2017 Convocatoare

Consiliul de Administrație al Societății COMVEX S.A. Constanța prin Președinte, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/62...

242 -
LITORAL S.A - Convocator
18 Dec, 2017 Convocatoare

Consiliul de Administraţie al Societǎtii LITORAL S.A., cu sediul in Staţiunea Mamaia, Vila 26, Camera 8, jud. Constanţa, înmatriculată la Ofici...

201 -