Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:04 24 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța

2017.12.21

Consiliul de Administrație al Societății COMVEX S.A. Constanța prin Președinte, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/622/1991, Cod Unic de Înregistrare 1909360, cu sediul în Constanța, Incinta Port, Dana 80-84 jud. Constanța, (denumită în continuare „Societate” sau „Comvex”),
În temeiul prevederilor Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „AGOA”), la sediul Societății, din Constanța, Incinta Port Constanța, Dana 80-84, jud. Constanța, în data de 25 Ianuarie 2018 ora 12.00, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 15 Ianuarie 2018, considerată drept Dată de Referință pentru această adunare; În cazul în care la data menționată nu se vor întruni cerințele de cvorum necesare pentru desfășurarea AGOA, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 26 Ianuarie 2018, ora 12.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de Referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

Numirea societății PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Str. Barbu Văcărescu, nr. 301 – 311, Clădirea Lakeview, Sector 2, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/17223/1993, având CUI RO4282940, ca auditor financiar al Societății Comvex S.A., pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data adoptării hotărârii AGOA.
Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Viorel Panait, pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar cu PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L.
Aprobarea datei de 14 Februarie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. e) din Regulamentul nr. 6/2009.
Împuternicirea domnului Viorel Panait și a doamnei Mădălina Militaru pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luate în cadrul AGOA la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

A. Dreptul acționarilor Societății de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Comvex au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris, și transmise personal, prin postă sau servicii de curierat și depuse/primite, la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la sfarșitul programului zilnic de lucru (ora 16.00) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de 8 Ianuarie 2018 ora 16.00, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26 Ianuarie 2018”, sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@comvex.ro, astfel încât ele să fie primite de către Societate până la sfârșitul programului zilnic de lucru (ora 16.00) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de 8 Ianuarie 2018 ora 16.00, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26 Ianuarie 2018”.
Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare AGOA.
În vederea dovedirii calității de acționar, acționarii vor transmite Societății următoarele documente emise de către Depozitarul Central S.A. sau de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți.


B. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi
Orice acționar interesat al Comvex, înregistrat la Data de Referință, are dreptul de a adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.
Întrebările vor fi formulate în scris, și transmise personal, prin poștă sau servicii de curierat și depuse/primite, la sediul Societății, astfel încât ele să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la sfârșitul programului zilnic de lucru (ora 16.00) din data de 23 Ianuarie 2018, menționându-se pe plic în clar: „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26 Ianuarie 2018” sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@comvex.ro, astfel încât ele să fie primite de către Societate până la sfârșitul programului zilnic de lucru (ora 16.00) din data de 23 Ianuarie 2018, menționându-se la subiectul e-mailului “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26 Ianuarie 2018”.
Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secţiunea întrebări frecvente.
Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.
Întrebările privind punctele de pe ordinea de zi vor fi însoțite de următoarele documente necesare identificării acționarului:
În cazul acționarilor persoane fizice: copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere).
În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).
Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.C. Dreptul acționarilor Societății de a participa la Adunările Generale Ordinară ale Acționarilor
La AGOA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, 15 Ianuarie 2018, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv, personal (prin reprezentanți legali, pentru persoanele juridice) sau prin reprezentant (pe bază de Împuternicire specială sau generală, în condițiile legii), cu restricțiile legale, sau, înainte de AGOA, prin corespondență (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).
Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor Societății îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor Comvex persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).
Reprezentanții acționarilor persoane fizice ai Comvex vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică al Societății.

257 -

Din aceiasi categorie

CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța (continuare) 2
21 Dec, 2017 Convocatoare

G. Informații suplimentare Începând cu data de 22 Decembrie 2017, următoarele documente pot fi consultate și obținute de acționarii Comvex de ...

408 -
CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța (continuare)
21 Dec, 2017 Convocatoare

Reprezentanții acționarilor persoane juridice ai Comvex își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de ide...

215 -
CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța
21 Dec, 2017 Convocatoare

Consiliul de Administrație al Societății COMVEX S.A. Constanța prin Președinte, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/62...

258 -
LITORAL S.A - Convocator
18 Dec, 2017 Convocatoare

Consiliul de Administraţie al Societǎtii LITORAL S.A., cu sediul in Staţiunea Mamaia, Vila 26, Camera 8, jud. Constanţa, înmatriculată la Ofici...

210 -