Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:35 21 02 2018 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, organizează, selecția prealabilă în vederea creării listei scurte a candidaților

2017.04.06

COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, organizează, selecția prealabilă în vederea creării listei scurte a candidaților pentru ocuparea unui post de membru administrator în Consiliul de Administrație al SC MK PAZA SI PROTECTIE SRL (activitate principala : activitati de protectie si garda).
Selecția prealabilă se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G.109/30.11.2001, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, a H.G.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de selectie pentru intocmirea listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post.
A. Procedura de selecție prealabilă cuprinde etapele :
- Etapa I – depunerea dosarelor de către candidați;
- Etapa II – selecțiadosarelor de înscriere;
- Etapa III – interviul, pentrucandidațiideclarați,,admisi,, dupăselecție;
Listascurtă de până la 5 candidațiva fi inaintată, cu raportulpentrunumirile finale, care include clasificareacandidaților cu motivareaacesteia, Consiliului Local al comuneiMihailKogalniceanu, pentruvalidareapropunerii de membruînconsiliul de administrație al SC MK PAZA SI PROTECTIE SRL.

B. Criteriile de selecțiesunt:
1. săîndeplineascăcondițiile de participare, dovediteprinconținutuldosarului de candidat;
2. să-șipoatăîndeplini cu succesmandatul de administrator;
3. săaibăcapacitatea de asumare a responsabilitățiișisădeadovadă de integritate;
4. săaibăcunoștințelenecesare, aptitudinișiexperiențăînmuncaînechipă, comunicare, culturăfinanciară, luarea de deciziipentru a contribui la activitateaconsiliuluicaîntreg;

C. Condiții de participare :
- cunoașterealimbiiromâne, scrisșivorbit;
- studiisuperioareeconomicesaujuridice de lungăduratăabsolvite cu diplomă de licență;
-experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit saufinanciar de celputin 5 ani;
- domiciliulstabil /rezidentînRomânia;
- apt din punct de vedere medical;
- nu face parte din rândulfuncționarilorpublicisau al altorcategorii de personal din cadrulautoritățiipublicetutelaresau al altorinstituțiipublice;
- nu au condamnarepentrugestiunefrauduloasă, abuz de încredere, falsșiuz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturiemincinoasă, dare sauluare de mită, infracțiuniprevăzute de legea 656/2002 pentruprevenireaşisancţionareaspălăriibanilor, precumşipentruinstituireaunormăsuri de prevenireşicombatere a finanţăriiterorismului.
- nu are exercitate, concomitent, maimult de 3 mandate de administrator saumembru al consiliului de administrațieînsocietăți al cărorsediu se aflăpeteritoriulRomâniei.


D. Dosarul de candidattrebuiesăconțină, obligatoriu :
1. curriculum vitae (model european conform H.G.1021/2004);
2. cazierjudiciar;
3. originaleleșicopiileactelor de studii (pentruceicare au finalizatstudiileînstrăinătateestenecesarădovadaechivalăriistudiilor, eliberată de MinisterulEducațieiNaționaleșiCercetăriiȘtiințifice – CentrulNațional de RecunoaștereșiEchivalare a Diplomelor)
4. copiaactului de identitate;
5. adeverințădoveditoare a vechimiiînmuncă;
6. adeverință care săatestestarea de sănătate, eliberată de medicul de familie al candidatului cu celmultdouăluni anterior depuneriidosarului de candidat(adeverințavaconțineînclar, numărul, data, numeleemitentuluișicalitateaacestuia, înformatul standard stabilit de MinisterulSănătății);
7. declarațiepeproprierăspundereprin care candidatulconfirmăcănu se aflăintr-una din situațiileprevăzute la art.6 din O.U.G. 109/2011.
Candidațiivordepunedosarulcomplet, cu documentelesolicitate, întermen de 30 de zile de la data publicăriianunțului, la secretariatulPrimarieiComuneiMihailKogalniceanu, str. T. Vladimirescu nr.42, înplicînchis; peplic se vamenționa,,candidatpentrufunctia demembruînconsiliul de administrație al SC MK PAZA SI PROTECTIE SRL,precumșinumele, prenumele, adresa de domiciliu, numărul de telefonșiadresa de mail a candidatului,,

La depunereadosarului, candidațiivorprimiunnumăr de înregistrare.
Rezultatulselecțieidosarelor se vapublicaîntermen de 3zile de la data limităpentrudepunereadosarelorpepagina de internet a PrimarieicomuneiMihailKogalniceanu.
Dupăafișarearezultatelorselecțieicandidațiirespinșivorputeadepunecontestațieîntermen de 24 de ore de la afișarearezultatelor.Contestațiilevor fi soluționate de cătreComisia de rezolvare a contestațiilornumităprinHotărâre a ConsiliuluiLocal ,întermen de 24 de ore de la înregistrareacontestației.
CandidațiideclarațiadmișidupăEtapaa II-a vor face parte din listascurtă de până la 5candidați pentrupostul de membruînconsiliul de administrație al societății.
Aceștiavordepuneînscris la secretariatulPrimariei, întermen de 15 zile de la data stabiliriilisteiscurte, o declarație de intenție.
Selecțiafinală a candidațiloraflațipelistascurtă se face pebază de interviu, organizat de cătreComisia de selectie; bibliografia se publicapepagina de internet a Primariei.
Data, orașiloculdesfășurăriiinterviuluiva fi comunicatătelefonicfiecăruicandidatîn parte.
Persoana de contact: Elek Ileana, tel. 0241/258156.

322 -

Din aceiasi categorie

Tapangea Decebal si Marian anunta publicul

Tapangea Decebal si Marian anunta publicul

341 -
Anunt public - Bogaris residential Rom Cuatro SRL

Anunt public - Bogaris residential Rom Cuatro SRL

120 -
SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A. organizează concurs

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A. cu sediul în Constanta, B-dul Aurel Vlaicu nr.123, organizează concurs în data de 15.01.2018, ora 11 pe...

53 -
Închiriez apartament
Năvodari, Jud. Constanta 16 Dec, 2017 Imobiliare » Inchirieri » Oferte

PF închiriez Apartament 2 camere, semidecomandat. Conf.1, mobilat si utilat, pentru perioada lunga, ofer contract ANAF + o luna garanție avans. Zona...

57 800 RON/ luna
Anunt 2 - ARAU STERE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

ARAU STERE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul...

132 -